Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rooma leping (EMÜ)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rooma leping (EMÜ)

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Majandusühenduse asutamise leping (EMÜ leping)

MIS ON LEPINGU EESMÄRK?

 • Sellega asutati Euroopa Majandusühendus (EMÜ), mis ühendas kuue riigi (Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Luksemburg ja Madalmaad) püüdlusi saavutada majanduskasvu ja lõimitust kaubanduse kaudu.
 • Sellega loodi ühisturg, mis põhines järgmiste vabal liikumisel:
  • kaubad;
  • inimesed;
  • teenused;
  • kapital.
 • See allkirjastati üheaegselt teise lepinguga, millega asutati Euroopa Aatomienergiaühendus (Euratom).
 • Rooma lepingut on mitu korda muudetud. Praegu nimetatakse seda Euroopa Liidu toimimise lepinguks.

PÕHIPUNKTID

Eesmärgid

 • EMÜ ja ühisturu eesmärk oli
  • muuta kaubanduse ja tootmise tingimusi nende kuue liikme territooriumil ning
  • olla sammuks Euroopa tihedama poliitilise lõimituse suunas.

Konkreetsed eesmärgid

Allakirjutanud leppisid kokku järgmises:

 • panna alus üha tihedamale liidule Euroopa rahvaste vahel;
 • tagada neid eraldavaid kaubandus- ja muid barjääre lammutavate ühismeetmetega oma riikide majanduslik ja sotsiaalne progress;
 • parandada oma kodanike elu- ja töötingimusi;
 • tagada tasakaalustatud kaubandus ja aus konkurents;
 • vähendada erinevate EMÜ piirkondade vahelisi majanduslikke ja sotsiaalseid erinevusi;
 • kaotada ühise kaubanduspoliitika abil järk-järgult rahvusvahelise kaubanduse piirangud;
 • järgida ÜRO põhikirja põhimõtteid;
 • oma ressursse ühendades säilitada ja tugevdada rahu ja vabadust ning kutsuda teisi samu ideaale järgivaid Euroopa rahvaid üles nende jõupingutustega ühinema.

Ühisturg

Kõnealuse lepinguga

 • asutatakse ühisturg, milles allakirjutanud riigid kohustuvad järk-järgult kooskõlastama oma majanduspoliitikat;
 • luuakse ühtne majanduspiirkond koos vaba konkurentsiga ettevõtjate vahel. Sellega pannakse alus juba teistes lepingutes (Euroopa Söe- ja Teraseühendus (ESTÜ) ja Euratom) käsitletud kauba- ja teenustevahetust reguleerivaid tingimusi ületavate tingimuste lähendamisele;
 • keelatakse üldiselt piiravad kokkulepped ja valitsuse subsiidiumid, mis võivad mõjutada nende kuue riigi vahelist kaubavahetust;
 • hõlmatakse käesolevate kokkulepete ja tolliliiduga nende kuue liikme ülemeremaid ja -territooriume, et edendada nende majanduslikku ja sotsiaalset arengut.

Tolliliit

 • Kõnealuse lepinguga kaotati kvoodid (st impordi ülemmäärad) ja tollimaksud kuue allakirjutanud riigi vahel.
 • Sellega kehtestati ühine välistariifistik impordile väljastpoolt EMÜd, asendades erinevate riikide varasemad tariifid.
 • Tolliliiduga kaasnes ühine kaubanduspoliitika. See poliitika, mida juhitakse EMÜ tasandil (mitte enam riiklikul tasandil), eristab tolliliitu lihtsast vabakaubanduse assotsiatsioonist.

Ühised poliitikavaldkonnad

Institutsioonid

MIS AJAST LEPINGUT KOHALDATAKSE?

25. märtsil 1957 allkirjastatud lepingut kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1958.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Leping, millega asutati Euroopa Majandusühendus (Euroopa Liidu Teatajas avaldamata)

Lepingu järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 14.03.2017

Top