Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatav Euroopa raudteevõrgustik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatav Euroopa raudteevõrgustik

Käesolevas määruses sätestatakse konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatavate rahvusvaheliste raudteekoridoride loomise ja organiseerimise eeskirjad, eesmärgiga luua Euroopa konkurentsivõimeline raudteevõrgustik kaubaveoks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 913/2010, 22. september 2010, konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta.

KOKKUVÕTE

Käesoleva määruse eesmärk on arendada välja konkurentsivõimeline raudteevõrgustik kaubaveoks. Selleks sätestatakse konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatavate rahvusvaheliste raudteekoridoride loomise ja organiseerimise eeskirjad. Käesoleva määruse (muudetud määrusega (EL) nr 1316/2013) lisas sätestatakse üheksa esialgset kaubaveokoridori , mille toimimine tuleb asjaomastel Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidel tagada 2013., 2015. või 2020. aasta novembriks.

Iga kaubaveokoridori jaoks peavad ELi liikmesriigid moodustama nõukogu, mis koosneb liikmesriikide ametiasutuste esindajatest. Iga kaubaveokoridori jaoks peavad asjaomased raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad moodustama juhatuse, kuhu kuuluvad raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate esindajad. Juhatus koostab rakenduskava, mis sisaldab investeerimiskava, kaubaveokoridori rakendamiseks ettenähtud meetmeid ja turu-uuringu põhielemente. Juhatus moodustab ka nõuanderühma, kuhu kuuluvad kaubaveokoridori kuuluvate terminalide juhid ja omanikud, ning täiendava nõuanderühma, kuhu kuuluvad raudtee-ettevõtjad, kes on huvitatud kaubaveokoridori kasutamisest.

Juhatus määrab ühiselt kindlaks ja loob rahvusvahelised kaubarongide ettevalmistatud liinid, et pakkuda kaubaveoettevõtjate vajadustele vastavaid reisiaegu.

Juhatus asutab või määrab ühise organi, mis annab kinnitatud taotlejatele võimaluse esitada taotlusi ja saada vastuseid ühest kohast seoses infrastruktuuri läbilaskevõimsusega kaubarongidele, mis ületavad kaubaveokoridoris vähemalt ühe piiri. Kõnealune universaalteenistus otsustab taotluste üle, millega taotletakse ettevalmistatud rongiliine ja reserveeritud läbilaskevõimsust rahvusvaheliste kaubarongide jaoks. Taotlused, mida ei saa rahuldada universaalteenistus, edastatakse pädevatele raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatele, kes teevad otsuse selle taotluse suhtes ning teatavad otsusest universaalteenistusele, kes sellega edasi tegeleb.

Erinevat tüüpi liikluse korraldamiseks liiklushäirete puhul koostatakse eelistuste eeskirjad.

Avaldatakse dokument, mis sisaldab kogu asjaomast teavet kaubaveokoridori kasutamise kohta. Reguleerivad organid teevad koostööd ja vahetavad teavet, eriti kaebuste korral.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 913/2010

9.11.2010

-

ELT L 276, 20.10.2010

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1316/2013

21.12.2013

-

ELT L 348, 20.12.2013

Viimati muudetud: 19.05.2014

Top