Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tsiviillennunduses toimuvad lennuõnnetused ja intsidendid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tsiviillennunduses toimuvad lennuõnnetused ja intsidendid

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 996/2010 tsiviillennunduses toimuvate lennuõnnetuste ja intsidentide uurimise ja ennetamise kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määruse eesmärk on parandada lennuohutust, tagades Euroopa tsiviillennunduse ohutusalaste uurimiste tõhususe, kiiruse ja kõrge kvaliteedi.
 • Määruses sätestatakse eeskirjad kõiki lennuõnnetuses osalenud õhusõiduki pardal olevaid isikuid ja ohtlikke kaupu käsitleva teabe õigeaegse kättesaadavuse kohta.
 • Lisaks on määruse eesmärk parandada lennuõnnetuste ohvrite ja nende lähedaste abistamist.

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

 • Käesolevat määrust kohaldatakse selliste lennuõnnetuste* ja tõsiste intsidentide* ohutusalase uurimise suhtes,
  • mis toimuvad Euroopa Liidu (EL) riikide territooriumil;
  • mis toimuvad väljaspool ELi riikide territooriumi, kuid milles osaleb ELi riigis registreeritud õhusõiduk või ELi riigis registreeritud lennuettevõtja käitatav õhusõiduk;
  • mille puhul ELi riigil on (vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja soovituslikele tavadele) õigus määrata volitatud esindaja, kes osaleb uurimises;
  • mille puhul uurimist läbiviiv riik on lubanud ELi riigil määrata eksperdi, kuna tal on selleks erihuvi seoses tema kodanike surma või raskete vigastustega.
 • Määrust ei kohaldata selliste lennuõnnetuste ja tõsiste intsidentide ohutusalase uurimise suhtes, mis juhtuvad õhusõidukiga, mis tegutseb sõjaväe-, tolli-, politsei- või muus sarnases teenistuses.

Sõltumatud lennuõnnetuste uurimisorganid

 • Kõik ELi riigid tagavad, et tsiviillennunduses toimuvate õnnetuste ja intsidentide ohutusalased uurimised viib ilma välise sekkumiseta läbi tsiviillennunduses toimunud lennuõnnetuste alaline siseriiklik uurimisorgan.
 • Lennuõnnetuste uurimisorganid on oma tegevuses sõltumatud kõikidest sellistest asutustest või kolmandatest isikutest, kelle huvid võivad kas olla vastuolus neile usaldatud ülesandega või mõjutada nende objektiivsust.
 • Lennuõnnetuste uurimisorganid peavad olema võimelised sõltumatult läbi viima täieliku ohutusalase uurimise. ELi riigid peavad oma asjaomastele lennuõnnetuste uurimisorganitele tagama nende kohustuste sõltumatuks täitmiseks vajalikud vahendid ja rahastuse, sealhulgas eelarve, ning juurdepääsu piisavatele ressurssidele.
 • Eelkõige peab lennuõnnetuste uurimisorgan oma käsutusse saama kvalifitseeritud personali ja sobivad ruumid, sealhulgas kontorid ja angaarid, kus on võimalik säilitada ja uurida õhusõidukit, selles sisalduvat ning selle rususid.

Uurimiskohustus

 • Iga lennuõnnetuse või tõsise intsidendi puhul, mis on toimunud määruse (EÜ) nr 216/2008 II lisas loetlemata õhusõidukiga, viiakse uurimine läbi selles ELi riigis, kelle territooriumil lennuõnnetus või tõsine intsident toimus.
 • Lennuõnnetuste uurimisorganid võivad otsustada uurida ka eelnevas lõigus osutamata intsidente, samuti muud tüüpi õhusõidukitega toimunud lennuõnnetusi või tõsiseid intsidente, kui uurimisorganid loodavad nendest teha lennuohutusalaseid järeldusi.
 • Ohutusalaste uurimiste eesmärk ei ole mingil juhul süüle või vastutusele osutamine. Uurimised on sõltumatud, ei mõjuta ega piira mingil määral süüd või vastutust omistavat kohtu- või haldusmenetlust.

Lennuõnnetuste uurimisorganite vaheline koostöö

Määrus lubab lennuõnnetuste uurimisorganite vahelise koostöö ja võimaldab ülesannete delegeerimist.

Tsiviillennunduses toimunud lennuõnnetuste uurimisorganite Euroopa võrgustik

ELi riigid tagavad, et nende lennuõnnetuste uurimisorganid asutavad omavahelise tsiviillennunduses toimunud lennuõnnetuste uurimisorganite Euroopa võrgustiku, mille eesmärk on

 • veelgi parandada lennuõnnetuste uurimisorganite poolt läbiviidavate uurimiste kvaliteeti ja suurendada nende sõltumatust;
 • edendada uurimismeetodite ja uurijate väljaõppe kõrgeid standardeid.

Uurimine

 • Juhtivuurijal on olenemata mis tahes kohtulikust uurimisest volitus võtta ohutusalase uurimise nõuete täitmiseks vajalikke meetmeid. Juhtivuurijal on muu hulgas õigus
  • kohesele piiramatule ja takistamatule juurdepääsule lennuõnnetuse või intsidendi toimumiskohale, samuti õhusõidukile, selles sisalduvale või selle rusudele;
  • nõuda tõendusmaterjali kogumist ja rusude või osade eemaldamist analüüsi jaoks;
  • taotleda surnukehade lahkamist ja õhusõiduki käitamisega seotud isikute meditsiinilist uurimist;
  • kutsuda välja tunnistajaid ning nõuda neilt tõendite esitamist.
 • ELi riik, kelle territooriumil lennuõnnetus või tõsine intsident aset leidis, vastutab kõigi tõendite ohutu käitlemise ja kaitse eest.

Uurimise koordineerimine teiste asutustega

 • ELi riigid tagavad, et lennuõnnetuste uurimisorganid ja muud asutused (näiteks ohutusalase uurimisega seotud asutused, nagu õigus-, tsiviillennundus-, otsimis- ja päästeasutused) teevad omavahel koostööd eelkokkulepete alusel, tingimusel, et need kokkulepped ei ohusta lennuõnnetuste uurimisorganite sõltumatust.
 • ELi riigid edastavad kõnealused kokkulepped Euroopa Komisjonile, kes edastab need tsiviillennunduses toimunud lennuõnnetuste uurimisorganite Euroopa võrgustiku esimehele, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule.

Konfidentsiaalsus ja teabe nõuetekohane kasutamine

 • Määrus sisaldab loendit andmetest, mida ei tehta kättesaadavaks ega kasutata muul kui ohutusalase uurimise eesmärgil (nt pardaregistraatori salvestised, aruannete kavandid, tunnistusi andnud isikute isikuandmed, uurijate märkmed).
 • Määruses sisalduvaid eeskirju teabe, sealhulgas näiteks selliste andmete nagu seerianumbrid või registritähised, mille abil saab vahejuhtumi aruandes käsitletud õhusõiduki otseselt tuvastada, konfidentsiaalse kasutamise kohta on muudetud määrusega (EL) nr 376/2014. Määrus annab ühtlasi õigusemõistmise eest vastutavatele või pädevatele asutustele õiguse otsustada siseriikliku õiguse alusel salvestiste avalikustamise üle. ELi riigid võivad otsustada piirata juhtumeid, mille puhul võidakse vastu võtta avalikustamise otsus, pidades samas kinni ELi õigusaktidest.

Ohvrite ja lähedaste abistamine

 • ELi riigid koostavad siseriiklikul tasandil tsiviillennunduses toimunud lennuõnnetustest tingitud hädaolukordade lahendamise kava, mis sisaldab sätteid lennuõnnetuste ohvrite ja nende lähedaste abistamise kohta. Ühtlasi peavad ELi riigid tagama, et lennuettevõtjatel on olemas oma kava ohvrite ja nende lähedaste abistamiseks, milles on eelkõige arvesse võetud psühholoogilist abi.
 • ELi riigid ergutavad ka liidus tegutsevaid kolmandate riikide lennuettevõtjaid vastu võtma sarnaseid kavasid.
 • Kõik lennuõnnetusega seotud ELi riigid nimetavad ohvritele ja nende lähedastele kontaktisiku.
 • Lennuettevõtjad peavad pakkuma reisijatele võimalust teatada kontaktisiku andmed, kellega lennuõnnetuse korral ühendust võtta. Pardal olnud isiku nime ei avalikustata enne, kui isiku lähedasi on juhtunust teavitatud.

Aruanne ja lennuohutusalased soovitused

 • Uurimise ajal esitab lennuohutuse eest vastutav asutus õhusõiduki või õhusõiduki seadmete tootmise või hoolduse ning õhusõidukite käitamise või töötajate koolitamise eest vastutavatele isikutele soovitused kiireloomuliste meetmete kohta, mida ta peab vajalikuks lennuohutuse suurendamiseks.
 • Uurimise lõppedes koostatakse aruanne, mis sisaldab lennuohutusalaseid soovitusi, mis on vastu võetud pärast lõplikku konsulteerimist asjaomaste asutustega, sealhulgas Euroopa Lennundusohutusametiga. Lõpparuanne avalikustatakse võimalikult lühikese aja jooksul ning võimaluse korral hiljemalt 12 kuu jooksul alates lennuõnnetuse või intsidendi toimumise kuupäevast. Asutus registreerib oma soovitustele saadud vastused.
 • Kõik lennuohutusalase soovituse adressaadid, sealhulgas lennuohutuse eest vastutavad asutused riikide ja ELi tasandil, jälgivad lennuohutusalaste soovituste täitmiseks võetud meetmete tulemuslikkust.
 • Määrusega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 94/56/EÜ.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 2. detsembrist 2010.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Lennuõnnetus: õhusõiduki käitamisega seotud juhtum, mis toimub ajavahemikus alates hetkest, mil mis tahes isik astub õhusõiduki pardale kavatsusega sooritada lend, kuni kõigi pardal viibinud isikute õhusõidukist lahkumise hetkeni, ning mille käigus saab mis tahes isik surma või tõsiseid vigastusi või saab õhusõiduk tõsiseid kahjustusi.

Intsident: juhtum, mis ei ole õnnetus, kuid on seotud õhusõiduki käitamisega ning mõjutab või võib mõjutada käitamise ohutust.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 996/2010 tsiviillennunduses toimuvate lennuõnnetuste ja intsidentide uurimise ja ennetamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 94/56/EÜ (ELT L 295, 12.11.2010, lk 35–50)

Määruse (EL) nr 996/2010 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 376/2014, mis käsitleb tsiviillennunduses toimunud juhtumitest teatamist ning juhtumite analüüsi ja järelmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 996/2010 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/42/EÜ ja komisjoni määrused (EÜ) nr 1321/2007 ja (EÜ) nr 1330/2007 (ELT L 122, 24.4.2014, lk 18–43)

Viimati muudetud: 08.11.2016

Top