Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
GSA - Euroopa Ülemaailmne Sateliitnavigatsioonisüsteemi Agentuur

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

GSA - Euroopa Ülemaailmne Sateliitnavigatsioonisüsteemi Agentuur

Euroopa Liit (EL) on loonud agentuuri, mille ülesanne on maksimeerida Euroopa investeeringute tasuvust ülemaailmsesse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) kasutajate kasu, majandusliku kasvu ja konkurentsivõime osas.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta määrus (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008

KOKKUVÕTE

Euroopa Liit (EL) on loonud agentuuri, mille ülesanne on maksimeerida Euroopa investeeringute tasuvust ülemaailmsesse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) kasutajate kasu, majandusliku kasvu ja konkurentsivõime osas.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega (EL) nr 912/2010 luuakse Euroopa Ülemaailmne Sateliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) Agentuur, nimetades ümber varasema Euroopa GNSSi Järelevalveasutuse ja muutes selle ülesandeid.

Sellega rakendatakse GNSSi programmide avalikku juhtimiskorda 2014-2020, mis on loodud määrusega (EL) nr 1285/2013. Agentuur ei vastuta enam GNSSi programmidega seotud avalike huvide haldamise eest (selle on võtnud üle Euroopa Komisjon).

PÕHIPUNKTID

GNSSi agentuur on ELi tasandi organ, kes vastutab järgmise eest:

 • oma ülemaailmsete satelliitnavigatsioonisüsteemide turvalisuse akrediteerimine*;
 • Galileo turvaseirekeskuse tegevuse korraldamine;
 • GNSSi teenuste reklaami ja turustamise toetamine ning
 • muude komisjoni delegeeritud ülesannete täitmine, mis seostuvad Galileo ja EGNOSE programmide rakendamisega, kaasa arvatud programmide juhtimine.

Struktuur

Agentuur koosneb kolmest organist.

 • 1.

  Haldusnõukogu: vastutab selle eest, et agentuur täidab oma ülesanded, samuti turvalisuse akrediteerimise alaste ressursside ja eelarve eest.

 • 2.

  Tegevdirektor: tegevdirektori määrab ametisse haldusnõukogu ning ta vastutab agentuuri juhtimise ja esindamise eest.

 • 3.
  Turvalisuse akrediteerimise nõukogu: vastutab turvalisuse akrediteerimise eest, teeb kindlaks, et süsteemid on turvanõuetega kooskõlas, enne kõiki suuri kavandamisotsuseid, nagu näiteks:
  • turvalisuse akrediteerimise strateegia heakskiitmine;
  • satelliitide orbiidile saatmine;
  • süsteemide ja maapealsete jaamade käitamise loa andmine.

Turvasüsteemide akrediteerimise sõltumatus

Määrust (EL) nr 912/2010 muudeti määrusega (EL) nr 512/2014, et viia see vastavusse Euroopa GNSSi uue juhtimisstruktuuriga, mis sätestati määrusega (EL) nr 1285/2013. Muudatustega tagatakse turvasüsteemide akrediteerimisega seotud tegevuste sõltumatus ning samuti nende ja muude agentuuri tegevuste eraldamine. Nendeks on:

 • turvalisuse akrediteerimise nõukogu suuremad volitused;
 • agentuuri süsteemide akrediteerimise tegevusega seotud prorgammitegevuste ettevalmistamise ja heakskiitmise eest vastutab turvalisuse akrediteerimise nõukogu, mitte haldusnõukogu;
 • turvalisuse akrediteerimise nõukogu eesistuja peab juhtima turvalisuse akrediteerimise tegevusi ja tagama nende rakendamise.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Alates 9. novembrist 2010.

Lisateavet leiate Euroopa Ülemaailmse Sateliitnavigatsioonisüsteemi Agentuuri veebilehelt.

PÕHIMÕISTED

* Turvalisuse akrediteerimine - asjakohaste turvaeeskirjadele ning nõukogu ja komisjoni määrustele vastavuse kontrollimine. Turvalisuse akrediteerimise üldpõhimõtete, kohustuste ja ülesannete kohta vaadake määruse (EL) nr 912/2010 III peatükki.

* Maapealsed jaamad - maapealne rajatis, mis on võimeline saama sidesatelliitidelt signaale või signaale sidesatelliitidelt saama ja nendele saatma.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 912/2010

9.11.2010

-

ELT L 276, 20.10.2010, lk 11-21

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1285/2013

23.12.2013

-

ELT L 347, 20.12.2013, lk 1-24

Määrus (EL) nr 512/2014

23.5.2014

-

ELT L 150, 20.5.2014, lk 72-92

Viimati muudetud: 06.08.2015

Top