Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kaupade ja reisijate merevedu käsitlevad statistilised aruanded

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kaupade ja reisijate merevedu käsitlevad statistilised aruanded

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/42/EÜ – statistika ELi sadamates peatuvate reisijate ja kaupade kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga sätestatakse, kuidas peaksid Euroopa Liidu (EL) riigid koguma statistilisi andmeid ELi sadamates peatuvate kaupade ja reisijate mereveo kohta.

PÕHIPUNKTID

Andmed

 • Kõnealused andmed puudutavad lasti ja reisijatega ning laevade endiga seotud teavet. Direktiivi lisades on määratletud andmekogumise tunnusjooned, sealhulgas
  • kaupade kirjeldus ja brutokaal tonnides;
  • aruandev sadam;
  • lastiliik nomenklatuuri järgi;
  • reisijate arv;
  • laevaliik ja suurus.
 • Andmete kogumisel võib välja jätta laevad kogumahutavusega alla 100 tonni.

Kogumine

 • Euroopa Komisjon koostab loetelu kõigist ELi sadamatest, mille kohta tuleb koguda kokkuvõtlikke andmeid. Lisaks peab iga ELi riik valima sellest loetelust sadamad
  • kus töödeldakse aastas üle ühe miljoni tonni kaupu või
  • mida läbib aastas üle 200 000 reisija.
 • Valitud sadamate kohta tuleb koguda üksikasjalikumaid andmeid.

Andmete edastamine

 • ELi riigid peavad komisjonile (Eurostatile) edastama andmekogumise tulemused
  • kvartaalsete andmekogumisperioodide puhul viie kuu jooksul alates vaatlusperioodi lõppemisest ning
  • aastaste perioodide puhul kaheksa kuu jooksul.
 • ELi riigid peavad teatama Eurostatile andmekogumismeetodid ja ka üksikasjalikud andmed andmekogumismeetodite oluliste muudatuste kohta. Eurostat peab seejärel asjakohased kogutud statistilised andmed avaldama.
 • Kõnealust direktiivi muudeti määrusega (EL) nr 1090/2010, et viia kaupade merevedu käsitlevate andmete kogumine vastavusse teiste transpordiliikidega.
 • Otsusega 2010/216/EL muudeti mõningaid andmekogumisega seotud tehnilisi tunnusjooni, sealhulgas laevade riikkondsuse kohta kasutatavaid koode ja andmekogumite struktuuri.
 • Otsusega 2012/186/EL muudeti mõningaid andmekogumisel kasutatavaid muutujaid ning täpsustati lastiliikide klassifikatsiooni mõnda mõistet ja liiki.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi 2009/42/EÜ kohaldatakse alates 26. juunist 2009. See on direktiivi 95/64/EÜ ja selle hilisemate muudatuste uuesti sõnastatud versioon, mis tuli siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtta 31. detsembriks 1996.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/42/EÜ kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta (ELT L 141, 6.6.2009, lk 29–47)

Direktiivi 2009/42/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise selliste volituste rakendamise kohta, mis on antud komisjonile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1090/2010, millega muudetakse direktiivi 2009/42/EÜ kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta (COM(2015) 362 final, 28.7.2015)

Viimati muudetud: 01.03.2017

Top