Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Juurdepääs rahvusvahelisele bussiteenuste turule

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Juurdepääs rahvusvahelisele bussiteenuste turule

Teenuste osutamise vabadus on ühise transpordipoliitika üldpõhimõte, mis nõuab, et kõigi ELi riikide vedajatele oleks tagatud juurdepääs rahvusvahelistele veondusturgudele ilma diskrimineerimiseta kodakondsuse või asukoha alusel. Käesoleva määrusega sätestatakse tingimused ELi piires bussidega toimuva rahvusvahelise sõitjateveo suhtes, mida teevad vedajad rendi või tasu eest.

KOKKUVÕTE

Käesolevasse määrusesse on koondatud määrused nr 684/92 ja nr 12/98, et muuta selgemaks ja lihtsamaks ELi territooriumil maanteedel rahvusvahelise sõitjateveo suhtes kohaldatavad eeskirjad ja tingimused, mille kohaselt võivad mitteresidendist vedajad osutada ELi riigis riigisiseseid veoteenuseid.

Teenuste osutamise vabadus

Vedajal on lubatud pakkuda bussiga tehtavaid rahvusvahelisi liinivedusid, sealhulgas eriotstarbelisi liinivedusid või juhuvedusid, ilma diskrimineerimiseta kodakondsuse või registreeritud asukoha alusel, kui:

  • tal on asukoha ELi riigi luba tegeleda vedudega liinivedude vormis vastavalt siseriiklikes õigusaktides sätestatud turulepääsu tingimustele;
  • ta vastab ELi eeskirjade kohaselt kehtestatud siseriikliku või rahvusvahelise sõitjate autoveo-ettevõtjate tegevusalale lubamise tingimustele;
  • ta täidab juriidilisi nõudeid juhtidele ja sõidukitele kehtestatud ELi standardite osas.

Ühenduse tegevusluba

Bussiga rahvusvahelist sõitjatevedu teostatakse vastavalt ühenduse tegevusloale, mille on välja andnud vedaja asukoha ELi riigi pädevad asutused. Ühenduse tegevusluba antakse välja kuni kümneks aastaks (pikendatav) vedaja nimele ja seda ei saa edasi anda. Samuti võivad ELi riigid otsustada, et ühenduse tegevusluba kehtib ka riigisiseste vedude korral.

Liinivedudeks nõutav luba

Load antakse välja kuni viieks aastaks vedaja nimele ja neid ei saa teistele edasi anda. Väljumiskoha ELi riigi pädeva asutuse nõusolekul võib loa saanud vedaja siiski teha vedusid alltöövõtja vahendusel. Load antakse välja kõigi nende ELi riikide pädevate asutuste nõusolekul, kelle territooriumil sõitjad peale võetakse või maha pannakse. Lubadele peab olema märgitud veoliik, veomarsruut, peatused, sõiduplaan ja kehtivusaeg ning need annavad lubade valdajale õiguse teha liinivedusid kõigi ELi riikide territooriumidel, mida veomarsruut läbib.

Luba ei anta (sh kehtivuse pikendamise ja loa muutmise taotlemisel), kui:

  • taotluse esitaja ei suuda otseselt tema käsutuses olevate vahenditega pakkuda vedu, mille kohta taotlus esitati;
  • taotleja ei ole järginud autoveoalaseid siseriiklikke või rahvusvahelisi õigusakte;
  • loa kehtivuse pikendamise taotluse korral ei ole täidetud loa saamise tingimused;
  • ELi riik otsustab, et asjaomane vedu mõjutaks tõsiselt ühe või mitme avaliku teenindamise lepinguga hõlmatud samalaadsete teenuste elujõulisust;
  • ELi riik otsustab, et teenuse põhieesmärk ei ole vedada sõitjaid erinevates liikmesriikides asuvate peatuste vahel.

Kui tegemist ei ole vääramatu jõuga, peab liinivedude ettevõtja võtma kõik meetmed, et tagada katkematud, regulaarsed ja piisava mahuga veoteenused, mis vastavad ka muudele tingimustele, mille pädev asutus on kehtestanud.

Kabotaaž

Kabotaažveod on lubatud järgmistel juhtudel:

  • vastuvõtvas ELi riigis vedaja poolt ajutiselt osutatavad riigisisesed reisijateveo teenused;
  • reisijate peale võtmine ja maha panemine samas ELi riigis rahvusvahelise liiniveo käigus, kui kabotaaž ei ole veoteenuse põhieesmärk.

Kontrollimine ja karistused

Liiniveoteenuseid osutavad vedajad peavad väljastama kas isikliku või kollektiivse sõidupileti, millele on märgitud väljumis- ja sihtkoht, pileti kehtivusaeg ja veoteenuse hind.

ELi autoveoalaste õigusaktide raske rikkumise korral võtavad asjaomase vedaja registrijärgse asukoha ELi riigi pädevad asutused asjakohased meetmed, mis võivad hõlmata hoiatust või halduskaristuste kohaldamist. Kui mitteresidendist vedaja paneb toime ELi autoveoalaste õigusaktide raske rikkumise, teavitab ELi riik, kus rikkumine tuvastati, sellest vedaja asukoha ELi riigi pädevat ametiasutust ning kirjeldab rikkumist, rikkumise kategooriat, liiki ja raskusastet ning määratud karistusi. Kõik rasked rikkumised tuleb kanda autoveo-ettevõtjate riiklikku elektroonilisse registrisse.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 4. detsembril 2009.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 88–105)

Määruse (EÜ) nr 1073/2009 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 13.12.2015

Top