Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi autoveoturule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi autoveoturule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad

Rahvusvahelised autoveod* on Euroopa Liidu piires täielikult liberaliseeritud. Siiski kehtivad piirangud nn kabotaaži* ehk riigisiseste autovedude suhtes, mida ELi riigis teostavad mitteresidentidest vedajad. Rahvusvahelisele ja kabotaažiturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kehtestamisega saab edendada õiglast konkurentsi.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1072/2009 rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta.

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega kehtestatakse ühised eeskirjad, mida kohaldatakse ELi territooriumil toimuva veoste autoveo turule pääsemise suhtes. Samuti sätestatakse selles tingimused, mille kohaselt võivad ELi riigis transporditeenuseid osutada mitteresidentidest vedajad.

PÕHIPUNKTID

Õigusakti kohaldamisalasse kuuluvad:

 • ELis rendi või tasu* eest tehtavad veoste rahvusvahelised autoveod;
 • mitteresidendist vedaja teostatav ajutine riigisisene veoste autovedu;
 • reisi see osa, mis toimub ELi riigi ja kolmanda riigi vahelise veo transiidiriigiks oleva ELi riigi territooriumil. Seda ei kohaldata reisi selle osa suhtes, mis tehakse selle ELi riigi territooriumil, kus toimub peale- või mahalaadimine.

Rahvusvaheliseks veoks peab vedajal olema ühenduse tegevusluba ning kui juht on kolmanda riigi kodanik, peab tal olema ka juhitunnistus.

Ühenduse tegevusluba:

 • antakse asukohaliikmesriigi pädeva asutuse poolt igale vedajale, kellel on õigus korraldada veoste rahvusvahelist autovedu rendi või tasu eest;
 • on pikendatav kuni kümneks aastaks;
 • antakse välja vedaja nimele ning seda ei või kolmandale isikule üle anda.

Juhitunnistus:

 • antakse ELi tegevusluba omava vedaja asukohaliikmesriigi pädeva asutuse poolt juhile, kes ei ole ELi kodanik ega pikaajaline elanik ning kes on vedaja käsutusse antud või kellega vedaja on sõlminud töölepingu;
 • kehtib kuni viis aastat.

Kui neid tingimusi ei täideta, võivad nimetatud asutused tegevusloa väljastamise või pikendamise taotluse või juhitunnistuse väljastamise taotluse tagasi lükata. Kui ühenduse tegevusloa või juhitunnistuse omanik ei vasta enam tingimustele või on esitanud ebaõiget teavet, siis luba või tunnistus tühistatakse.

Õigusaktiga kehtestatakse ranged eeskirjad kabotaažvedude suhtes, eelkõige:

 • rendi või tasu eest veoste vedajal, kellel on ühenduse tegevusluba ja kelle juhil, kui ta on kolmanda riigi kodanik, on juhitunnistus, on õigus teha ajutiselt kabotaažvedusid mis tahes ELi riigis (välja arvatud tema asukohariik) pärast rahvusvahelist vedu kõnealusesse riiki;
 • kui rahvusvahelise veoga veetud veosed on kohale toimetatud, võib vedaja seitsme päeva jooksul teha kuni kolm kabotaažvedu;
 • pärast rahvusvahelist vedu võib kolm kabotaažvedu teha ka mõnes teises ELi riigis (mitte rohkem kui üks vedu ühe riigi kohta).

Käesolevat õigusakti kohaldatakse üksnes juhul, kui vedaja esitab tõendid asjaomasesse ELi riiki saabuva rahvusvahelise veo kohta ja iga järgneva kabotaažveo kohta, mille ta on seal teinud.

Kabotaažvedude suhtes kohaldatakse vastuvõtva ELi riigi siseriiklikke õigusakte seoses järgmisega:

 • veolepingut reguleerivad tingimused;
 • maanteesõidukite mass ja mõõtmed;
 • teatavate veoseliikide, eelkõige ohtlike veoste, kiirestiriknevate toiduainete ja elusloomade veo kohta kehtivad nõuded;
 • sõiduaeg ja puhkeperioodid;
 • veoteenuste käibemaks.

Eespool nimetatud õigusnorme ja eeskirju kohaldatakse võrdselt nii mitteresidentidest vedajate kui ka vastuvõtvas ELi riigis registreeritud vedajate suhtes.

Kui vedaja rikub ELi autoveoalaseid õigusakte:

 • asukohaliikmesriigi pädevad asutused võivad teha hoiatuse või määrata halduskaristuse, näiteks ühenduse tegevusloa kehtetuks tunnistada;
 • mitteresidendist vedaja puhul teavitab ELi riik, kus rikkumine toime pandi, sellest vedaja asukohariigi pädevat ametiasutust ning kirjeldab rikkumist ja määratud karistusi.

Kõik rasked rikkumised tuleb kanda riiklikku elektroonilisse vedajate registrisse.

Komisjoni 2014. aasta aruandes ELi autoveoturu kohta leiti, et:

 • ELi riikide asutused peavad kehtivaid ELi õigusakte järjekindlamalt ja tõhusamalt jõustama;
 • EL saab olla abiks ja selgitada eeskirju, mida ELi eri riikides mõistetakse, tõlgendatakse ja rakendatakse erinevalt;
 • autovedusid käsitlevaid sotsiaalõigusnorme tuleb paremini kohaldada, et meelitada ligi uusi sõidukijuhte ja tulla toime kaubavedude* tulevikunõudlusega;
 • nende muudatuste abil saaks suurendada ELi majanduse tõhusust ja vähendada transpordist tulenevate kasvuhoonegaaside hulka.

Lisateavet leiate autovedusid käsitlevalt Euroopa Komisjoni veebilehelt.

PÕHIMÕISTED

* Autoveod - veoste autovedu algpunktist lõplikku sihtkohta.

* Kabotaaž - ühes ELi riigis registreeritud vedaja poolt riigisiseste vedude korraldamine teises ELi riigis.

Kaubavedu - kaupade vedamine ja transportimine.

* Rent või tasu - viitab sõitjate või kaupade vedamisele kolmandate isikute nimel tasu eest (OECD määratlus).

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

4.12.2009

-

ELT L 300, 14.11.2009, lk 72-87

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 612/2012

11.7.2012

-

ELT L 178, 10.7.2012, lk 5

Määrus (EL) nr 517/2013

1.7.2013

-

ELT L 158, 10.6.2013, lk 1-71

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Liidu autoveoturu olukorra kohta (COM(2014) 222 (final), 14.4.2014).

Viimati muudetud: 30.06.2015

Top