Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veoteenuste osutamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veoteenuste osutamine

KOKKUVÕTE

Teenuste osutamise vabadus on üks Euroopa Liidu toimimise põhimõtetest. Sellegipoolest kehtestavad kolmandad riigid vahel mereveosektoris kitsendusi ja eritingimusi, näiteks lastijaotusklausleid. Need suurendavad oluliselt transpordikulusid ja võivad kahjustada ELi kaubandust tervikuna.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

See määrus kinnitab teenuste osutamise vabaduse põhimõtte kehtimist nii Euroopa Liidu sisestele merevedudele kui ka ELi riikide ja ELi mittekuuluvate riikide vahelistele merevedudele. Lisaks sätestatakse määruses selle põhimõtte kohaldamise tingimused. Määrusega nähakse ette varasemate kitsenduste järk-järguline kaotamine ja keelatakse uute kitsenduste kehtestamine.

PÕHIPUNKTID

ELi laevaühingud võivad vedada reisijaid või kaupu igasse ELis või väljaspool ELi asuvasse sadamasse või avamererajatisse (näiteks avamere nafta- või gaasipuurplatvormile).

Sama õigus kehtib väljaspool ELi registrisse kantud laevaühingutele tingimusel, et sellise laevaühingu omanikuks on ELi riigi kodanik ja et selle laevad on ELi riigis registrisse kantud.

Enne 1. juulit 1986 kehtinud riiklikud kitsendused tuli järk-järgult kaotada ajavahemikus 1989. aasta 31. detsembrist 1993. aasta 1. jaanuarini.

ELi riikide ja kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete lepingute lastijaotusklauslid tuleb lõpetada või siis tuleb neid edaspidi kohaldada vastavalt selle määruse sätetele.

ELi riikide valitsused pidid Euroopa Komisjonile algselt iga kuue kuu järel ja hiljem kord aastas aru andma varasemate lepingute muutmisest.

Kui ELi riigil on raskusi olemasoleva lepingu muutmisega, peab ta sellest teavitama ministrite nõukogu ja komisjoni.

Üldjuhul on ELi mittekuuluvate riikidega lastijaotusklausleid sisaldavate lepingute sõlmimine keelatud. Erandina on see lubatud juhul, kui ELi liinilaevaühingul poleks muidu võimalik vedudes osaleda.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

1. jaanuarist 1987.

TAUST

Siseturg - vaba juurdepääs ookeanikaubandusele

ÕIGUSAKT

Nõukogu 22. detsembri 1986. aasta määrus (EMÜ) nr 4055/86 teenuste osutamise vabaduse põhimõtte kohaldamise kohta liikmesriikide ning liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelises mereveos

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EMÜ) nr 4055/86

1.1.1987

-

EÜT L 378, 31.12.1986, lk 1-3

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EMÜ) nr 3573/90

17.12.1990

-

EÜT L 353, 17.12.1990, lk 16

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 22. detsembri 1986. aasta määrus (EMÜ) nr 4058/86 kooskõlastatud tegevuse kohta ookeanikaubanduses vaba juurdepääsu tagamiseks mereveostele (EÜT L 378, 31.12.1986, lk 21-23)

Viimati muudetud: 30.09.2015

Top