Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi linnaline liikumiskeskkond

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi linnaline liikumiskeskkond

 

KOKKUVÕTE:

komisjoni teatis (KOM(2009) 490 (lõplik)) – „Linnalise liikumiskeskkonna tegevuskava”

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

  • Teatises on esitatud ettepanek lühiajaliste ja keskmise tähtajaga meetmete kohta, mis aitavad tagada keskkonnasäästliku, konkurentsivõimelise ja ühiskonna vajadustele vastava linnatranspordi Euroopa Liidus (EL).
  • Kohalikud, piirkondlikud ja riiklikud ametiasutused pidid kuue teema alla jaotatud meetmed järk-järgult ellu viima aastatel 2009 kuni 2012.

PÕHIPUNKTID

Teatises esitatud ettepanekud:

  • tervikliku poliitika edendamine: linnatranspordi haldamine peaks olema seotud teiste poliitikavaldkondadega, näiteks keskkonnakaitse, maakasutuse planeerimise ja eluasemepoliitikaga;
  • keskendumine kodanikele: kõik linnatranspordi viisid peaksid olema üldsuse jaoks usaldusväärsed, turvalised ja hõlpsasti ligipääsetavad ning nende kohta peab olema teavet;
  • keskkonnahoidlikum linnatransport: EL jätkab uue keskkonnahoidliku sõidukitehnoloogia ja alternatiivkütuste väljatöötamist ning asjaomaste turgude arendamist;
  • paremad rahastamisvõimalused: kuigi suurem osa investeeringutest pärineb kohalikelt, piirkondlikelt ja riiklikelt ametiasutustelt, aitab Euroopa Komisjon asjaomastel asutustel uurida olemasolevaid ELi rahastamisvõimalusi;
  • kogemuste ja teadmiste jagamine: komisjon aitab linnatranspordi valdkonna asjaosalistel olemasolevaid kogemusi maksimaalselt ära kasutada ning toetab teabevahetust;
  • linnalise liikumiskeskkonna optimeerimine: komisjon aitab kohalikel ametiasutustel tõhustada linnalogistikat ning töötada välja arukad transpordisüsteemid.

Direktiivis 2009/33/EÜ nõutakse, et tellivad asutused ja muud asjaosalised võtaksid maanteesõidukite ostmisel arvesse energia- ja keskkonnamõju.

TAUST

  • ELi riikide valitsused kiitsid tegevuskava heaks 24. juunil 2010. Nad võtsid teadmiseks tegevuskavaga kaasnevad raskused ja selle pakutavad võimalused säästva ja turvalise liikuvuse parandamiseks linna- ja suurlinnapiirkondades, säilitades samal ajal taskukohasuse üldsuse jaoks.
  • Linnalist liikumiskeskkonda käsitlevate ELi rahastatud teadusuuringute kohta leiab täpsemat teavet Eltise veebiportaalist.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – „Linnalise liikumiskeskkonna tegevuskava” (KOM(2009) 490 (lõplik), 30.9.2009)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta (ELT L 120, 15.5.2009, lk 5–12)

Viimati muudetud: 22.09.2016

Top