Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Arvutipõhised lennupiletite ettetellimissüsteemid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Arvutipõhised lennupiletite ettetellimissüsteemid

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 80/2009 toimimisjuhendi kohta arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Sellega sätestatakse ühtlustatud toimimisjuhend arvutipõhiste ettetellimissüsteemide kasutamise kohta, et tagada õiglane konkurents ja tarbijate õiguste kaitse.
 • Seda kohaldatakse lennutranspordile (ja raudteetranspordile, kui see on kombineeritud lennuga).

PÕHIPUNKTID

 • Süsteemi tarnijad* ei tohi:
  • siduda lennuettevõtjaid või oma tellijaid ebaõiglaste ja/või põhjendamatute tingimustega;
  • takistada lennuettevõtjal teiste ettetellimissüsteemide (sealhulgas omaenda internetipõhise ettetellimissüsteemi või kõnekeskuste) kasutamist;
  • hoida üht konkreetset andmesisestus- või -töötlusmeetodit üksnes ühe või mitme osaleva ettevõtja jaoks.
 • Süsteemi tarnijad peavad:
  • sisestama ja töötlema lennuettevõtjate esitatud andmeid võrdse hoole ja kiirusega;
  • avalikustama oma otsese või kaudse kapitaliosaluse ulatuse lennuettevõtjas või vastupidi;
  • tagama põhikuva olemasolu iga arvutipõhise ettetellimissüsteemi kaudu toimuva toimingu puhul;
  • tähistama kuvas selgelt lennuettevõtjad, kellel on keelatud ELi piires lennata;
  • töötlema isikuandmeid üksnes sel eesmärgil, milleks need edastati (ettetellimise teostamiseks või pileti väljastamiseks);
  • esitama iga nelja aasta järel sõltumatult auditeeritud aruande, milles käsitletakse süsteemi tarnija omandisuhete struktuuri ja juhtimismudelit.
 • Süsteemi tarnijad võivad kättesaadavaks teha andmed turustuse, ettetellimise ja müügi kohta, kui neid andmeid pakutakse diskrimineerimata kõikidele osalevatele ettevõtjatele ja klient ei ole nende järgi identifitseeritav.
 • Kui kolmandate riikide süsteemi tarnijad diskrimineerivad ELi ettevõtjaid, võib Euroopa Komisjon nõuda, et ELis tegutsevad tarnijad kohtleksid kõnealuse riigi lennuettevõtjaid samamoodi.
 • Komisjon võib määrata äriühingutele trahve, mis ei ületa 10% eelmise aasta kogukäibest, kui nad tahtlikult või hooletusest ei järgi käesolevat õigusakti.

2009. aastal võttis komisjon vastu seletuskirja, milles selgitatakse komisjoni tõlgendust emaettevõtjast, kellel võib olla otsustav mõju süsteemi tarnija äritegevuse juhtimisele.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 29. märtsist 2009.

TAUST

Lisateave: Lennutransport – turustusvõrgustikud – arvutipõhine ettetellimissüsteem (Euroopa Komisjoni veebisait).

PÕHIMÕISTE

* Süsteemi tarnija – mis tahes ettevõte ja selle tütarettevõtted, kes vastutab või vastutavad arvutipõhise ettetellimissüsteemi toimimise või turustamise eest.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 80/2009 toimimisjuhendi kohta arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2299/89 (ELT L 35, 4.2.2009, lk 47–55)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Seletuskiri, mis käsitleb mõiste „emaettevõtja” määratlust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 80/2009 toimimisjuhendi kohta arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2299/89 (ELT C 53, 6.3.2009, lk 4–6)

Viimati muudetud: 21.04.2016

Top