Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Meresõiduohutus: sadamariigi kontroll

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Meresõiduohutus: sadamariigi kontroll

KOKKUVÕTE

Standarditele mittevastavad laevad on ohtlikud ja põhjustavad reostust ning elu- ja töötingimused nende pardal võivad olla ebatervislikud. Range kontroll tagab, et kõik ELi, Islandi ja Norra vetes liiklevad laevad vastavad kohaldatavatele ohutusstandarditele.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiv aitab oluliselt vähendada standarditele mittevastavat laevaliiklust ELis. Selleks sätestatakse direktiivis nõue, et laevad peavad täitma ELi ja rahvusvahelisi meresõiduohutuse ja merekeskkonnakaitse eeskirju, ning luuakse ühised laevakontrolli kriteeriumid.

PÕHIPUNKTID

Direktiivi kohaldatakse mis tahes kontrollitava laeva ja selle laevapere suhtes, mis külastab ELi riigi sadamat või ankrukohta.

ELi riikide valitsused peavad tagama kontrollimiseks piisava arvu kvalifitseeritud inspektorite ja vajalike vahendite olemasolu.

Kõikidele ELi riigi sadamas või ankrukohas peatuvatele kontrollitavatele laevadele antakse kontrolliandmebaasis laeva riskiprofiil. Laeva tüübil, vanusel ja muudel kriteeriumidel põhinevast riskiprofiilist oleneb kontrollimise põhjalikkus ja sagedus.

Iga-aastane kontroll on kõrge riskiprofiiliga laevadele kohustuslik ja teistele vabatahtlik.

Esmajärjekorras tuleb kontrollida laevu, mis külastavad ELi sadamaid harva.

Esmase kontrolli käigus kontrollitakse vajalike tunnistuste ja dokumentide olemasolu ja nõuetele vastavust ning hinnatakse laeva üldseisukorda.

Puuduste avastamisel kontrollitakse laeva üksikasjalikumalt.

Laiendatud kontrolli rakendatakse kõrge riskiprofiiliga laevadele ning rohkem kui 12 aasta vanustele reisilaevadele, naftatankeritele, gaasi- või keemiatankeritele ja puistlastilaevadele.

Kõik avastatud puudused tuleb kõrvaldada. Kui täheldatud puudused ohustavad selgelt meresõiduohutust, tervist või keskkonda, peetakse laeva kinni nii kaua, kui puudused kõrvaldatakse.

Riigi ametiasutustel on õigus keelata sadamatesse sisenemine laevadel, mida on viimase kahe kuni kolme aasta jooksul rohkem kui kaks korda kinni peetud.

Laeva omanikul või kasutajal on õigus esitada kaebus laeva kinnipidamise või sissesõidu keelamise kohta.

Kontrolliandmebaasi peab ja ajakohastab Euroopa Komisjon. Komisjon avaldab korrapäraselt halbade või väga halbade tegevusnäitajatega laevade nimekirja avalikul veebisaidil.

Direktiivi rakendusalast jäävad välja kalalaevad, sõjalaevad, mereväe abilaevad, teatavad puidust laevad ja lõbusõidujahid.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

17. juunist 2009, ehkki ELi riikidele anti õigusaktide ja haldussüsteemi direktiiviga vastavusse viimiseks aega 1. jaanuarini 2011.

Lisateave:

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/16/EÜ, mis käsitleb sadamariigi kontrolli

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/16/EÜ

17.6.2009

31.12.2010

ELT L 131, 28.5.2009, lk 57-100

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2013/38/EL

20.8.2013

21.11.2014

ELT L 218, 14.8.2013, lk 1-7.

Määrus (EL) nr 1257/2013

30.12.2013

-

ELT L 330, 10.12.2013, lk 1-20

Määrus (EL) 2015/757

1.7.2015

-

ELT L 123, 19.5.2015, lk 55-76

Direktiivi 2009/16/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumentaalne väärtus.

Viimati muudetud: 30.09.2015

Top