Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reisilaevade ohutuseeskirjad ja -nõuded

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reisilaevade ohutuseeskirjad ja -nõuded

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/45/EÜ – reisilaevade ohutuseeskirjad ja -nõuded

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga kehtestatakse inimeste elude ja vara kaitseks ühtlustatud ohutusnõuded reisilaevade ja kiirreisilaevade (nt tiiburlaevade) jaoks, mida kasutatakse ELi vetes kohalike rannasõitude ehk sama ELi riigi sadamate vahel sõitude tegemiseks.

PÕHIPUNKTID

Käesolevat õigusakti kohaldatakse terasest või samaväärsest materjalist ehitatud reisilaevadele ja kiirreisilaevadele.

Reisilaevad jagatakse nelja klassi (A, B, C ja D) vastavalt merepiirkonnale, kus neid võib kasutada.

ELi riigid avaldavad üldkasutatavas andmekogus nimekirja merepiirkondade ja asjaomaste laevaklasside kohta, määratledes sealhulgas vajaduse korral piiratud ajavahemikud.

Õigusaktis sätestatakse üksikasjalikud tehnilised nõuded ohutusmeetmete kohta, millele laevad peavad vastama näiteks järgmise osas:

ehitus,

stabiilsus,

mehhanismid,

elektriseadmed,

tulekaitse- ja päästevahendid.

ELi riikide ametiasutused võivad esitada täiendavaid ohutusnõudeid, kui kohalikud olud seda õigustavad.

Iga ELi riikides registreeritud reisilaev kontrollitakse üle enne, kui see esimest korda kasutusele võetakse ning seejärel kord aastas.

Kõigile ohutusnõuetele vastavatele reisilaevadele antakse igal aastal välja reisilaeva ohutuse tunnistus.

ELi riigid peavad ohutusnõuete rikkumise eest määrama karistusi, mis on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse ei kuulu mõnda liiki laevad, nagu

sõjalaevad;

algelise ehitusega puidust laevad;

algupärased ajaloolised reisilaevad ja nende koopiad;

alla 12 reisijaga jahid;

eranditult sadamaaladel kasutatavad laevad.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 15. juulil 2009.

TAUST

ELi vetes kohalikuks rannasõiduks kasutatavad laevad peavad neil reisivate inimeste ja meeskonnaliikmete elu ja vara kaitseks vastama põhilistele ohutusnõuetele. Neid nõudeid on tunduvalt karmistatud pärast reisiparvlaev Estonia uppumist Läänemerel 1994. aastal.

Direktiiv 2009/45/EÜ on kõige laiahaardelisem ELi õigusakt reisilaevade ohutuse valdkonnas. Selle täienduseks on vastu võetud konkreetsed ELi eeskirjad ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade ning laevade pardal olevate isikute registreerimise kohta.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta (uuesti sõnastatud)

Direktiivi nr 2009/45/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 18. juuni 1998. aasta direktiiv 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta (EÜT L 188, 2.7.1998, lk 35–39). Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 29. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/35/EÜ regulaarselt liiklevate ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise kohustuslike kontrollimiste korra kohta (EÜT L 138, 1.6.1999, lk 1–19). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 16.11.2015

Top