Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi mereohutus: laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevad organisatsioonid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi mereohutus: laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevad organisatsioonid

Euroopa Liit (EL) on kehtestanud õigusraamistiku, mis reguleerib ELi riikide suhteid nende nimel laevade kontrollimise, ülevaatuse ja sertifitseerimisega tegelevate tunnustatud organisatsioonidega*.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/15/EÜ laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta

KOKKUVÕTE

Euroopa Liit (EL) on kehtestanud õigusraamistiku, mis reguleerib ELi riikide suhteid nende nimel laevade kontrollimise, ülevaatuse ja sertifitseerimisega tegelevate tunnustatud organisatsioonidega*.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Käesolevas direktiivis sätestatakse eeskirjad, mille alusel võib ELi riik kui lipuriik volitada tunnustatud organisatsiooni teostama enda nimel seadusjärgseid kontrolle ja sertifitseerimist.

PÕHIPUNKTID

Tunnustatud organisatsioonide volitamine

ELi riigid peavad tagama, et nende siseriiklikud asutused täidavad asjaomaseid rahvusvahelisi konventsioone* seoses nende lipu all sõitvate laevade kontrollimise ja sertifitseerimisega.

ELi riik võib täielikult või osaliselt volitada organisatsioone teostama laevade seadusjärgsete tunnistuste* väljastamise või uuendamisega seotud kontrollimisi ja ülevaatusi. Neid ülesandeid tohib usaldada üksnes tunnustatud organisatsioonidele.

Samas võib kaubalaevade raadioohutuse tunnistuste väljastamise usaldada eraõiguslikele isikutele, kellel on piisavad teadmised ja pädevad töötajad.

ELi riik ei tohi keelduda ühegi tunnustatud organisatsiooni volitamisest. Teisalt võib ELi riik piirata volitatavate organisatsioonide arvu objektiivsete ja ebavõrdset kohtlemist välistavate kriteeriumide alusel.

Kolmandates riikides asuvaid organisatsioone saab ELi tasandil tunnustada ja seejärel saavad ELi riikide ametid neid volitada. Sellisel juhul võidakse nõuda vastastikust volitamist.

Koostöösuhted

Kui ELi riik volitab tunnustatud organisatsiooni, seab ta sellega sisse koostöösuhted. Seda reguleeritakse lepinguga, mis sisaldab rahalise vastutuse, ülesannete korrapärase hindamise, laevade pistelise ja põhjaliku kontrollimise ning klassifikatsiooniga (laeva klass tähendab sama ehitusega laevade rühma) seotud teabe kohustusliku edastamisega seotud sätteid. Võimalik, et volitatud organisatsioonil peab olema kohalik esindus asjaomases liikmesriigis.

ELi riigid peavad teavitama Euroopa Komisjoni loodud koostöösuhetest.

ELi riik võib peatada või lõpetada selliste tunnustatud organisatsioonide volitamise, mis ei vasta enam nõuetele oma ülesannete täitmiseks.

Järelevalve

Iga ELi riik peab tagama, et tema nimel tegutsevad tunnustatud organisatsioonid täidavad oma ülesandeid tõhusalt. Nad peavad teostama iga kahe aasta tagant nimetatud organisatsioonide järelevalvet ning esitama teistele ELi riikidele ja komisjonile aruande järelevalve tulemuste kohta.

Sadamariikidena oma laevade järelevalvekohustusi täites peavad ELi riigid teavitama teisi ELi riike ja komisjoni:

  • kui kehtiva seadusjärgse tunnistusega laev ei täida tegelikult rahvusvaheliste konventsioonide asjaomaseid nõudeid;
  • kui kehtiva klassifikatsiooni-tunnistusega* laeval leitakse puudusi selle tunnistusega hõlmatud valdkondades.

ELi riik peaks teavitama üksnes laevadest, mis kujutavad endast tõsist ohtu meresõiduohutusele ja keskkonnale või mille suhtes on näha tunnustatud organisatsioonide eriti hooletut käitumist. Asjaomast organisatsiooni teavitatakse juhtumist, et ta saaks võtta vajalikke järelmeetmeid.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

17. juunist 2009.

TAUST

Käesolev direktiiv võeti vastu paralleelselt määrusega (EÜ) nr 391/2009 laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ühiste eeskirjade ja standardite kohta. Nende kahe õigusaktiga tunnistatakse kehtetuks direktiiv 94/57/EÜ. Määrusega luuakse ELi tasandil litsentsimissüsteem, mis on direktiivi 2009/15/EÜ kontekstis ELi riigi poolt organisatsioonide volitamise eeltingimus.

PÕHIMÕISTED

* Tunnustatud organisatsioon - laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ühiseid eeskirju ja standardeid käsitleva määruse (EÜ) nr 391/2009 kohaselt tunnustatud organisatsioon (vt „Taust”).

* Rahvusvahelised konventsioonid - 1. novembri 1974. aasta rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel (SOLAS 74), v.a selle lisa XI-2 peatükk, 5. aprilli 1966. aasta rahvusvaheline laadungimärgi konventsioon ja 2. novembri 1973. aasta rahvusvaheline konventsioon laevade põhjustatava merereostuse vältimise kohta (MARPOL) ning nende ajakohastatud protokollid ja muudatused ning asjakohased, kõikides liikmesriikides kohustuslikud ajakohastatud eeskirjad, välja arvatud IMO õigusaktide rakendamise koodeksi 2. osa lõiked 16.1, 18.1 ja 19 ning IMO tunnustatud organisatsioonide koodeksi 2. osa punktid 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 ja 3.9.3.3 ajakohastatud kujul.

* Seadusjärgne tunnistus - lipuriigi poolt või tema nimel rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt väljastatud tunnistus.

* Klassifikatsiooni-tunnistus - tunnustatud organisatsiooni väljastatud dokument, mis tõendab, et tema eeskirjade ja menetluste kohaselt on laev sobiv teatavaks otstarbeks või kasutuseks.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/15/EÜ

17.6.2009

17.6.2011

ELT L 131, 28.5.2009, lk 47-56

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2014/111/EL

21.12.2014

31.12.2015

ELT L 366, 20.12.2014, lk 83-87

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 391/2009 laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ühiste eeskirjade ja standardite kohta (ELT L 131, 28.5.2009, lk 11-23). Konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 06.08.2015

Top