Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Meresõiduohutus: laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevad organisatsioonid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Meresõiduohutus: laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevad organisatsioonid

Euroopa Liit (EL) on loonud õigusliku raamistiku, mida kohaldatakse lipuriigi kohustusi täitvate ELi riikide nimel laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide järelevalve ja hindamise suhtes.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 391/2009 laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ühiste eeskirjade ja standardite kohta.

KOKKUVÕTE

Euroopa Liit (EL) on loonud õigusliku raamistiku, mida kohaldatakse lipuriigi kohustusi täitvate ELi riikide nimel laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide järelevalve ja hindamise suhtes.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Sellega luuakse litsentsimise (tunnustamise) süsteem, mille kriteeriumide ja kohustuste abil tagatakse, et tunnustatud organisatsioon kohaldab kõigi oma registris olevate laevade suhtes olenemata laeva lipuriigist sama rangeid tingimusi.

PÕHIPUNKTID

ELi tunnustussüsteem

Organisatsioonile tunnustuse taotlemiseks peavad ELi riigid esitama Euroopa Komisjonile vastavasisulise avalduse.

Tunnustuse andmise ja haldamisega tegeleb tsentraalselt Euroopa Komisjon. See on ELi riigi lipu all sõitvate laevade kohustusliku ülevaatuse ja kontrollimisega tegelevatele organisatsioonidele ELi riigi tunnustuse andmise eelduseks (direktiiv 2009/15/EÜ).

Tunnustuse saamiseks peab organisatsioon vastama miinimumnõuetele:

  • juriidilise isiku staatus;
  • ametialane pädevus;
  • kogemused;
  • sõltumatus;
  • kehtiv eetikakoodeks ja
  • sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteem.

Euroopa Komisjon võib nõuda, et organisatsioon võtaks vajalikud ennetus- ja heastusmeetmed, kui organisatsioon ei täida nõudeid või kui organisatsiooni tegevus seoses reostuse vältimise ja meresõiduohutusega on märgatavalt halvenenud.

Trahvid ja perioodilised karistusmaksed ning tunnustuse tühistamine

Euroopa Komisjon võib määrata tunnustatud organisatsioonile trahve, kui organisatsiooni tegevuse halvenemine või käesoleva määrusega kehtestatud miinimumnõuete või kohustuste tõsine või korduv täitmata jätmine osutab tõsistele struktuuri, süsteemi, menetluste või sisekontrolliga seotud puudustele. Kui organisatsioon esitab hindamise käigus tahtlikult ebaõigeid või ebatäielikke andmeid, võidakse kohaldada ka trahvi.

Samuti võib Euroopa Komisjon kohaldada tunnustatud organisatsiooni suhtes perioodilisi karistusmakseid, kui viimane ei rakenda nõutavaid ennetus- ja heastusmeetmeid.

Euroopa Komisjon võib ELi riigi taotluse korral või omal algatusel tunnustuse teatavatel asjaoludel tühistada. Nendeks asjaoludeks võib olla näiteks määrusega kehtestatud miinimumnõuete või tingimuste tõsine või korduv täitmata jätmine või tegevuse halvenemine, mis kujutab lubamatut ohtu turvalisusele või keskkonnale.

Komisjoni määrusega (EL) nr 788/2014 kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad trahvide ja perioodiliste karistusmaksete määramise ning tunnustuse tühistamise kohta.

Organisatsioonide hindamine

Euroopa Komisjon peab vähemalt kord kahe aasta jooksul hindama tunnustatud organisatsioone koos ELi riigiga, kes tunnustamistaotluse esitas. Hindajad peavad kontrollima kohustuste ja miinimumnõuete täitmist ning pöörama erilist tähelepanu ohutusele, reostuse vältimisele ja ohvrite statistikale.

Eeskirjad ja menetlused

Tunnustatud organisatsioonid peavad omavahel konsulteerima, et ühtlustada oma eeskirju ja menetlusi ning määrata kindlaks tingimused materjalide, varustuse ja komponentide klassifikatsioonitunnistuste vastastikuseks tunnustamiseks. Tunnustatud organisatsioonid peavad klassifitseerimisel tunnustama laevavarustuse tunnistusi, mis vastavad direktiivile 96/98/EÜ (või pärast 18. septembrit 2016 direktiivile 2014/90/EL).

Sõltumatu kvaliteedihindamise ja sertifitseerimise üksus

Tunnustatud organisatsioonid peavad oma kvaliteedijuhtimissüsteemide hindamiseks ja sertifitseerimiseks looma sõltumatu kvaliteedihindamise ja sertifitseerimise üksuse. Euroopa Komisjon peab üksuse tööd perioodiliselt hindama.

PÕHIMÕISTED

Eeskirjad ja menetlused: tunnustatud organisatsiooni tehnilised standardid laevade projekteerimise, ehitamise, varustamise, hooldamise ja ülevaatamise kohta.

Tunnustatud organisatsioon: määruse (EÜ) nr 391/2009 kohaselt tunnustatud organisatsioon.

Klassifikatsioonitunnistus: tunnustatud organisatsiooni väljastatud dokument, mis tõendab, et tema kehtestatud eeskirjade ja menetluste kohaselt on laev sobiv teatavaks otstarbeks või kasutuseks.

TAUST

Direktiivis 2009/15/EÜ, mis võeti vastu määrusega (EÜ) nr 391/2009 samal ajal, sätestatakse liikmesriikide ja tunnustatud organisatsioonide vahelisi suhteid reguleeriv õigusraamistik.

Lisateavet vt ELi meresõiduohutuse ja keskkonnakaitsemeetmete teemast Euroopa Komisjoni veebisaidil.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 391/2009

17.6.2009

-

ELT L 131, 28.5.2009, lk 11-23

Viimati muudetud: 23.04.2015

Top