Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi raudteesüsteemide ühilduvuse tagamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

ELi raudteesüsteemide ühilduvuse tagamine

Euroopa Liidus kehtestatakse ühtsed tingimused ja standardid, et kiirendada raudteevõrgustiku* integreerimist. Nende abil saab tagada nii turvalisuse kui ka tõhususe kõrge taseme.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/57/EÜ ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta (uuestisõnastamine).

KOKKUVÕTE

Euroopa Liidus kehtestatakse ühtsed tingimused ja standardid, et kiirendada raudteevõrgustiku* integreerimist. Nende abil saab tagada nii turvalisuse kui ka tõhususe kõrge taseme.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis sätestatakse tingimused, et saavutada ELi raudteesüsteemi koostalitlusvõime** viisil, mis on kooskõlas raudteeohutust käsitleva direktiivi 2004/49/EÜ sätetega. Eelkõige seondub see raudteesõidukite kasutuselevõtu lubade andmise menetlusega.

Kõnealused tingimused käsitlevad selle süsteemi projekteerimist, ehitust, kasutuselevõttu, ümberehitamist, uuendamist, käitamist ja hooldust. Samuti on need seotud süsteemi käitava ja hooldava personali kvalifikatsiooninõuete ning tervisekaitse ja ohutustingimustega.

PÕHIPUNKTID

EL on seadnud eesmärgiks koostalitlusvõimelise raudteesüsteemi (mis hõlmab nii kiir- kui ka tavaraudteevõrgustikke). Selle saavutamiseks võetakse vastu ühtsed tehnilised standardid, mida seejärel rakendatakse ja mis on kohaldatavad kõigis ELi riikides. Direktiivis sätestatakse:

  • olulised ohutusnõuded (nt seoses pidurdusseadmete ja muude osadega), töökindlus (nt põhiliste osade järelevalve ja hooldus), inimeste tervishoid, keskkonnakaitse, süsteemi tehniline ühilduvus ja toimimine (III lisa);
  • direktiivi nõuete kohaselt iga allsüsteemi*** või allsüsteemi osa kohta koostalitlusvõime tehnilised kirjeldused (KTK), mille kinnitab Euroopa Raudteeagentuur;
  • vastavad Euroopa tehnilised kirjeldused.

Euroopa Komisjonil on õigus võtta vastu täiendavaid õigusakte, mis käsitlevad raudtee koostalitlusvõime tehniliste kirjelduste teatavaid aspekte. Kõnealustes õigusaktides käsitletakse muu hulgas kaubavagunite ja vedurite tehnilisi kirjeldusi, liikumis- või muu puudega inimeste ligipääsuvõimalust raudteesüsteemile ja ohutuse tagamist tunnelites.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

19. juulist 2008.

TAUST

Käesoleva direktiiviga tunnistati kehtetuks direktiiv 96/48/EÜ üleeuroopalise kiirraudteevõrgustiku koostalitlusvõime kohta ja direktiiv 2001/16/EÜ üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku koostalitlusvõime kohta.

PÕHIMÕISTED

* Võrgustik - liinid, jaamad, terminalid ja paiksed vahendid, mis on vajalikud raudteesüsteemi ohutu ja tõrgeteta toimimise tagamiseks.

** Koostalitlusvõime - rongidele ohutu ja häirimatu liikumise võimaldamine raudteesüsteemi abil, millega saavutatakse nõutav toimivustase nendel liinidel.

*** Allsüsteemid - raudteesüsteemi jaotamise tulemus (II lisa). Allsüsteemid, mille kohta tuleb kehtestada olulised nõuded, võivad olla struktuurilised (nt taristu või signaalimine) või funktsionaalsed (nt korrashoid või liikluse korraldus).

Lisateavet leiate koostalitlusvõime teemast Euroopa Komisjoni veebilehel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2008/57/EÜ

19.7.2008

19.7.2010

ELT L 191, 18.7.2008, lk 1-45

Direktiivi 2008/57/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 10.06.2015

Top