Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lennuteenuste osutamine: ELi eeskirjad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lennuteenuste osutamine: ELi eeskirjad

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1008/2008 – ELis lennuteenuste osutamist käsitlevad ühiseeskirjad

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega sätestatakse ühiseeskirjad, mis käsitlevad ELis lennuteenuste osutamist (sh ELi lennuettevõtjatele lubade andmist ja hindade läbipaistvust).

PÕHIPUNKTID

Tegevusload ja õhusõidukite rent

 • ELis lennutegevuslubade andmise ja kehtivuse kriteeriumid ühtlustatakse.
 • Tegevusloa andmise ja kehtivuse tingimused ELis on järgmised:
  • kehtiva lennuettevõtja sertifikaadi omamine, mis piiritleb lennutegevusloaga hõlmatud tegevusi;
  • kuulumine ELi riikidele ja nende kodanikele või nende kontrolli alla;
  • vastavus mitmele finantsalasele tingimusele.
 • Kui tegevusloa tingimused ei ole täidetud, võidakse luba peatada või tühistada.
 • ELis registreeritud õhusõidukite rentimine on lubatud. Kolmandate riikide õhusõidukite rentimine on võimalik üksnes erandjuhtudel, näiteks hooajalise veomahuvajaduse rahuldamiseks. Sellisel juhul peab kõnealune ELi lennuettevõtja suutma tõendada asjaomasele pädevale asutusele, et õhusõiduk vastab kõigile ELi ohutusnõuetele.

Hindade läbipaistvus

 • Lennuettevõtjad võivad ise määrata ELi-siseste lennuteenuste hinna.
 • Lõplik hind koos lennuteenuse veotingimustega tuleb avaldada koos kõigi maksude, tasude ja lõivudega, mis on vältimatud ja broneerimise ajal ettenähtavad. Lisaks peavad lennuettevõtjad esitama ülevaate kõigist nendest vältimatutest ja ettenähtavatest elementidest, millest kokku moodustub lõplik hind.
 • Võimalikest hinnalisadest tuleb teavitada selgelt, läbipaistvalt ja üheselt mõistetavalt mis tahes broneerimisprotsessi alguses ja tarbijale peab jääma võimalus neid valida või mitte.
 • Hinnadiskrimineerimine kliendi rahvuse või elukoha ning samuti lennuettevõtja agendi või muu piletimüüja asukoha alusel on keelatud.
 • ELi riigid peavad tagama vastavuse hindu reguleerivatele eeskirjadele; karistused rikkumiste eest peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Avaliku teenindamise kohustused

 • ELi riik võib kehtestada avaliku teenindamise kohustuse ELi lennujaama ja oma territooriumi äärepoolset või arengupiirkonda teenindava lennujaama vahelistel regulaarlendudel või oma territooriumi mis tahes lennujaama saabuval väheste lendudega lennuliinil, kui minimaalsete teenuste tagamist peetakse oluliseks selle lennujaama poolt teenindatava piirkonna sotsiaalsele ja majanduslikule arengule.
 • ELi riik peab hindama kavandatud avaliku teenindamise kohustuse vajalikkust ja piisavust.
 • Juhul kui ükski lennuettevõtja ei ole huvitatud tegutsemisest lennuliinil, mille suhtes on kehtestatud kohustused, võib asjaomane riik anda lennuliinile kuni neljaks aastaks juurdepääsu ainult ühele lennuettevõtjale ning hüvitada talle avaliku teenindamise kohustusest tuleneva tegevuskahjumi. Ettevõtja tuleb valida ELi tasandi avaliku pakkumismenetluse teel.

Lennuliikluse jaotumine lennujaamade vahel

ELi riigid võivad reguleerida lennuliikluse jaotumist lennujaamade vahel eelkõige tingimusel, et:

 • need teenindavad sama linna või linnastut;
 • nende teenindamiseks on olemas piisav transporditaristu ning teenindatava linna või linnastuga ja omavahel ühendavad neid tihedad, usaldusväärsed ja tõhusad ühistransporditeenused;
 • otsus reguleerida lennuliikluse jaotust on kooskõlas proportsionaalsuse ja läbipaistvuse põhimõttega ning põhineb objektiivsetel kriteeriumidel.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 1. novembril 2008.

TAUST

Lennutransport – Siseturg (Euroopa Komisjoni veebileht)

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuestisõnastamine) (ELT L 293, 31.10.2008, lk 3–20)

Viimati muudetud: 22.02.2016

Top