Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Raudtee-ettevõtjatele antav riigiabi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Raudtee-ettevõtjatele antav riigiabi

 

KOKKUVÕTE:

komisjoni suunised raudtee-ettevõtjatele antava riigiabi kohta

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 93 – transpordi koordineerimine

MIS ON NENDE SUUNISTE EESMÄRK?

Kõnealustes Euroopa Komisjoni suunistes on selgitatud ELi aluslepingutes sätestatud eeskirju raudtee-ettevõtjatele riigiabi andmise kohta ning antud juhtnööre raudtee-ettevõtjatele antava riigiabi kooskõla tagamise kohta ELi aluslepingutega.

PÕHIPUNKTID

ELi riigiabi eeskirjad

Kohaldamisala

Suuniseid kohaldatakse raudtee-ettevõtjate ning linnatranspordi, linnalähise või piirkondliku reisijateveoga tegelevate ettevõtjate suhtes, kui nad saavad abi veeremi ostmiseks ja uuendamiseks.

Toetusmeetmed

Suunised hõlmavad erinevaid toetusmeetmeid, mille hulka kuuluvad ka alljärgnevad.

 • 1.

  Toetamine infrastruktuuride rahastamise kaudu

  • Riigiabiks loetakse rahastamist siis, kui see annab ettevõtjatele kaudselt eelise, vähendades nende kulusid.
  • Riigipoolset rahastamist ei loeta riigiabiks siis, kui riiklikult rahastatava infrastruktuuri kasutamine on võrdselt ja mittediskrimineerivalt võimalik kõigile potentsiaalsetele kasutajatele ning kui juurdepääsu sellele infrastruktuurile maksustatakse vastavalt ELi õigusaktidele.
  • Kui rahastamine loetakse abiks, võib seda lubada tingimusel, et kõnealune infrastruktuur vastab transpordi koordineerimise vajadustele.
 • 2.

  Abi veeremi ostmiseks ja uuendamiseks

Seda toetuse tüüpi hinnatakse ühist huvi pakkuva eesmärgi alusel, mille saavutamist abi toetab. Eeskirjad on kehtestatud järgmiste abikategooriate kohta:

 • abi transpordi koordineerimiseks;
 • abi raudtee-ettevõtjate ümberkorraldamiseks;
 • abi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele;
 • keskkonnakaitseabi;
 • avaliku teenindamise kohustusega seotud abi ja regionaalabi.
 • 3.

  Riigipoolne võlgade kustutamine raudtee-ettevõtjate finantsiliseks ümberkorraldamiseks

Teatavatel tingimustel võib ühtse turuga kokkusobiva abina kaaluda võlgade kustutamist, kui selle eesmärk on lihtsustada avatud raudteeturule üleminekut, ilma ebaproportsionaalsel määral konkurentsi ja ELi riikide vahelist kaubavahetust moonutamata.

 • 4.

  Ümberkorraldamisabi raudtee-ettevõtjatele

Raudteesektoris raskustes olevate ettevõtjate ümberkorraldamiseks antava riigiabi ühtse turuga kokkusobivust hinnatakse 2014. aasta ümberkorraldamisabi suuniste alusel.

 • 5.

  Abi transpordi koordineerimiseks

Selleks et suunata transpordisektori arengut vastavalt ühisele huvile, võivad riigiasutused erineval viisil sekkuda:

 • abi infrastruktuuri kasutamiseks;
 • abi väliskulude vähendamiseks, et soodustada maanteevedude ümbersuunamist raudteele;
 • abi, mis soodustab koostalitlusvõimet ja, niivõrd kui see vastab transpordi koordineerimise vajadusele, soodustab ohutuse parandamist, tehniliste tõkete kõrvaldamist ja mürareostuse vähendamist;
 • teadus- ja arendustegevuseks antav abi, mis vastab transpordi koordineerimise vajadusele.

Suunistes on üksikasjalikult määratletud meetod abikõlblike kulude kindlakstegemiseks ning tingimused, mis tagavad asjaomase abi vastavuse aluslepingus sätestatud kokkusobivuse tingimustele.

 • 6.

  Riigigarantiid raudtee-ettevõtjatele

Garantiidena antava riigiabi suhtes kohaldatavad riigiabi eeskirjad, sealhulgas raudteetranspordi valdkonnas kehtivad eeskirjad, on sätestatud komisjoni teatises EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 (praegused ELi toimimise lepingu artiklid 107 ja 108) kohaldamise kohta.

TAUST

PÕHIDOKUMENDID

Komisjoni teatis „Ühenduse suunised raudtee-ettevõtjatele antava riigiabi kohta” (ELT C 184, 22.7.2008, lk 13–31)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kolmas osa: „Liidu sisepoliitika ja -meetmed”, VI jaotis: „Transport”, artikkel 93 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 73) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 86)

Viimati muudetud: 10.11.2016

Top