Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mitmeaastane tegevusprogramm tervishoiu valdkonnas aastateks 2014−2020 (ettepanek)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Mitmeaastane tegevusprogramm tervishoiu valdkonnas aastateks 2014−2020 (ettepanek)

Euroopa Komisjon esitab oma kolmanda mitmeaastase tegevusprogrammi tervishoiu valdkonnas aastateks 2014−2020. Selle programmiga aidatakse liikmesriike strateegia „Euroopa 2020” raames oma kodanike tervise parandamiseks ja tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks tehtavates jõupingutustes.

ETTEPANEK

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. novembri 2011. aasta määrus, millega kehtestatakse programm „Tervis majanduskasvuks”, ELi kolmas mitmeaastane tegevusprogramm tervishoiu valdkonnas aastateks 2014−2020 [KOM(2011) 709 lõplik – Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata].

KOKKUVÕTE

Programm „Tervis majanduskasvuks” on Euroopa Liidu kolmas mitmeaastane tegevusprogramm tervishoiu valdkonnas aastateks 2014−2020. Sellega toetatakse liikmesriike järgmises:

 • vajalike reformide elluviimine uuenduslike ja elujõuliste tervishoiusüsteemide loomiseks;
 • kodanikele tõhusama juurdepääsu tagamine kvaliteetsematele ja ohutumatele tervishoiuteenustele;
 • Euroopa kodanike tervise edendamine ja haiguste takistamine;
 • Euroopa kodanike kaitsmine piirüleste ohtude eest.

Eesmärk nr 1: uuenduslike ja elujõuliste tervishoiusüsteemide edendamine

Euroopa Komisjon peab aitama liikmesriikidel leida lahendus inim- ja finantsressursside nappuse probleemile. Komisjon peab ühtlasi ergutama liikmesriike tegema tervishoius uuenduslikke samme näiteks veebitervishoiuteenuste valdkonnas ja jagama omavahel saadud kogemusi. Programmiga toetatakse ka täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlevat Euroopa innovatsioonipartnerlust.

Eesmärk nr 2: kodanikele tõhusama juurdepääsu tagamine kvaliteetsemale ja ohutumale tervishoiule

Komisjon soovitab võtta kasutusele Euroopa referentsvõrgustike akrediteerimissüsteemi, mis võimaldab toetada näiteks harvikhaiguste valdkonna tegevust. Samuti oleks asjakohane koostada Euroopa suunised patsiendiohutuse ja antimikroobikumide kasutamise kohta.

Eesmärk nr 3: tervise edendamine ja haiguste takistamine

Liikmesriike kutsutakse üles jagama omavahel häid tavasid tubaka tarbimise, alkoholi kuritarvitamise ja ülekaalulisuse vähendamise valdkonnas. Samuti tuleks võtta erimeetmed, et ravida ja hoida ära kroonilisi haigusi, sealhulgas vähki.

Eesmärk nr 4: kodanike kaitsmine piiriüleste terviseohtude eest

Komisjon leiab, et tuleb tõsta valmisoleku taset ja kooskõlastusvõimet tõsiste piiriüleste ohtude korral.

Finantssätted

Programmi jaoks on eraldatud 446 miljonit eurot ajavahemikul 1.jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020. Programmis võivad osaleda:

 • kõik ELi liikmesriigid;
 • ühinemiseelse strateegiaga hõlmatud ühinevad riigid, kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid;
 • EFTA riigid (EN) EMP lepingus sätestatud tingimustel;
 • naaberriigid ja Euroopa naabruspoliitikaga (ENP) (DE) (EN) (FR) hõlmatud riigid asjaomastes kahe- või mitmepoolsetes lepingutes sätestatud tingimustel.

Euroopa Liidu rahaliseks panuseks võivad olla toetused või riigihanked, mille eesmärk on rahastada Euroopa tasandil lisandväärtust omavaid tegevusi, või valitsusvälistele organisatsioonidele nende tegevuse jaoks antavad toetused. Toetused katavad 60% abikõlblikest kuludest ja need on suunatud mitmesugustele seaduslikult asutatud asutustele, näiteks

 • avaliku sektori asutustele;
 • teadusasutustele;
 • tervishoiuasutustele;
 • ülikoolidele;
 • kõrgharidusasutustele;
 • ettevõtjatele.

Erandkorras võivad toetused ulatuda kuni 80% abikõlblikest kuludest.

Rahaline kate võib hõlmata ka ettevalmistuste, seire, kontrolli, auditeerimise ja hindamise kulusid, mis on programmi rakendamiseks vajalikud.

Programmi rakendamine

Komisjon juhib programmi rakendusmeetmeid tihedas koostöös liikmesriikidega. Ühtlasi abistab komisjoni komitee kooskõlas komisjoni rakendamisvolituste teostamise määrusega.

Liikmesriigid peavad määrama riiklikud teabepunktid, et programmi reklaamida ning levitada selle tulemusi asjaomastes riikides.

Määrusega tunnistatakse alates 1. jaanuarist 2014 kehtetuks otsus teise mitmeaastase tegevusprogrammi kohta tervishoiu valdkonnas.

Viide

Ettepanek

Euroopa Liidu Teataja

Menetlus

KOM(2011) 709 lõplik

2011/0339/COD

See also

 • Tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat – mitmeaastane tegevusprogramm tervishoiu valdkonnas aastateks 2014−2020 (EN)

Viimati muudetud: 11.01.2012

Top