Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Patsiendi ohutuse ja tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Patsiendi ohutuse ja tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamine

 

KOKKUVÕTE:

Soovitus, mis käsitleb patsiendi ohutust, sealhulgas tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamist ja tõrjet

MIS ON SOOVITUSE EESMÄRK?

 • Patsiendi ohutuse tagamine ravi ajal on rahvatervise jaoks väga oluline valdkond ja tekitab märkimisväärseid kulutusi. Igal aastal tekib 8–12% haiglaravile võetud patsientidest tüsistused, mis on seotud neile Euroopa Liidus (EL) asuvates haiglates määratud raviga.
 • Käesolev soovitus kutsub üles töötama välja raamistikku, et parandada patsiendiohutust* ning vältida kõrvalnähte* ja eelkõige tervishoiuteenustega seotud nakkusi*, mida võib saada tervishoiuasutustes.

PÕHIPUNKTID

Patsiendi ohutus

Patsiendi ohutust käsitleva riikliku poliitika ja programmide väljatöötamine ja arendamine

 • ELi liikmesriigid peaksid määrama oma territooriumil patsiendiohutuse eest vastutava pädeva asutuse. Kõnealune meede aitaks muu hulgas tõsta tervishoiupoliitikas ja -programmides esile patsiendiohutuse kui prioriteetse probleemi nii riiklikul kui ka piirkondlikul ja kohalikul tasandil.
 • Patsiendi ohutuse edendamiseks tuleks tervishoiuteenuste turvalisuse valdkonnas töötada välja tõhusamad süsteemid, menetlused ja vahendid. Korrapäraselt tuleks üle vaadata tervishoiuteenuste ohutusstandardid ja -tavad.
 • Samuti tuleks julgustada tervishoiutöötajate organisatsioone võtma patsiendi ohutuse valdkonnas enda kanda aktiivsemat rolli.
 • Kehtestada tuleks lähenemisviis, mis edendaks ohutuid tavasid, et ennetada kõige sagedamini esinevaid kõrvalnähte, nagu ravimitega seotud nähud, tervishoiuteenustega seotud nakkusi ja kirurgilise sekkumisel tekkida võivaid tüsistusi.

Patsientide protsessi kaasamine

Patsiente tuleks patsientide esindusorganite vahendusel kaasata patsiendi ohutuse poliitika määratlemisse. Nad peaksid saama ka teavet kohaldatavate ohutusstandardite ning kaebusmenetluste ja olemasolevate õiguskaitsevahendite või hüvitiste kohta. Patsientidele peaks samuti võimaldama omandada põhiteadmisi patsiendi ohutuse kohta.

Teabe parandamine ja teatamissüsteemide kasutusele võtmine

 • Olemasolevate teatamissüsteemide kasutusele võtmine või täiustamine peaks võimaldama pakkuda teavet patsientide ravi ulatuse, tüüpide ja põhjuste kohta. Sellised süsteemid peaksid julgustama tervishoiutöötajaid võimalikest kõrvalnähtudest teatama. Samuti peaksid need võimaldama patsientidel ja nende perekondadel oma kogemusi jagada.
 • Need süsteemid peaksid võimaldama pakkuda tervishoiu valdkonnas teisi riskijuhtimissüsteeme, näiteks ravimiohutuse järelevalve valdkonnas.

Tervishoiutöötajate haridus ja koolitus

 • Tervishoiutöötajatel on oluline roll patsiendi ohutuse parandamisel. Seetõttu on oluline, et neil oleks selles valdkonnas multidistsiplinaarne koolitus ja haridus. Tervishoiutöötajate bakalaureuse- ja kraadiõppe programmid, nende jätkuv professionaalne areng ja töökohal pakutav koolitus peaksid seetõttu hõlmama patsiendi ohutuse küsimust.
 • Kõiki tervishoiutöötajaid tuleks nõuetekohaselt teavitada olemasolevatest riskidest ja ohutusmeetmetest.

Teadmiste, kogemuste ja parimate tavade jagamine ELi tasandil

 • On asjakohane töötada välja süsteem patsiendi ohutuse klassifitseerimiseks ja hindamiseks ELi tasandil. Selline lähenemine nõuab ühtsete määratluste ja terminoloogia ning võrreldavate näitajate koostamist, mis võimaldaks ELi liikmesriikidel jagada omavahel teavet ja kogemusi riiklikul tasandil.
 • Teadmiste ja heade tavade vahetamine võimaldaks parandada ka patsiendi ohutuse poliitikat ja suunata paremini teadusuuringuid selles valdkonnas.

Tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamine

Tervishoiuga seotud nakkuste ennetamiseks ja tõrjumiseks tuleks töötada välja strateegia, et

 • võtta ennetus- ja tõrjemeetmed riiklikul või piirkondlikul tasandil;
 • parandada nakkuste ennetamist ja tõrjet tervishoiuasutustes;
 • luua aktiivsed seiresüsteemid;
 • edendada tervishoiutöötajate haridust ja koolitust;
 • lihtsustada patsientidele juurdepääsu teabele.

TAUST

 • Keskmiselt esinevad tervishoiuteenustega seotud nakkused ühel hospitaliseeritud patsiendil 20st, mis on aastas 4,1 miljonit patsienti Euroopa Liidus, ja põhjustavad 37 000 surmajuhtumit. Paljusid surmajuhtumeid oleks olnud võimalik vältida. Soovituse aluseks on Maailma Tervishoiuorganisatsiooni tegevus eesmärgiga teha ettepanek patsiendi ohutuse raamistiku kohta.
 • Rohkem teavet:

* PÕHIMÕISTED

Patsiendi ohutus: olukord, kus patsient on kaitstud tervishoiuteenustega seotud tarbetu või võimaliku kahju eest.

Kõrvalnäht: juhtum, mis põhjustab patsiendile kahju.

Tervishoiuteenustega seotud nakkused: haigused või patoloogilised seisundid, mis on seotud haigustekitaja või selle jääkainete esinemisega tervishoius kasutatavate seadmetega kokkupuutumise, raviprotseduuride või ravi tagajärjel.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu soovitus, 9. juuni 2009, mis käsitleb patsiendi ohutust, sealhulgas tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamist ja tõrjet (2009/C 151/01) (ELT C 151, 3.7.2009, lk 1–6)

Viimati muudetud: 30.11.2016

Top