Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi tervishoiutöötajad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi tervishoiutöötajad

 

KOKKUVÕTE:

komisjoni roheline raamat (KOM(2008) 725 (lõplik)) ELi tervishoiutöötajate kohta

ELi tervishoiutöötajate tegevuskava (SWD(2012) 93 final)

MIS ON TEGEVUSKAVA EESMÄRK?

 • Tegevuskava eesmärk on aidata ELi riikidel lahendada peamisi probleeme tervishoiusektoris ning sellega nähakse ette heade tavade vahetamine ja meetmed Euroopa koostöö tõhustamiseks.
 • Tegevuskava peegeldab ELi tervishoiuministrite 2010. aasta detsembris kindlaks määratud prioriteete ja põhineb Euroopa tervishoiutöötajaid käsitleva 2008. aasta rohelise raamatu avaliku arutelu käigus komisjonile laekunud tagasisidel.

PÕHIPUNKTID

Roheline raamat

Rohelises raamatus käsitleti ELi tervishoiutöötajatega seotud probleeme. Raamatus soovitati mitut tegevussuunda, sealhulgas

 • suurendada sõeluuringute, terviseedendamise ja haiguste ennetamisega seotud suutlikkust;
 • vahetada tervishoiutöötajate liikuvusega seotud häid tavasid;
 • vaadata läbi ELi mittekuuluvatest riikidest töötajate värbamise põhimõtted;
 • koguda võrreldavat teavet tervishoiutöötajate kohta;
 • tagada tervishoiutöötajate koolitamine muuhulgas uue tehnoloogia kasutamise oskuste omandamiseks;
 • julgustada ettevõtjaid veelgi rohkem tegutsema tervishoiusektoris.

Tegevuskava

Tegevuskavas määrati seoses ELi tervishoiutöötajatega kindlaks viis põhilist omavahel seotud probleemi, mille põhjuseks on rahvastiku vananemine:

 • tööjõuvajaduse suurenemine;
 • vajadus uute raviviiside ja raviteenuste osutamise uute võimaluste järele;
 • tervishoiutöötajate arvu vähenemine;
 • tervishoiutöötajate värbamise ja tööl hoidmisega seotud raskused;
 • tervishoiutöötajate puuduse suurenemine.

Nende probleemide lahendamiseks soovitas Euroopa Komisjon võtta meetmeid järgmistes valdkondades.

 • Tööjõu planeerimise ja prognoosimise parandamine tervishoiusektoris
  • ELi 3-aastane ühismeede tervishoiutöötajate vajaduse prognoosimiseks, et võimaldada ELis tõhusat planeerimist, millega oli kavas algust teha enne 2012. aasta lõppu
  • Uuringu korraldamine ELi struktuuri ja koolitusvõimaluste kohta
 • Oskuste tulevase vajaduse prognoosimise ning pideva kutsealase arendamise ja elukestva õppe parandamine
  • Valdkondlike oskuste ühenduse loomine ELi tervishoius, et töötada välja uusi sektoripõhiseid koolituskursusi ning uusi kutseõppe ja koolituse viise
  • ELi rahastamisprogrammide (nt Erasmus +) jõulisem edendamine, mille raames toetatakse piiriülest haridust ja koolitust ning samuti meditsiiniüliõpilasi ja tervishoiutöötajaid
 • Tervishoiutöötajate värbamine ja ümberõpe
  • Tööjõu planeerimisel peaks võtma arvesse töökeskkonna mõju töötajate värbamisele, hoidmisele, liikuvusele ja tööviljakusele, samuti terviseväljundeid ning patsientidele pakutava ravi kvaliteeti.
  • ELi riigid peaksid kohandama töökohtade ja tööturuga seotud tavasid, et parandada vanemate töötajate võimalusi.
 • Tervishoiutöötajate eetiline värbamine

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Roheline raamat Euroopa tervishoiutöötajate kohta (KOM(2008) 725 (lõplik), 10.12.2008)

Komisjoni talituste töödokument ELi tervishoiutöötajate tegevuskava kohta, mis kuulub järgmise dokumendi juurde: komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Töövõimalusterohke majanduse taastumine (SWD(2012) 93 final, 18.4.2012)

SEONDUV DOKUMENT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Töövõimalusterohke majanduse taastumine (COM(2012) 173 final, 18.4.2012)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule direktiivi 2009/50/EÜ (kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta) rakendamise kohta („ELi sinine kaart”) (COM(2014) 287 final, 22.5.2014)

Viimati muudetud: 09.01.2017

Top