Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Isikuandmete kaitse tugevdamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Isikuandmete kaitse tugevdamine

Üldine eesmärk on ajakohastada olemasolevat isikuandmete kaitset käsitlevat ELi õigussüsteemi, võttes seejuures eelkõige arvesse üleilmastumisest ja uutest tehnoloogiatest (nt sotsiaalmeediast) tulenevaid aspekte ja kaitstes paremini üksikisikute õigusi.

AKT

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) [KOM(2012) 11 (lõplik)- Euroopa Liidu Teatajas avaldamata].

KOKKUVÕTE

Euroopa Komisjon on esitanud ettepanekud võtta vastu õigusaktid, mis tugevdaksid isikuandmete kaitset kogu ELis. Eesmärk on asendada olemasolev üldine andmekaitsedirektiiv 95/46/EÜ uue üldise õigusaktiga ning asendada teine õigusakt (raamotsus 2008/977/JSK) uuega, kus oleksid määratletud andmekaitsenõuded andmete kasutamisele kuritegevusega võitlemisel.

Isikuandmed hõlmavad otseselt või kaudselt kõiki andmeid üheselt tuvastatud või tuvastatava isiku kohta.

ELi andmekaitse reformi ettepanek koosneb kahest põhilisest õigusaktist. Üks neist (määrus) peaks tugevdama isikuandmete kaitset ja suurendama üksikisikute usaldust digitaalse keskkonna vastu.

Teise õigusakti (direktiivi) eesmärk on tõsta üksikisikute isikuandmete kaitsetaset, kui neid andmeid kasutatakse kuritegevusega võitlemisel. See õigusakt püüab ka suurendada usaldust õiguskaitseasutuste hulgas, et need saaksid vahetada isikuandmeid võitluseks kuritegevusega.

MÄÄRUSE PÕHIELEMENTIDE NÄITED

Õigus lasta oma andmed kustutada, üle kanda ja saada aru, kuidas isikuandmeid käsitletakse

Määrus parandab üksikisikute võimalusi oma andmeid valitseda. Selleks:

  • tagatakse internetikasutajatele õigus lasta oma andmed kustutada, kui nad loobuvad nõusolekust ja kui andmete säilitamiseks ei ole muud õiguspärast alust (õigus olla unustatud);
  • tagatakse vabadus kanda oma andmed takistusteta üle ühe teenusepakkuja juurest teise juurde;
  • tugevdatakse õigust teabele, nii et üksikisikud saavad täielikult aru, kuidas nende isikuandmeid käsitletakse, eriti kui andmete töötlemine on seotud lastega.

Abi üksikisikutele oma õiguste maksmapanemisel

Määrus parandab ka üksikisikute võimalusi oma õigusi kasutada. Selleks:

  • tugevdatakse riiklikke andmekaitseasutusi, et nad oleksid kaebuste tõhusaks menetlemiseks asjakohaselt varustatud ja et neil oleksid volitused korraldada tõhusat uurimist, teha siduvaid otsuseid ning kehtestada tõhusaid ja hoiatavaid sanktsioone;
  • hõlbustatakse üksikisikute võimalusi tegutseda (nt esitada kohtusse hagi) isikuandmete kaitsega seotud õiguste rikkumise korral.

Vähendatakseandmeturbe rikkumiste riski

Määrus tugevdab andmeturvet. Selleks:

  • soodustatakse eraelu puutumatust suurendavate tehnoloogiate kasutamist, minimeerides isikuandmete säilitamist;
  • kehtestatakse andmetöötlejatele (st isikuandmeid töötlevatele era- ja avaliku sektori organisatsioonidele) üldine kohustus teavitada isikuandmetega seotud rikkumisest põhjendamatu viivituseta nii andmekaitseasutusi (võimaluse korral 24 tunni jooksul) kui ka asjaga seotud isikuid.

Lisaks nõutakse, et andmetöötlejad nimetaksid ametisse andmekaitseametniku üle 250 töötajaga äriühingutes ja äriühingutes, mis on seotud töötlemistegevusega, millega kaasneb oht üksikisikute õigustele ja vabadustele. Need organisatsioonid on kohustatud korraldama ka isikuandmete kaitsele avalduva mõju hindamisi.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumise kohta [KOM(2012) 10 (lõplik) - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata].

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: eraelu puutumatuse kaitsmine ühendatud maailmas - Euroopa isikuandmete kaitse raamistik 21. sajandil [KOM(2012) 9 (lõplik) - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata].

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: terviklik lähenemisviis isikuandmete kaitsele Euroopa Liidus [KOM(2010) 609 (lõplik) - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata].

Viimati muudetud: 17.03.2014

Top