Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Raadiospektripoliitika programm

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Raadiospektripoliitika programm

ELi raadiospektripoliitika programmi eesmärk on tagada siseturu toimimine mitmes spektrikasutusega seotud ELi poliitikavaldkonnas ning võimaldada ELil seda piiratud varu koordineeritud viisil maksimaalselt ära kasutada.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 243/2012/EL, 14. märts 2012, millega luuakse mitmeaastane raadiospektripoliitika programm

KOKKUVÕTE

ELi viieaastases raadiospektripoliitika programmis määratakse spektrikasutuse strateegiline planeerimine ja ühtlustamine spektrit kasutavates ELi siseturu valdkondades, nagu elektrooniline side, teadusuuringud ja kosmos, transport, energeetika ja audiovisuaalpoliitika, kuna juurdepääs raadiospektrile on vajalik paljudel tegevusaladel alustades traadita sidest ja ringhäälingust ning lõpetades lähitoimeseadmete, transpordi, avaliku turvalisuse ja kosmoserakendustega.

Raadiospektripoliitika programmi eesmärkideks on:

 • teha kättesaadavaks piisav spekter, et tulla toime kasvava vajadusega, eelkõige 1200 MHz traadita side jaoks;
 • muuta spektri kasutamine võimalikult paindlikuks;
 • suurendada spektri tõhusat kasutamist;
 • edendada elektrooniliste sideteenuste vahelist konkurentsi;
 • ühtlustada siseturgu ja arendada välja riikidevahelisi teenuseid;
 • vältida häireid ja segamist;
 • kaitsta inimeste tervist.

Liikmesriigid peavad:

 • võtma 1. jaanuariks 2013 vastu lairibateenuste arendamiseks sobivad lubade andmise ja jagamise meetmed;
 • edendama spektri kollektiivset kasutamist ja spektri jagatud kasutamist;
 • tegema koostööd raadioseadmete ja lõppseadmete ühtlustatud standardite väljatöötamiseks;
 • võtma vastu valikutingimused ja -menetlused, mis edendavad investeerimist ja spektri tõhusat kasutamist.

Euroopa Komisjon töötab välja spektri sagedusribadega seotud lubade andmise tingimuste ja menetluste parimaid tavasid, et vältida siseturu liigset killustumist.

Õiglase konkurentsi tagamiseks võivad liikmesriigid võtta järgmisi meetmeid:

 • piirata spektrihulka, mille kohta ettevõtjale kasutusõiguste andmine on tagatud;
 • reserveerida spektri uutele turuletulijatele;
 • piirata uute kasutusõiguste andmist teatavates sagedusribades, et ettevõtjate kätte ei koguneks liiga suur spektriosa, mis kahjustaks konkurentsi;
 • keelata spektrikasutusõiguste üleandmine;
 • õiguste ülemäärase koondumise korral muuta teatavate ettevõtjate õigusi vastavalt direktiivi 2002/20/EÜ artiklile 14.

Liikmesriigid peavad eraldama piisava spektriosa, mis võimaldaks kõigile Euroopa kodanikele 2020. aastaks juurdepääsu lairibaühendusele.

1. jaanuariks 2013 pidid liikmesriigid lubama ühtlustatud sagedusribade kasutamist, mis võimaldab tarbijatele lihtsat juurdepääsu traadita lairibateenustele, sealhulgas 800 MHz sagedusribale (digitaalne dividend). Samuti peavad nad võimaldama spektrikasutusõigustega kauplemist ühtlustatud sagedusribadel.

Komisjon koostab koos liikmesriikidega andmiku praeguse spektrikasutuse ja tulevase spektrivajaduse kohta sagedusvahemikus 400 MHz kuni 6 GHz.

Vastavalt lepingu eeskirjadele osaleb EL oma huvide kaitsmiseks rahvusvahelistel spektrialastel läbirääkimistel. Rahvusvahelistel läbirääkimistel peavad liikmesriigid samuti tagama ELi poliitika arendamiseks vajaliku spektri kättesaadavuse. EL võib aidata liikmesriikidel lahendada spektri koordineerimise küsimusi kolmandate riikidega.

VIITED

Akt

Jõustumine

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus nr 243/2012/EL

10.4.2012

1.7.2015, kui ei ole määratud teisiti

ELT L 81, 21.3.2012

Viimati muudetud: 14.02.2014

Top