Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC)

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1211/2009, millega luuakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) ja büroo

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega määratakse kindlaks eeskirjad, mis käsitlevad elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) loomist ja tegevust.

BEREC annab ELi institutsioonidele nõu elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste siseturu paremaks arendamiseks ning aitab luua sidemeid riikide reguleerivate asutuste ja Euroopa Komisjoni vahel.

PÕHIPUNKTID

BERECi peamised eesmärgid on:

 • arendada ja levitada parimaid tavasid riikide reguleerivate asutuste seas;
 • abistada riikide reguleerivaid asutusi reguleerimise alal;
 • esitada arvamusi otsuste, soovituste ja juhiste eelnõude kohta;
 • koostada aruandeid ja anda nõu elektroonilise side valdkonnas.

Koosseis ja ülesehitus

 • Reguleerivate asutuste nõukogu koosneb kõigi ELi riikide reguleerivate asutuste esindajatest. Nõukogu peamine ülesanne on teha otsuseid seoses BERECi tegevusega ja täita BERECi ülesandeid, sealhulgas:
  • avaldada arvamusi, mis käsitlevad riikide reguleerivate asutuste meetmete eelnõusid (nt seoses märkimisväärse turujõuga ettevõtjate määramisega);
  • anda nõu asjaomaseid toote- ja teenuseturge käsitlevate soovituste eelnõude kohta;
  • anda nõu hädaabinumbrile 112 tõhusat juurdepääsu ja 116-ga algavate telefoninumbrite (abitelefonid) tegelikku kasutuselevõtmist käsitlevate meetmete eelnõude kohta;
  • jälgida elektroonilise side sektorit ja esitada selle kohta aruandeid ning avaldada sektori arengut käsitlev aastaaruanne.
 • BERECit abistab büroo, mis koosneb juhtkomiteest ja haldusdirektorist. Direktor juhib bürood ning allub komiteele, mis koosneb reguleerivate asutuste nõukogu liikmetest ja komisjoni esindajast. Büroo peamine ülesanne on pakkuda BERECile professionaalseid ja haldusalaseid tugiteenuseid.
 • BERECi tööd korraldatakse ekspertide töörühmade kujul. Töörühmad tegelevad konkreetsete teemadega, mis kuuluvad BERECi tööprogrammi või mille kohta on laekunud taotlused ELi institutsioonidelt.

Rahastamine

BERECi büroo rahalised vahendid saadakse peamiselt EList ja ELi riikide või riiklike reguleerivate asutuste vabatahtlikest maksetest.

Haldusdirektor kinnitab juhtkomitee koostatud eelarve.

Hiljutine töö

Aastatel 2015–2017 on BERECi strateegia keskmes kolm prioriteeti:

 • konkurentsi ja investeeringute edendamine;
 • siseturu edendamine;
 • lõppkasutajate võimestamine ja kaitsmine.

BEREC annab omapoolse panuse ja vahetab Euroopa Komisjoniga seisukohti seoses elektroonilise side turu praeguste eeskirjade hindamise ja läbivaatamisega, mis on osa komisjoni digitaalse ühtse turu algatusest.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 7. jaanuarist 2010.

TAUST

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC)

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1211/2009, millega luuakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) ja büroo (ELT L 337, 18.12.2009, lk 1–10)

Viimati muudetud: 22.02.2016

Top