Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tugevam ja turvalisem digitaalne Euroopa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tugevam ja turvalisem digitaalne Euroopa

Et edendada Euroopa Liidu põhiväärtustena vabadust ja demokraatiat ning luua eeldused digitaalmajanduse turvaliseks kasvuks, on EL võtnud ülesandeks tagada kõige turvalisem veebikeskkond maailmas.

ÕIGUSAKT

Ühisteatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Euroopa Liidu küberjulgeoleku strateegia: avatud, ohutu ja turvaline küberruum (JOIN(2013) 1 final, 7.2.2013)

KOKKUVÕTE

Et edendada Euroopa Liidu põhiväärtustena vabadust ja demokraatiat ning luua eeldused digitaalmajanduse turvaliseks kasvuks, on EL võtnud ülesandeks tagada kõige turvalisem veebikeskkond maailmas.

MIS ON ÜHISTEATISE EESMÄRK?

Ühisteatises sätestatakse ELi küberjulgeoleku strateegia, milles nähakse ette:

 • partnerlussuhted erasektoriga ja vabaühenduste või huvirühmadega;
 • konkreetsed meetmed kodanike õiguste kaitsmiseks ja edendamiseks.

Ühisteatis avaldati koos ettepanekuga võrgu- ja infoturbe direktiivi kohta.

PÕHIPUNKTID

ELi ja rahvusvaheline küberjulgeolekupoliitika peaks juhinduma viiest põhimõttest.

 • 1.

  ELi üldpõhimõtted (mis peavad ühtviisi kehtima nii digitaalses kui ka füüsilises maailmas)

 • 2.

  Põhiõiguste, sõnavabaduse, eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse

 • 3.

  Üldsuse õigus turvalisele internetiühendusele ja takistamata teabevoole

 • 4.

  Demokraatlik, tõhus ja kõiki ühiskonnasektoreid hõlmav haldamine

 • 5.

  Ühine vastutus julgeoleku tagamise eest

Strateegia toetub viiele prioriteedile:

 • süsteemide ja domeenide toimetuleku võimaldamine küberrünnakute või rikete korral;
 • küberkuritegevuse oluline vähendamine;
 • küberkaitsepoliitika väljatöötamine ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) raamistikuga seonduva suutlikkuse arendamine;
 • tööstuslike ja tehnoloogiliste vahendite arendamine küberjulgeoleku jaoks;
 • sidusa rahvusvahelise küberruumipoliitika kehtestamine Euroopa Liidu jaoks ning ELi põhiväärtuste edendamine.

Võttes arvesse küberruumi rahvusvahelist olemust, nõutakse strateegias, et ELi ja rahvusvahelise tasandi asutused peaksid võtma vastutuse, tegutsema ühiselt ning tegema koostööd tööstus- ja teadusringkondadega. See puudutab muu hulgas järgmisi ELi ja rahvusvahelisi asutusi:

Strateegia hõlmab ka dialoogi rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu Euroopa Nõukogu, NATO ja ÜRO.

Lisateavet leiate küberjulgeoleku teemast Euroopa Komisjoni veebilehel.

Viimati muudetud: 14.09.2015

Top