Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
IKT-ga seotud soovitused, et aidata ELil minna üle energiatõhusamale ja vähesema CO2-heitega majandusele

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

IKT-ga seotud soovitused, et aidata ELil minna üle energiatõhusamale ja vähesema CO2-heitega majandusele

Euroopa Komisjon on koostanud rea soovitusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektorile ja liikmesriikidele ELi üleviimise kohta energiatõhusale ja vähesema CO2-heitega majandusele.

AKT

Komisjoni soovitus 2013/105/EÜ, 9. oktoober 2009, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kaasamise kohta energiatõhusale ja vähesema CO2-heitega majandusele ülemineku hõlbustamiseks.

KOKKUVÕTE

Euroopa Komisjon on koostanud kaks soovituste komplekti: ühe IKT-sektorile ja teise ELi liikmesriikidele ELi üleviimise kohta energiatõhusale ja vähesema CO2-heitega majandusele.

Soovitused IKT-sektorile

IKT-sektori üldine eesmärk on saavutada mõõdetav ja kontrollitav energiatõhususe paranemine ja CO2-heite vähenemine kõikides protsessides, mis on seotud IKT-seadmete ja nende osade tootmise, transpordi ja müügiga.

IKT-sektoril soovitatakse näiteks teha kindlaks IKT-lahendused, millega saab parandada uute ja olemasolevate ehitiste energiatõhusust, ning ehitus- ja renoveerimismeetodid selliste lahenduste kasutuselevõtuks.

Teise näitena soovitatakse IKT-sektoril koostöös transpordi- ja logistikasektoriga teha kindlaks IKT-lahendused, millega saab parandada nende teenuste keskkonnasõbralikkust ja energiatõhusust.

Komisjon kutsus lisaks IKT-sektorit üles leppima aastaks 2020 kokku ühistes meetodites, millega mõõta energiatarbimist ja süsinikuheidet.

Soovitused ELi liikmesriikidele

Muuhulgas soovitab Euroopa Komisjon ELi liikmesriikidel kasutada IKT-põhiseid lahendusi energiatõhususe parandamiseks.

Arukas energiakulu arvestamine

Arukad arvestid ja arukad energiavõrgud võivad parandada tootmise tõhusust ja energia tarbimise kontrollimist ning energia tarnimist ja jaotamist. ELi liikmesriikidel oli aega 2010. aasta lõpuni, et leppida kokku aruka energiakulu arvestamise funktsionaalsuse ühised nõuded, et anda tarbijatele paremat teavet ja aidata neil oma energiatarbimist juhtida. Näiteks koduste arukate energiakulu arvestitega saaksid tarbijad vähendada oma energiatarbimist isegi kuni 10%. 2012. aastal tegi komisjon inventuuri arukate energiavõrkude ja arukate arvestitega seotud projektides Euroopas. Sellesse kuulub 281 aruka energiavõrgu projekti ja ligikaudu 90 arukate arvestite pilootprojekti ja edasiarendust 30 Euroopa riigis.

IKT kasutamine energiakasutuse simulatsioonidel ja modelleerimisel

ELi liikmesriikide avaliku sektori asutustel nii riiklikul, piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil soovitatakse tungivalt kasutada tõhusamalt IKT-vahendeid energiakasutuse simulatsiooni ja modelleerimise jaoks, sealhulgas ehituse, transpordi ja logistika sektori töötajate täienduskoolitusel.

Lisaks soovitatakse ELi liikmesriikidel hoogustada energiatõhusama tehnoloogia rakendamist, kaasates selle oma riigihankekavadesse.

Taust

2008. aasta detsembris kinnitas EL oma otsustavust vähendada süsinikdioksiidi heidet 20% aastaks 2020. Majandus- ja rahanduskriis on tugevdanud ELi pingutusi jõuda nende eesmärkideni ning rajada pikemas perspektiivis jätkusuutlikum majandus.

IKT-vahenditel on suur roll nimetatud eesmärkide täitmisel, sest neid leidub praktiliselt kõigis majandusvaldkondades ja nende abil saaks suurendada tootlikkust enam kui 40%.

VIITED

Akt

Jõustumine

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Komisjoni soovitus 2013/105/EÜ

-

-

ELT L 51, 23.2.2013

VIIDATUD DOKUMENDID

Komisjoni 12. märtsi 2009. aasta teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele info- ja sidetehnoloogia aktiveerimise kohta, et hõlbustada üleminekut energiatõhusale ja vähem CO2-heiteid tekitavale majandusele (KOM(2009) 111 (lõplik) - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Viimati muudetud: 05.02.2014

Top