Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toiduga kokku puutuvad plastikmaterjalid ja -esemed

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toiduga kokku puutuvad plastikmaterjalid ja -esemed

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Toiduga kokku puutuvatest plastikmaterjalidest ja -esemetest võib toidu sisse eralduda mürgiseid aineid, mistõttu võivad need olla inimeste tervisele ohtlikud.

Määrusega nähakse ette sellistes pakendites kasutatavate ainete migratsiooni piirnormid* ja sätestatakse nende kasutamise tingimused, et tagada toiduohutus.

Sellega kehtestatakse toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete tootmise ja turustamise nõuded. Need nõuded täiendavad määruses (EÜ) nr 1935/2004 sätestatud üldeeskirju toidu pakendamiseks kasutatavate materjalide ja esemete kohta.

Plastikmaterjalid ja -esemed ning nende osad peavad koosnema

ainult plastikust,

mitmest plastikukihist või

muude materjalidega kombineeritud plastikust.

Määrust ei kohaldata ioonivahetusvaikude, kummi ega silikoonide suhtes.

PÕHIPUNKTID

Lubatud ained

Määruses on esitatud loetelu ainetest, mida võib plastikmaterjalide ja -esemete tootmisel tahtlikult kasutada. Loetellu kuuluvad

monomeerid,

lisaained (välja arvatud värvained),

polümeeri tootmise abiained (välja arvatud lahustid) ja

mikroobse fermentatsiooni teel saadud makromolekulid.

Uued ained lisatakse loetellu, kui Euroopa Toiduohutusamet esitab taotlus- ja heakskiitmismenetluse järel pooldava arvamuse.

Turule laskmine

Plastikmaterjalide ja -esemete turulelaskmiseks peavad need vastama järgmistele nõuetele:

määruses (EÜ) nr 1935/2004 sätestatud kasutamise, märgistamise ja jälgitavuse nõuded;

määruses (EÜ) nr 2023/2006 määratletud hea tootmistava;

nõuded koostisele ja vastavusdeklaratsioonidele (vt allpool).

Määruse lisades sätestatakse lubatud ainete kasutustingimused ja migratsiooni piirnormid. Kõik plastikmaterjalid ja -esemed peavad vastama migratsiooni konkreetsetele piirnormidele ja migratsiooni üldpiirnormidele.

Materjali või eseme kõikide plastikukihtide koostis peab vastama määrusele. Kiht, mis ei puutu toiduga vahetult kokku, peab vastama järgmistele nõuetele:

see ei pea vastama käesolevas määruses sätestatud piirangutele ja spetsifikatsioonidele (välja arvatud vinüülkloriidi monomeeri puhul, nagu on sätestatud I lisas);

selle tootmisel võib kasutada aineid, mis ei ole lisatud lubatud ainete loetellu (siiski ei tohi need olla mutageensed*, kantserogeensed*, reproduktiivtoksilised ega nanokujul olevad ained*).

Tootja peab koostama kirjaliku deklaratsiooni (IV lisa). Selles tuleb identifitseerida materjalid, esemed ja tootmise vaheetappide saadused ning ka ained ise. Deklaratsiooni tuleb ajakohastada, kui koostises või tootmises toimuvad märkimisväärsed muudatused.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 4. veebruarist 2011.

TAUST

PÕHIMÕISTED

* Migratsiooni piirnorm – ainete suurim kogus, mis võib eralduda materjalist või esemest toidu sisse. Piirnorme väljendatakse aine milligrammides toidu kilogrammi kohta (mg/kg).

* Mutageenne – füüsikaline tegur või keemiline aine, mis muudab organismi geneetilist materjali, mille tagajärjel ületab mutatsioonide sagedus loodusliku taseme.

* Kantserogeenne – aine, mis on otseselt seotud vähktõve tekkega.

* Nanokujul olev aine – looduslik, juhuslikult tekkinud või tööstuslikult toodetud aine, mis on sidumata olekus või esineb kämbu või pahma kujul ning mille lõimisest vähemalt 50% moodustab fraktsioon osakestest, mille üks või mitu välismõõdet on vahemikus 1–100 nanomeetrit (st üks miljardik meetrit).

ÕIGUSAKT

Komisjoni 14. jaanuari 2011. aasta määrus (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta (ELT L 12, 15.1.2011, lk 1–89)

Määruse (EL) nr 10/2011 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ (ELT L 338, 13.11.2004, lk 4–17). Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 22. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 2023/2006 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete heade tootmistavade kohta (ELT L 384, 29.12.2006, lk 75–78). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 24.11.2015

Top