Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsed kõrvalsaadused

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsed kõrvalsaadused

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1069/2009 – muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega sätestatakse loomsete kõrvalsaaduste* ja nendest saadud toodete* inimeste ja loomade tervise eeskirjad. Nende eesmärk on vältida ja minimeerida inimeste ja loomade terviseriske ning tagada toidu- ja söödaahela ohutus.

PÕHIPUNKTID

 • Määruse kohaldamisalasse kuuluvad
  • loomsed kõrvalsaadused ja nendest saadud tooted, mida õigusaktide alusel ei tohi kasutada inimtoiduks;
  • loomsed saadused, mida võib kasutada inimtoiduks, kuid mida kasutatakse muuks otstarbeks;
  • loomsete saaduste tootmiseks mõeldud toorained.
 • Mõlemat liiki saaduste tootjad peavad täitma käesoleva määruse nõudeid kogu tootmisahela ulatuses algusest lõpuni.
 • Nad peavad registreerima väljasaadetud, transporditud ja saadud tooted koos nõutava dokumentatsiooniga.
 • Nad peavad teavitama riiklikke ametiasutusi toodetest ja ruumidest, mida tootmisahela jooksul kasutatakse. Nimetatud ruumid peavad vastama kindlaksmääratud hügieeninõuetele ning olema ametlikult tunnustatud.
 • ELi riigid viivad läbi ametlikud kontrollid, millega tagatakse, et tootjad koguvad, tuvastavad ja transpordivad loomsed kõrvalsaadused põhjendamatu viivituseta ning käitlevad, kasutavad ja kõrvaldavad need vastavalt eeskirjadele.
 • Saadud tooted (näiteks kosmeetikatooted, meditsiiniseadmed ja veterinaarravimid), mis vastavad teistele ELi õigusaktidele, võib tootmisahela lõpp-punkti jõudmisel müügile lasta.
 • Loomsed kõrvalsaadused liigitatakse kolme kategooriasse vastavalt nendega inimestele või loomadele kaasnevale terviseriski tasemele. Need kategooriad määravad ära kõnealuste saaduste taaskasutamise või kõrvaldamise viisi.
 • Mõlemat liiki toodete kasutamisele on ette nähtud piiranguid. Näiteks ei tohi neid kasutada sama liigi loomade ega tehistingimustes peetavate kalade söödana.
 • Mõlemate toodete import peab vastama ELi nõuetele.
 • Mõlemat liiki tooteid on keelatud eksportida põletamiseks või prügilasse ladustamiseks ning samuti on keelatud neid eksportida biogaasi- või kompostimisettevõtetes kasutamiseks riikidesse, mis ei ole Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmed.

Õigusakti muudeti 2013. aastal, et anda Mayotte’ile kui ELi uuele äärepoolseimale piirkonnale eeskirjade täitmiseks aega 2021. aasta 1. jaanuarini.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 4. märtsil 2011.

TAUST

ELi eeskirjad loomsete kõrvalsaaduste kohta Euroopa Komisjoni veebilehel.

PÕHIMÕISTED

* Loomsed kõrvalsaadused – loomade terved kehad või nende osad, mis ei ole ette nähtud inimtoiduks.

* Loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted – loomsete kõrvalsaaduste töötlemise tulemusena saadud tooted.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrus) (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1–33)

Määruse (EÜ) nr 1069/2009 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 26.01.2016

Top