Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toorpiima ja piimatoodete ohutu import

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toorpiima ja piimatoodete ohutu import

KOKKUVÕTE:

komisjoni määrus (EL) nr 605/2010 – loomade ja inimeste tervishoiu- ning veterinaarsertifikaatide nõuded inimtoiduks ettenähtud toorpiima ja piimatoodete Euroopa Liitu toomisel

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega kaitstakse loomade tervist ELis, tagades, et imporditud piim ja piimatooted vastavad teatavatele loomatervishoiu põhinõuetele.

Sellega kehtestatakse rahvatervise ja loomade tervishoiu tingimused ning sertifitseerimise nõuded toorpiima ja piimatoodete ELi importimisel, sealhulgas nõuded mis tahes kohustuslikule kuumtöötlusele.

Selles loetletakse riigid, kust on lubatud importida.

PÕHIPUNKTID

Toorpiimatoodete importi lubatakse heakskiidetud kolmandatest riikidest, kuid olenevalt loomade tervislikust seisukorrast päritoluriigis kohaldatakse erinevat tüüpi kuumtöötlemist.

Heakskiidetud riikide eri kategooriad on loetletud käesoleva määruse I lisas.

Toorpiima ja piimatoodete importi lubatakse riikidest, mis on loetletud lisa veerus A, ilma et seal oleks vaja teostada kuumtöötlemist.

Lehma-, ute-, kitse või pühvli toorpiima impordisaadused riikidest, mis on loetletud lisa veergudes B ja C, peavad olema töödeldud pastöriseerimise, kõrge temperatuuriga lühiajalise pastöriseerimise (HTST) või kõrgkuumutamise (UHT) teel, olenevalt sellest, millises veerus (B või C) riik on loetletud.

Loomse päritoluga, v.a lehma-, ute-, kitse- või pühvlipiima ja -piimatooteid tuleb pastöriseerida või kõrgkuumutada.

Piim või piimatooteid ei tohi pärineda piirkondadest, kus esineb suu- ja sõrataudi risk.

Seda nõuet ei kohaldata lisa veerus A loetletud riikidele. Piima või piimatooteid tuleb siiski kuumtöödelda, kui need on pärit riigist, kus on olnud suu- ja sõrataudi puhang või on tehtud vaktsineerimisi eelmise 12 kuu jooksul.

Kõikidel imporditud toodetel peaks olema kaasas veterinaarsertifikaat, mille on allkirjastanud praktiseeriv veterinaar. Piima ja piimatoodete loomatervishoiu tingimused on sätestatud direktiivis 2002/99/EÜ.

Väljaspool ELi asuvatesse riikidesse suunatud toorpiima ja piimatoodete partiide saatmine läbi ELi on käesoleva määruse alusel lubatud ainult järgmistel juhtudel:

need on pärit heakskiidetud riikidest ja on nõuetekohaselt kuumtöödeldud vastavalt päritolumaa kategooriale (veerg A või B);

need vastavad sertifitseerimiseeskirjade loomatervishoiu tingimustele ja nendega on kaasas veterinaarsertifikaat;

need on saanud heakskiidu transiidiks, sealhulgas vastavalt vajadusele ladustamiseks, olles enne läbinud piiripunktis veterinaarkontrolli.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 30. juulil 2010.

TAUST

Inimtoiduks ettenähtud toorpiima ja piimatoodete import Euroopa Komisjoni veebilehel

ÕIGUSAKT

Komisjoni 2. juuli 2010. aasta määrus (EÜ) nr 605/2010, millega kehtestatakse loomade ja inimeste tervishoiu- ning veterinaarsertifikaatide nõuded inimtoiduks ettenähtud toorpiima ja piimatoodete Euroopa Liitu toomisel (EÜT L 175, 10.7.2010, lk 1–24)

Määruse (EÜ) nr 605/2010 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad (ELT L 18, 23.1.2003, lk 11–20). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 25.11.2015

Top