Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sööda turustamise ELi eeskirjad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sööda turustamise ELi eeskirjad

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 767/2009 sööda turuleviimise ja kasutamise kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määrusega kehtestatakse nii toidu tootmise eesmärgil peetavatele loomadele kui ka lemmikloomadele mõeldud sööda turuleviimise ja kasutamise eeskirjad.
 • Samuti kehtestatakse sellega nõuded märgistamise, pakendamise ja esitusviisi kohta.

PÕHIPUNKTID

Sööt

Määrus hõlmab kõiki loomade suukaudseks söötmiseks ettenähtud aineid või tooteid, sh lisandeid, nii töödeldud, osaliselt töödeldud kui ka töötlemata kujul.

Seda kohaldatakse iseseisvalt ja ilma, et sellel oleks mingit mõju teistele ELi eeskirjadele loomasööda valdkonnas, milles käsitletakse järgmist:

Turustamine ja kasutamine

Loomasööt peab vastama ohutus- ja turustamisnõuetele. Eelkõige peab see vastama järgmistele nõuetele:

 • see peab olema ohutu;
 • sellel ei tohi olla otsest kahjulikku mõju keskkonnale ega loomade heaolule;
 • see peab olema veatu, ehtne, võltsimata, eesmärgiks sobiv ja turustamiskõlbliku kvaliteediga;
 • see peab olema märgistatud, pakendatud ja esitatud kohaldatavate õigusaktide sätete kohaselt.

Sööt ei tohi sisaldada materjale, mille turuleviimine on piiratud või keelatud.

Jälgitavus

Sööt peab olema jälgitav kõigis tootmise, töötlemise ja turustamise etappides. Söödakäitlejad peavad suutma identifitseerida tarnijad, kellelt saadakse järgmist:

 • sööt;
 • toidu tootmise eesmärgil peetavad loomad või
 • kõik ained, mida võidakse söödale lisada või mis on selleks ette nähtud.

ELi turule kindlasti või tõenäoliselt viidav sööt peab olema märgistatud või identifitseeritav nii, et seda saaks jälgida.

Märgistamine ja esitamine

Käesoleva määrusega sätestatakse kogu sööda märgistamise ja esitamise üldsätted, näiteks kohustus esitada järgmised andmed:

 • sööda tüüp;
 • söödakäitleja nimi ja aadress;
 • partii viitenumber;
 • netokaal;
 • kasutatud söödalisandite loetelu;
 • niiskusesisaldus.

Märgistus ja esitus peab olema selgelt loetav ja kustumatu. See ei tohi kasutajat eksitada sööda kasutusotstarbe ega tunnuste osas.

Ettevõtjate ja ametiasutuste abistamiseks selles valdkonnas on Euroopa Komisjon avaldanud täiendavaid nõuandeid, sealhulgas

Pakend

Söödamaterjale ja segasööta võib turule viia üksnes pitseeritud pakendites ja mahutites. Teatavat liiki sööta võib siiski turule viia lahtiselt või pitseerimata pakendites või mahutites. See on lubatud juhul, kui on tegemist järgmisega:

 • söödamaterjalid;
 • teraviljasegust või tervete viljade segust koosnev sööt;
 • segasööda tootjate vahelised tarned;
 • söödabrikett või lakukivi.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 21. septembril 2009.

TAUST

Loomasööt – sööda turustamine Euroopa Komisjoni veebilehel

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 767/2009 sööda turuleviimise ja kasutamise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1831/2003 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 79/373/EMÜ, 82/471/EMÜ, 83/228/EMÜ, 93/74/EMÜ, 93/113/EÜ ja 96/25/EÜ, komisjoni direktiiv 80/511/EMÜ ning komisjoni otsus 2004/217/EÜ (ELT L 229, 1.9.2009, lk 1–28)

Määruse (EÜ) nr 767/2009 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 16. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 68/2013 söödamaterjalide kataloogi kohta (ELT L 29, 30.1.2013, lk 1–64)

Viimati muudetud: 03.02.2016

Top