Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kodulindude ja haudemunade ELi-sisene kaubandus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kodulindude ja haudemunade ELi-sisene kaubandus

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/158/EÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis sätestatakse loomatervishoiunõuded eluskodulindude ja haudemunade kohta nendega kauplemisel Euroopa Liidu riikide vahel ning nende importimisel kolmandatest riikidest ELi, et vältida kodulindude nakkushaiguste levikut ELi ja ELis.

PÕHIPUNKTID

 • Direktiivi kohaldatakse
  • üle 72 tunni vanustele kodulindudele (sh kanad, kalkunid, pärlkanad, pardid, haned, vutid, tuvid, faasanid, põldpüüd ja jaanalinnud), keda kasvatatakse sugulinnukasvatuse, liha või munade tootmise või uluklindude varude taastootmise eesmärgil;
  • ööpäevastele tibudele, kes on määratluse kohaselt vähem kui 72 tunni vanused seni söötmata kodulinnud (muskuspardid võivad erandina siiski olla söödetud);
  • haudemunadele, mis on ette nähtud hautamiseks.
 • Direktiivi ei kohaldata näitustel, messidel või konkurssidel kasutatavate lindude suhtes.
 • ELis tohib kaubelda ainult selliste eluskodulindude ja haudemunadega, mis pärinevad ettevõtetest, mis
  • vastavad direktiivis sätestatud rangetele hügieeninõuetele;
  • rakendavad heakskiidetud haiguseseireprogrammi, sealhulgas veterinaarkontrolle ja haiguskahtlusest teatamist;
  • säilitavad linnukarja kohta andmeid kuni kaks aastat.
 • Linnukasvatus peab nii palju kui võimalik tuginema „kõik-sisse/kõik-välja” põhimõttele, linnupartiide vahepealsel ajal tuleb enne tootmise taasalustamist teha puhastus ja desinfitseerimine.
 • Mune korjatakse vähemalt kord päevas ja nii kiiresti kui võimalik pärast munemist, munad puhastatakse ja desinfitseeritakse ning asetatakse uude või puhtasse ja desinfitseeritud pakkematerjali. Haudejaamad peavad asuma kasvatusrajatistest eraldi.
 • Haudemunad peavad olema pärit linnukarjast, mida on hoitud kauem kui kuus nädalat heakskiidetud ettevõttes ja munad peavad olema desinfitseeritud.
 • Ööpäevased tibud on välja hautud eelnimetatud nõuetele vastavatest haudemunadest, mis on vabad haiguskahtlusest.
 • Sugulinde peab olema koorumisest saadik või üle kuue nädala hoitud heakskiidetud ettevõttes, nad peavad vastama vaktsineerimistingimustele ning läbima 48 tunni jooksul enne lähetamist (st ärasaatmiseelset sorteerimist) veterinaarläbivaatuse.
 • Tapalinnud ja uluklinnuvarude taastootmiseks ette nähtud linnud peavad olema pärit põllumajandusettevõttest, kus neid on hoitud alates koorumisest või kauem kui 21 päeva, ning asjaomasele ettevõttele ei tohi olla kehtestatud loomatervishoiualaseid piiranguid. Linnukarjale tehakse veterinaarläbivaatus viie päeva jooksul (uluklindude puhul 48 tunni jooksul) enne lähetamist.
 • Leebemaid nõudeid kohaldatakse kodulindude ja haudemunade kaubasaadetiste suhtes, mis koosnevad vähem kui 20 ühikust.
 • Kodulindude ja haudemunade transport peab vastama kasutatavatele konteineritele ja sõidukitele kehtivatele erinõuetele. Kaubasaadetisega peab kaasas olema riikliku veterinaararsti allkirjaga veterinaartõend.
 • Kodulinde ja haudemune võib ELi importida ainult heakskiidetud riikidest, kus kehtivad vähemalt ELis kehtivate loomatervishoiunõuetega võrdväärsed nõuded, näiteks kohustuslik teavitamine lindude gripist ja Newcastle’i haigusest.
 • Direktiivi nõuetekohase kohaldamise tagamiseks viivad ELi riikide ja Euroopa Komisjoni veterinaareksperdid läbi kohapealseid kontrolle.
 • Kodulindude ja haudemunadega kauplemise ja nende importimise suhtes kohaldatavate käesolevas direktiivis sätestatud loomatervishoiunõuete haldamisel abistab komisjoni alaline taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee.
 • Direktiiv tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse määrusega (EL) nr 2016/429 alates 20. aprillist 2021.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010. Sellega kodifitseeriti nõukogu direktiiv 90/539/EMÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/158/EÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (ELT L 343, 22.12.2009, lk 74–113)

Nõukogu direktiivi 2009/158/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 8. augusti 2008. aasta määrus (EÜ) nr 798/2008, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 226, 23.8.2008, lk 1–94)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) nr 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1–208)

Viimati muudetud: 18.12.2016

Top