Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Geneetiliselt muundatud mikroorganismide kasutamine suletud keskkonnas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Geneetiliselt muundatud mikroorganismide kasutamine suletud keskkonnas

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/41/EÜ geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega sätestatakse eeskirjad geneetiliselt muundatud mikroorganismide (GMMid)* kasutamiseks suletud keskkonnas*, et kaitsta ELis inimeste tervist ja keskkonda.

PÕHIPUNKTID

Liigitamine ja teavitamine

 • GMMide kasutajad peavad suletud keskkonnas kasutamist hindama vastavalt ohule, mida see tekitab inimeste tervisele ja keskkonnale. Hindamise tulemusena saadakse järgmine liigitus:
  • 1. liik: ohutud või tühiselt ohtlikud tegevused;
  • 2. liik: vähem ohtlikud tegevused;
  • 3. liik: mõõdukalt ohtlikud tegevused;
  • 4. liik: suurt ohtu kätkevad tegevused.
 • Enne GMMide esmakordset kasutamist suletud keskkonnas peab kasutaja esitama vastava ELi riigi pädevale asutusele teate teabega, mis on loetletud direktiivi V lisas, et asutus võiks veenduda, kas pakutud rajatis sobib toimingu teostamiseks viisil, mis ei tekita ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale.
 • Pärast pädevale asutusele teatamist võib 1. liigi suletud keskkonnas kasutamine jätkuda uue teatamiseta.
 • 2. liigi suletud keskkonnas kasutamine võib jätkuda kohe pärast teavitamist, kui tööruumide kohta on esitatud varasem teade 2. või kõrgema liigi kohta. Kui see aga nii ei ole ja pädev asutus pole keeldunud, võib 2. liigi suletud keskkonnas kasutamist alustada 45 päeva pärast teate esitamist (või kokkuleppel asutusega varem).
 • 3. või 4. liigi suletud keskkonnas kasutamine ei tohi jätkuda ilma eelneva nõusolekuta pädevalt asutuselt, kes peab edastama oma otsuse kirjalikult.

Õnnetused *

 • Enne suletud keskkonnas kasutamise algust peavad ELi riigid tagama, et:
  • õnnetuse korral tegutsemiseks koostatakse päästeplaan juhtudeks, kui isoleerimismeetmete tõrge võib kaasa tuua tõsise ohu; ja
  • kõigist ohutusküsimustest teavitatakse kõiki isikuid, keda õnnetusjuhtum võib mõjutada.
 • Õnnetuse korral peab vastav ELi riik tagama, et GMMide kasutaja teavitab pädevaid asutusi ning edastab olukorra hindamiseks ja meetmete võtmiseks vajaliku teabe.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 10. juunist 2009.

TAUST

Käesoleva direktiiviga tunnistatakse kehtetuks direktiiv 90/219/EMÜ ja koondatakse see koos järjestikuste muudatustega ühte õigusakti.

Sellega sätestatakse GMMide suletud keskkonnas kasutamise miinimumnõuded. ELi riikidel on lubatud võtta rangemaid meetmeid.

* PÕHIMÕISTED

Kasutamine suletud keskkonnas: Tegevus, mille käigus mikroorganisme geneetiliselt muundatakse, kasvatatakse, hoiustatakse, veetakse, hävitatakse, kõrvaldatakse või mõnel muul viisil kasutatakse ning mille puhul rakendatakse isoleerimis-/ohutusmeetmeid, et piirata nende kokkupuudet rahvastiku ja keskkonnaga

Geneetiliselt muundatud mikroorganismid: Mikroorganismid, nt bakterid, viirused või seened, mille geneetilist materjali on muudetud sellisel viisil, mis loomuliku paaritumise ja/või rekombinatsiooni teel ei ole võimalik

Õnnetused: Käesoleva direktiivi kontekstis kõik juhtumid, millega kaasneb suletud keskkonnas kasutamise käigus GMMide märkimisväärne ja ettekavatsematu vabastamine, mis võib põhjustada ohtu inimeste tervisele või keskkonnale

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/41/EÜ geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 125, 21.5.2009, lk 75–97)

Viimati muudetud: 07.07.2016

Top