Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toiduga kokkupuutuvad regenereeritud tsellulooskilest pakendid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toiduga kokkupuutuvad regenereeritud tsellulooskilest pakendid

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2007/42/EÜ toiduga kokkupuutuvate regenereeritud tsellulooskilest materjalide ja esemete kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

See on direktiiv, mis nähti ette määrusega (EÜ) nr 1935/2004, mis käsitleb toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjale ja esemeid.

Direktiivis määratletakse regenereeritud tsellulooskile* mõiste.

Samuti sätestatakse selles loetelu ainetest, mida on lubatud kasutada regenereeritud tsellulooskile valmistamisel, ning samuti kogused, mida ei tohi ületada, et kaitsta tarbijate tervist.

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisala

Direktiivi kohaldatakse regenereeritud tsellulooskile suhtes, mis moodustab sellisena valmistoote või osa muid materjale sisaldavast valmistootest ning mis on ette nähtud kokkupuutumiseks toiduga või puutub toiduga kokku.

See hõlmab järgmisi kategooriaid:

1.

kattekihita regenereeritud tsellulooskile;

2.

kattekihiga regenereeritud tsellulooskile, mille kattekiht on saadud tselluloosist;

3.

kattekihiga regenereeritud tsellulooskile, mille kattekiht koosneb plastist.

Seda ei kohaldata regenereeritud tselluloosist tehiskestade suhtes.

Lubatud ainete loetelu

Direktiivi II lisas on sätestatud loetelu ainetest, mida võib kasutada regenereeritud tsellulooskile valmistamisel, ning kasutuspiirangud.

Kattekihita regenereeritud tsellulooskile ja plastkattekihiga regenereeritud tsellulooskile valmistamisel võib kasutada muid kui II lisas loetletud aineid, kui neid kasutatakse värvainena või liimina, tingimusel, et need ained ei migreeru toitu.

Plastkattekihiga regenereeritud tsellulooskile peab vastama määrusele (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta.

Regenereeritud tsellulooskile trükitud pinnad ei tohi toiduainetega kokku puutuda.

Turustamine ja märgistamine

Turustamisetapis tuleb toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud regenereeritud tsellulooskilest materjalidele ja esemetele lisada määruse (EÜ) nr 1935/2004 kohane kirjalik teatis. Kui kõnealused materjalid ja esemed on oma laadilt otseselt ette nähtud toiduga kokkupuutumiseks, siis seda kohustust nende suhtes ei kohaldata.

Kui on ette nähtud kasutuse eritingimused, tuleb regenereeritud tsellulooskilest materjalid või esemed vastavalt märgistada.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 20. juulil 2007.

TAUST

PÕHIMÕISTE

* Regenereeritud tsellulooskile – õhuke lehtmaterjal, mis valmistatakse korduvkasutuseta puidust või puuvillast toodetud puhastatud tselluloosist. Regenereeritud tsellulooskile võib olla kaetud kas ühelt või mõlemalt poolt.

ÕIGUSAKT

Komisjoni 29. juuni 2007. aasta direktiiv 2007/42/EÜ toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud regenereeritud tsellulooskilest materjalide ja esemete kohta (ELT L 172, 30.6.2007, lk 71–82)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ (ELT L 338, 13.11.2004, lk 4–17). Määruse (EÜ) nr 1935/2004 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Komisjoni 14. jaanuari 2011. aasta määrus (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta (ELT L 12, 15.1.2011, lk 1–89). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 02.12.2015

Top