Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toidu lõhna- ja maitseained

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toidu lõhna- ja maitseained

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1334/2008, mis käsitleb toidus kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega sätestatakse lõhna- ja maitseainete* toidus ohutu kasutamise üldised nõuded.

Selle lisas on heakskiidetud ainete loetelu.

Käesoleva määrusega sätestatakse märgistamise nõuded, mida tuleb järgida.

PÕHIPUNKTID

Lõhna- ja maitseained ei tohi olemasolevate teaduslike tõendite kohaselt olla tarbijate tervisele ohtlikud ega neid eksitada.

EL võttis heakskiidetud lõhna- ja maitseainete loetelu vastu 1. oktoobril 2012. Ainult neid tohib ELis kasutada ja müüa. Kõnealust loetelu ajakohastatakse korrapäraselt.

Määruses on loetletud ained (nt vesiniktsüaniidhape), mida ei tohi toidule lisada.

Kõnealuse õigusaktiga on kehtestatud maksimaalsed piirmäärad teatavate lõhna- ja maitseühendite kohta, mida esineb looduslikult väga erinevates toitudes ja jookides, nagu alkohoolsetes ja mittealkohoolsetes jookides, närimiskummis, suppides ja kalas.

Ettevõtjatevahelises kaubanduses või tarbijatele müüdavad lõhna- ja maitseained peavad vastama konkreetsetele märgistamiseeskirjadele. Näiteks peab nende pakendil või mahutil olema märge „kasutamiseks toidus” või „piiratud kasutamine toidus” .

Mõistet „looduslik” võib lõhna- ja maitseaine kirjeldamiseks kasutada üksnes juhul, kui selle lõhna- ja maitseühendid on saadud ainult taimsest või loomsest lähtematerjalist.

Euroopa Komisjon võib taotleda lõhna- ja maitseaine tootjatelt ja kasutajatelt teavet selle kohta, milline on olnud kõnealuste ainete hulk, mida nad on 12 kuu jooksul kasutanud.

Käesolevat määrust ei kohaldata lõhna- ja maitseainete suhtes, millel on ainult magus (nt suhkur), soolane (nt sool) või hapu maitse, toortoidu ega segude, nagu värskete, kuivatatud või külmutatud vürtsi- ja/või ürdisegude, teesegude ja tõmmisteks mõeldud segude suhtes.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 20. jaanuaril 2009.

TAUST

Lõhna- ja maitseained (Euroopa Toiduohutusamet)

PÕHIMÕISTE

* Lõhna- ja maitseained – ained, mida lisatakse toidule lõhna ja maitse andmiseks või muutmiseks. ELi ühiste eeskirjade ja standarditega tagatakse, et need ei ohusta inimeste tervist ja et neid võib kasutada kõigis ELi riikides.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1334/2008, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi ning millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1601/91, määrusi (EÜ) nr 2232/96 ja (EÜ) nr 110/2008 ning direktiivi 2000/13/EÜ (ELT L 354, 31.12.2008, lk 34–50)

Määruse (EÜ) nr 1334/2008 lisade järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 26.11.2015

Top