Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Loomade kaitse surmamisel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Loomade kaitse surmamisel

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1099/2009 loomade kaitse kohta surmamisel

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määrusega kehtestatakse heaoluga seotud eeskirjad toidu või muude toodete nagu karusnaha või naha tootmiseks peetavate loomade tapmise või surmamise kohta. See hõlmab ka loomade surmamist põllumajandusettevõtetes muudel põhjustel, näiteks haigustõrje eesmärgil.
 • Määrust ei kohaldata metsloomade surmamise ega teaduslike katsete käigus, jahipidamise, kultuuri- või spordisündmuste ajal ja veterinaararsti läbiviidud eutanaasia teel ega ka kodulindude, küülikute ja jäneste koduseks isiklikuks tarbimiseks surmamise suhtes.

PÕHIPUNKTID

Loomi tuleb surmamisel säästa kõikidest välditavatest valudest, ängist ja kannatustest. Ettevõtjad (nt tapamaja pidajad) peavad tagama, et

 • loomadele oleks tagatud füüsiline mugavus ja kaitse, nad oleksid hoitud puhtana, kaitstud vigastuste eest ning neid peetaks ja käideldaks tingimustes, milles on võetud arvesse nende tavapärast käitumist;
 • loomadel ei esineks välditava valu või hirmu ega muu ebanormaalse käitumise tunnuseid;
 • loomad ei peaks kannatama pikemaajalise toiduta ja veeta olemise tõttu;
 • loomi kaitstakse välditava kokkupuute eest teiste loomadega, mis võib ohustada loomade heaolu.

Loomade surmamiseks kasutatavad rajatised peavad võimaldama täita kõiki neid tingimusi kõigil aastaaegadel.

Liikumise piiramise ja uimastamismeetodid

Käesoleva määrusega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad loomade liikumise piiramise ja surmamise kohta, sealhulgas tapatoiminguid sooritavate isikute koolituse ning seadmete nõuetekohase hoolduse kohta. Selles käsitletakse erinevate meetodite rakendamist erinevate loomade puhul. Konkreetselt peavad uimastatud loomad jääma teadvusetuks kuni surmani, välja arvatud juhul, kui religioossete rituaalide tõttu kasutatakse erilisi tapmisviise, tingimusel et tapmine toimub tapamajas.

Pädevustunnistus

Surmamist ja sellega seotud toiminguid tohivad teha üksnes vastava pädevustasemega isikud viisil, millega ei tekitata loomadele välditavat valu, ängi ega kannatusi. Mõne toimingu puhul on nõutav eraldi pädevustunnistus, näiteks

 • loomade pidamine ja hooldamine enne nende liikumise piiramist;
 • loomade liikumise piiramine uimastamise või surmamise eesmärgil;
 • loomade uimastamine ja uimastamise tõhususe hindamine;
 • elusloomadele köidikahelate asetamine või nende ülesriputamine;
 • tapmine vastavalt religioossetele tavadele.

Kolmandatest riikidest imporditud liha terviseohutuse sertifikaat peab tõendama, et täidetud on vähemalt samaväärsed nõuded.

Tapamajad

Määruses on üksikasjalikud eeskirjad tapamajade konstruktsiooni, sisseseade ja toimingute kohta. Tapamajade pidajad peavad tagama toimingute pideva seire ning määrama loomade heaolu eest vastutava töötaja, kes aitab neil tagada eeskirjade järgimise. Muuhulgas on keelatud järgmised liikumise piiramise meetodid:

 • teadvusel loomade ülesriputamine;
 • loomade jalgade mehaaniline kinnipigistamine või kinnisidumine.

Selilipööramine on lubatav mõningatel erandjuhtudel kodulindude või religioossete rituaalide raames toimuva tapmise puhul.

Loomade arvu vähendamine* ja hädatapmine

Enne loomade arvu vähendamise toimingu alustamist peab koostama tegevuskava, et tagada vastavus käesolevas määruses sätestatud eeskirjadele. Lisaks tuleb igal aastal esitada aruanne loomade arvu vähendamise toimingute kohta. Kõnealune aruanne peab eelkõige sisaldama järgmist teavet:

 • loomade arvu vähendamise põhjused;
 • surmatud loomade liik ja arv;
 • kasutatud uimastamis- ja surmamismeetodid;
 • esinenud raskuste kirjeldus ja lahendused, mis aitasid asjaomaste loomade kannatusi minimeerida.

Loomi eesootava tugeva valu või kannatuste korral võtab asjaomaste loomade pidaja vajalikud meetmed loomade võimalikult kiireks surmamiseks.

Nõuete rikkumine ja karistused

ELi riigid peavad tagama eeskirjade järgimise ning andma pädevatele asutustele õiguse

 • muuta töökorda või tootmist aeglustada või peatada;
 • suurendada kontrollimiste sagedust;
 • tunnistada pädevustunnistused kehtetuks või peatada nende kehtivus.

Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013.

TAUST

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 13 sättes tunnustati, et loomad on aistimisvõimelised olendid*.

Lisateave: vt Tapmine ja uimastamine (Euroopa Komisjoni veebileht).

PÕHIMÕISTED

* Loomade arvu vähendamine – pädeva asutuse järelevalve all toimuv loomade surmamise protsess rahvatervise, loomade tervise, loomade heaolu või keskkonnaga seotud põhjustel.

* Aistimisvõimeline olend – olend, kes suudab kogeda füüsilist ja psühholoogilist valu ja kannatusi.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 24. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1099/2009 loomade kaitse kohta surmamisel (ELT L 303, 18.11.2009, lk 1–30)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule, milles käsitletakse veiste liikumise piiramiseks nende selilipööramist või mis tahes muud ebaloomulikku asendit kasutavaid süsteeme (COM(2016) 48 final, 8.2.2016)

Viimati muudetud: 23.05.2016

Top