Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sigade identifitseerimine ja registreerimine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sigade identifitseerimine ja registreerimine

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2008/71/EÜ sigade identifitseerimise ja registreerimise kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on tagada sigade jälgitavus*, milleks Euroopa Liidu (EL) riigid peavad kehtestama ühtse identifitseerimis- ja registreerimissüsteemi.

PÕHIPUNKTID

 • ELi riigid peavad kehtestama süsteemi sigade rühmade identifitseerimiseks, mis võimaldab jälgida nende päritolu ja liikumisi ettevõtete vahel.
 • Direktiivi ei kohaldata metssigadele. Erandi võib teha ettevõtetele, kus peetakse omaks tarbeks ühte siga, tingimusel, et loom vastab direktiivi 90/425/EMÜ füüsilistele, veterinaar- ja haldussätetele.
 • Identifitseerimis- ja registreerimissüsteemi kohaselt on nõutav
  • sigade rühma identifitseeriv kõrvamärk või tätoveering, mis võimaldab selgitada välja sünniettevõtte ja hilisemad ettevõtted ning mis kinnitatakse loomale niipea kui võimalik enne sünniettevõttest lahkumist;
  • igas ettevõttes sigade ja nende liikumiste register, mida tuleb säilitada vähemalt kolm aastat;
  • siseriiklik elektrooniline keskandmebaas, mis sisaldab teavet sigu pidavate ettevõtete, sigade rühmade identifitseerimise ja liikumiste kohta.
 • Andmed seoses sigade liikumisega, millega ei ole kaasas veterinaar- või zootehniliste õigusaktidega nõutavat sertifikaati või dokumenti, tuleb teha ametiasutustele kättesaadavaks taotluse alusel ja kindlaks määratud miinimumtähtaja jooksul.
 • Käesoleva direktiivi kohane identifitseerimine ei ole tingimata vajalik kolmandast riigist ELi saadetud tapaloomade puhul, kui nad läbivad ELis elusloomade impordi suhtes kohaldatava veterinaarkontrolli ja seejärel tapetakse 30 päeva jooksul.
 • ELi riigid peavad kohaldama direktiivi rikkumise korral karistusi.
 • Direktiiv tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse määrusega (EL) 2016/429 alates 20. aprillist 2021.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Käesolev kodifitseeritud versioon (direktiiv 2008/71/EÜ) on uus õigusakt, mis sisaldab esialgset õigusakti (direktiiv 92/102/EMÜ) ja selle hilisemaid muudatusi. Direktiivi kohaldatakse alates 28. augustist 2008. ELi riigid pidid direktiivi 92/102/EMÜ oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 31. detsembriks 1993.

* PÕHIMÕISTE

Jälgitavus: võimalus jälgida mis tahes tarbitava toidu, sööda, toidu tootmise eesmärgil peetava looma või aine teekonda kõigis tootmise, töötlemise ja jaotuse etappides.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 15. juuli 2008. aasta direktiiv 2008/71/EÜ sigade identifitseerimise ja registreerimise kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 213, 8.8.2008, lk 31–36)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1–208)

Nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiiv 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle (EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29–41)

Direktiivi 90/425/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 05.10.2016

Top