Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa välisteenistus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa välisteenistus

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu otsus 2010/427/EL, millega määratakse kindlaks Euroopa välisteenistuse korraldus ja toimimine

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Euroopa välisteenistust juhib liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Euroopa välisteenistus aitab kõrgel esindajal täita järgmisi volitusi:

Samuti abistab Euroopa välisteenistus nõukogu peasekretariaati, komisjoni ja ELi riikide diplomaatilisi teenistusi, et tagada Euroopa ühtne välistegevus.

Lisaks toetab Euroopa välisteenistus komisjoni ELi välistegevusega seotud programmide ja rahastamisvahendite ettevalmistamisel ja rakendamisel.

Keskasutus

Euroopa välisteenistuse peakorter asub Brüsselis. Seda juhib tegevpeasekretär, kes tegutseb liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja alluvuses.

Euroopa välisteenistuse keskasutus koosneb peadirektoraatidest, mille vastutusalasse kuuluvad

Delegatsioonide võrgustik

Euroopa välisteenistuse juurde kuuluvad ka ELi delegatsioonid kolmandate riikide ja eri rahvusvaheliste organisatsioonidega suhtlemiseks. Kõik delegatsioonid alluvad delegatsiooni juhtidele, kes omakorda alluvad kõrgele esindajale ja Euroopa välisteenistusele. Delegatsiooni juht esindab ELi asjaomases riigis.

Delegatsioonid teevad koostööd ja jagavad teavet ELi riikide diplomaatiliste teenistustega.

Euroopa välisteenistuse tegevpeasekretär vastutab kõikide delegatsioonide finants- ja haldusauditite eest.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 26. juulist 2010.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsus 2010/427/EL, millega määratakse kindlaks Euroopa välisteenistuse korraldus ja toimimine (ELT L 201, 3.8.2010, lk 30–40)

Viimati muudetud: 28.06.2016

Top