Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Teaduslik ja tehnoloogiline koostöö Ameerika Ühendriikidega

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Teaduslik ja tehnoloogiline koostöö Ameerika Ühendriikidega

Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel sõlmitud teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu eesmärk on julgustada, arendada ja lihtsustada teadus- ja tehnoloogiaalast koostööd kahe lepinguosalise vahel. Esmajoones võimaldab see Ameerika Ühendriikide ja Euroopa teadlastel osaleda teineteise teadus- ja arendustegevuses, mis põhineb tasakaalustatud vastastikusel alusel.

ÕIGUSAKTID

98/591/EÜ: nõukogu 13. oktoobril 1998. aasta otsus Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu sõlmimise kohta.

2009/306/EÜ: nõukogu 30. märtsi 2009. aasta otsus Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise ja muutmise kohta.

2014/240/EL: nõukogu 14. aprilli 2014. aasta otsus Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta.

KOKKUVÕTE

Otsusega 2014/240/EL pikendatakse viieks aastaks Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel algselt 5. detsembril 1997. aastal Washingtonis sõlmitud teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingut.

Lepingu eesmärk on tugevdada koostööd kahe lepinguosalise vahel ühistes prioriteetsetes valdkondades, milles nad viivad läbi teadus- ja tehnikaalaseid uurimis- ja arendustegevusi. Koostöövaldkonnad on järgmised:

 • keskkond (sh kliimauuringud);
 • biomeditsiin ja tervishoid (sh AIDSi, nakkushaiguste ja narkootikumide kuritarvitamise uuringud);
 • põllumajandus;
 • kalandusteadus;
 • teadusuuringud;
 • energeetika, v.a tuumaenergeetika;
 • loodusvarad;
 • materjaliteadused (sh nanotehnoloogia) ja metroloogia;
 • info- ja sidetehnoloogia;
 • telemaatika;
 • biotehnoloogia;
 • mereteadused ja -tehnoloogia;
 • sotsiaalteaduslikud uuringud;
 • transport;
 • julgeolekualased teadusuuringud;
 • kosmosealased teadusuuringud;
 • teadus- ja tehnoloogiapoliitika, juhtimine, teadlaste ettevalmistus ja liikuvus.

Kõnealuse lepingu raames võetavad meetmed puudutavad teadusprogrammide rakendamist, tehnoloogia arendamist ja tutvustamist, edendades koostööd Ameerika Ühendriikide ja ELi riikide ettevõtjate, teaduskeskuste ja ülikoolide vahel. Nende eesmärk on muuhulgas soodustada teadlaste koolitamist ja liikuvust ning samuti teadustulemuste levitamist ja optimeerimist, järgides intellektuaalomandi õigusi.

Lepinguosalised soodustavad kõnealuse lepingu raames toimuvates tegevustes vajalike teise poole teadlaste ja seadmete sisenemist oma territooriumile. Lepingu raames toimuvat koostööd koordineerib ühine nõuanderühm (Joint Consultative Group, JCG), mis tuleb tavaliselt kokku kord aastas. Nimetatud ühine nõuanderühm koosneb mõlema lepinguosalise piiratud ja võrdsel arvul esindajatest. See tegeleb lepingu rakendamise hindamise ja järelevalvega. Lisaks on see volitatud määratlema prioriteetseid ning selliseid tegevusvaldkondi, kus võiks koostööd tugevdada.

Taust

Euroopa Liidu (EL) ja Ameerika Ühendriikide vahel sõlmitud teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepinguga luuakse ametlik teadus- ja tehnoloogiaalane koostööraamistik. See allkirjastati algselt viieks aastaks 5. detsembril 1997. Lepingut võib järgnevaks viieks aastaks pikendada, tehes selles vajaduse korral muudatusi. Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus 98/591/EÜ

13.10.1998

-

ELT L 284, 22.10.1998, lk 35-36

Otsus 2009/306/EÜ

30.3.2009

-

ELT L 90, 2.4.2009, lk 20-21

Otsus 2014/240/EL

14.4.2014

-

ELT L 128, 30.4.2014, lk 43-44

23.09.2014

Top