Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsium (ERIC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsium (ERIC)

Kõnealuse määrusega kehtestatakse uue õigusliku vormina Euroopa huve esindav ühisteadusasutus. See võimaldab ELi riikidel ja ELi teadustegevuse raamprogrammiga (Horisont 2020) ühinenud riikidel selliseid asutusi luua ja juhtida. Seega täidab see organ senise õigusliku tühimiku ning võimaldab ühiselt ellu viia keerulisi ja tihtipeale väga kulukaid projekte.

KOKKUVÕTE

Kõnealuse määrusega luuakse ühtne õiguslik alus, mille eesmärk on hõlbustada Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi (ERIC) loomist ja juhtimist ELi riikide poolt. Selles võivad osaleda ka ELi teadusuuringute raamprogrammidega ühinenud riigid, muud riigid ja valitsustevahelised erialaorganisatsioonid. Infrastruktuuriprojektide väljatöötamine ja põhiliste aspektide, näiteks põhikirja, põhikirjajärgse asukoha jms määramine on ELi riikide ja ühinenud riikide ülesanne.

Vastupidiselt ühise teadusalgatuse ühisettevõtetele, milles EL süstemaatiliselt liikmena osaleb, on ERIC-u puhul tegu juriidilise isikuga ja EL ei pruugi selle tegevuses osaleda.

See õigusraamistik kehtib üleeuroopaliselt huvipakkuvate infrastruktuuride suhtes.

Kõnealuse määruse alusel ERIC-utena loodud teadusuuringute infrastruktuurid peavad olema kooskõlas järgmiste tingimustega:

Euroopa teadustegevuse elluviimine;

Euroopa ja rahvusvahelise tasandi lisandväärtus teaduse ja tehnoloogia valdkondades;

kättesaadavus ELi riikide ning ELi teadus- ja arendustegevuse raamprogrammiga (Horisont 2020) ühinenud riikide teadlastele;

teadlaste liikuvuse ja teadmiste vahetamise edendamine Euroopa teadusruumis (ERA);

osalemine teadustegevuse tulemuste levitamises ja kasutamises.

ERIC-u tegevus on põhimõtteliselt mittetulunduslik. ERIC võib siiski piiratud ulatuses tegeleda majandustegevusega, tingimusel et see on tihedalt seotud tema peamise ülesandega ega mõjuta teadusuuringute infrastruktuuri põhieesmärki.

ERIC-u asutamise taotlused tuleb esitada hindamiseks komisjonile.

Taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:

komisjonile adresseeritud taotlus ERIC-u asutamiseks;

põhikirja kavand (liikmete nimekiri, põhikirjajärgne asukoht, ERIC-u nimi, liikmete õigused ja kohustused, ERIC-u organid, nende pädevus, koosseis ja otsustamismenetlus, ERIC-u tegevuse tähtaeg, aluspõhimõtted, töökeel, viited põhikirja rakenduseeskirjadele);

tehniline ja teaduslik kirjeldus (vaadake tingimusi eespool);

vastuvõtva ELi riigi avaldus, milles ta tunnustab ERIC-ut rahvusvahelise organina käibemaksu- ja aktsiisidirektiivi tähenduses.

Võttes arvesse hindamise tulemusi ja ELi riikide seisukohti, peab komisjon tegema otsuse ja teavitama taotlejat. Kui ERIC-u loomine heaks kiidetakse, avaldatakse otsus Euroopa Liidu Teatajas.

Hindamise ajal võidakse taotlejal paluda taotlust täiendada või muuta.

ERIC on juriidiline isik ja selle põhikirjajärgne asukoht peab asuma ühes selle liikmeks olevas riigis (ELi riigis või ELi teadusuuringute raamprogrammiga ühinenud riigis). Selle nimi peab sisaldama lühendit ERIC.

ERIC peab koosnema ELi riigist ja veel kahest riigist, milleks võivad olla ELi riigid või ühinenud riigid. Nendega võivad mis tahes ajal liituda teised ELi riigid, ühinenud riigid, muud riigid või valitsustevahelised erialaorganisatsioonid.

ERIC-ut loetakse rahvusvaheliseks organiks või organisatsiooniks käibemaksu-, aktsiisimaksu- ja riigihankedirektiivi tähenduses. Seega on see käibe- ja aktsiisimaksust vabastatud ning selle hankemenetlused ei kuulu riigihankedirektiivi reguleerimisalasse.

Liikmete vastutus ERIC-u võlgade eest piirdub põhimõtteliselt nende panusega.

Kohaldatavaks õiguseks on esiteks ELi õigus, seejärel põhikirjajärgse asukoha või tegevuskoha riigi õigus, mis puudutab teatavaid tehnilisi ja ohutusküsimusi.

Viis aastat pärast selle vastuvõtmist viis komisjon läbi õigusraamistiku hindamise ning esitas Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande.

Taust

Kõnealune määrus on üks strateegilistest algatustest pärast 4. aprilli 2007. aasta rohelist raamatut Euroopa teadusruumi (ERA) kohta. See algatus aitab kaasa seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) jaotise „Teadusuuringute infrastruktuurid” ning teadusuuringute ja uuendustegevuse raamprogrammi „Horisont 2020” ( 2014–2020) rakendamisele.

Lisateave: Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat, Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsium

ÕIGUSAKT

Nõukogu 25. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 723/2009 Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi (ERIC) käsitleva ühenduse õigusliku raamistiku kohta.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 723/2009

28.8.2009

ELT L 206, 8.8.2009, lk 1–8

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1261/2013

26.12.2013

ELT L 326, 6.12.2013, lk 1–2

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 12. detsembri 2014. aasta rakendusotsus 2014/923/EL, millega moodustatakse Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumina ülipika baasiga interferomeetria ühisinstituut (JIV-ERIC) (ELT L 363, 18.12.2014, lk 156–169)

Komisjoni 6. augusti 2014. aasta rakendusotsus 2014/526/EL, millega asutatakse Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumina kunsti- ja humanitaarteaduste digitaalne teadustaristu (DARIAH ERIC) (ELT L 239, 12.8.2014, lk 64–80)

Komisjoni 5. mai 2014. aasta rakendusotsus 2014/261/EL, millega asutatakse Euro-Argo teadusuuringute taristu Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumina (Euro-Argo ERIC) (ELT L 136, 9.5.2014, lk 35–50)

Komisjoni 29. novembri 2013. aasta rakendusotsus 2013/713/EL, millega moodustatakse Euroopa kliiniliste teadusuuringute infrastruktuuri võrgustik (ECRIN) Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumina (ECRIN-ERIC) (ELT L 324, 5.12.2013, lk 8–20)

Komisjoni 22. novembri 2013. aasta rakendusotsus 2013/700/EL, millega moodustatakse Euroopa sotsiaaluuringu Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsium (ESS ERIC) (ELT L 320, 30.11.2013, lk 44–62)

Komisjoni 22. novembri 2013. aasta rakendusotsus 2013/701/EL, millega moodustatakse biopankade ja biomolekulaarsete ressursside teadusuuringute infrastruktuuri konsortsium (BBMRI-ERIC) Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumina (ELT L 320, 30.11.2013, lk 63–80)

Komisjoni 7. novembri 2013. aasta rakendusotsus 2013/640/EL Euroopa kõrgetasemelise translatiivsete meditsiiniuuringute taristu loomise kohta Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumina (EATRIS ERIC) (ELT L 298, 8.11.2013, lk 38–47)

Komisjoni 29. veebruari 2012. aasta otsus 2012/136/EL, millega luuakse keeleressursside ja -tehnoloogia ühine infrastruktuur Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi kujul (CLARIN ERIC) (ELT L 64, 3.3.2012, lk 13–28)

Komisjoni 17. märtsi 2011. aasta otsus 2011/166/EL, millega asutatakse SHARE-ERIC (ELT L 71, 18.3.2011, lk 20–31), muudetud komisjoni 27. mai 2014. aasta rakendusotsusega 2014/302/EL (ELTL 159, 28.5.2014, lk 52–53)

Viimati muudetud: 10.09.2015

Top