Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi suhted Hiinaga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi suhted Hiinaga

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EMÜ) nr 2616/85 ELi ja Hiina vahelise kaubandus- ja majanduskoostöölepingu sõlmimise kohta

ELi ja Hiina vaheline majandus- ja koostööleping

ELi ja Hiina strateegiline koostöökava 2020

ühisteatis (JOIN(2016) 30 final) – ELi uue Hiinat käsitleva strateegia elemendid

nõukogu järeldused ELi Hiinat käsitleva strateegia kohta

MIS ON DOKUMENTIDE EESMÄRK?

Need on aluseks ELi ja Hiina strateegilisele partnerlusele, mis sai alguse kaubandus- ja majanduskoostööst ning hõlmab nüüdseks ka välispoliitikat ja julgeolekuküsimusi ning rahvusvahelisi probleeme, nagu kliimamuutus ja ülemaailmse majanduse juhtimine.

PÕHIPUNKTID

ELi ja Hiina strateegiline kava 2020 on kahe osapoole vaheliste suhete alusdokument. See koosneb neljast põhikategooriast:

 • Rahu ja julgeolek: EL ja Hiina toetavad tugevamat koostööd ning tõhusamat dialoogi rahvusvahelistes ja piirkondlikes julgeolekuküsimustes, millel on globaalne mõju.
 • Heaolu: EL ja Hiina keskenduvad põhilistele algatustele, nagu
 • Säästev areng: EL ja Hiina keskenduvad ühisele vastutusele ülemaailmse arengu edendamisel, tehes koostööd järgmistes valdkondades:
 • Inimestevahelised kontaktid: ELis ja Hiinas elab kokku üle veerandi maailma rahvastikust, seega aitab inimestevaheliste kontaktide laiendamine oluliselt kaasa ühise arusaama kujundamisele mõlemal pool. Seetõttu on rõhuasetus kultuuri, hariduse ja noorsoovaldkonna dialoogidel. ELi ja Hiina vahel on käimas üle 60 korrapärase mõttevahetuse olulistes välispoliitika valdkondades ning tehnilistes küsimustes, nagu tööstuspoliitika, haridus, toll, tuumaenergia ja tarbijakaitse.

Uus lähenemisviis

 • ELi ja Hiina suhete strateegia ja poliitika alused eelseisval viiel aastal on järgmised:
 • Mõlema keskmes on
  • nõue, et Hiinaga suheldes peab EL väljendama oma seisukohti jõuliselt, selgelt ja ühtselt, edendades demokraatiat, õigusriigi põhimõtet, inimõigusi ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja põhimõtete ja rahvusvahelise õiguse austamist;
  • kaubanduse ja investeeringute edendamine ulatusliku investeerimislepingu sõlmimise teel. See peaks looma võrdsed tingimused ja avama nii ELile kui ka Hiinale turuvõimalusi, võimaldades sobivate tingimuste korral kaaluda kaugemaleulatuvaid kaubanduseesmärke, näiteks pikemas perspektiivis vabakaubanduslepingu sõlmimist. Samuti on ELil kavas sõlmida geograafilisi tähiseid käsitlev leping, mis põhineks rangeimal rahvusvahelisel kaitsetasemel; ning
  • ELi ja Hiina põhimõttekindla, praktilise ja pragmaatilise koostöö tihendamine välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas. Mõlemad osapooled teevad omavahel tihedamat koostööd nii kahepoolselt kui ka mitmepoolsetes organisatsioonides, nagu ÜRO, et käsitleda ülemaailmseid väljakutseid, nagu ränne, arenguabi ja võitlus kliimamuutusega.

TAUST

 • ELi (toonase EMÜ) ja Hiina vahelised diplomaatilised sidemed loodi 1975. aastal. Sestsaadik on partnerlus tublisti arenenud ja hõlmab nüüdseks väga mitmesuguseid ülemaailmseid probleeme alates massihävitusrelvade leviku tõkestamisest, julgeolekuolukorrast Aasias ja globaalsest soojenemisest ning lõpetades võitlusega ebaseadusliku rände ja inimkaubanduse vastu.
 • Strateegiliste partneritena teevad EL ja Hiina üha tihedamat koostööd põhilistes rahvusvahelistes ja piirkondlikes küsimustes ning kannavad ühiselt vastutust rahu, heaolu ja säästva arengu edendamise eest kõigi hüvanguks.
 • EL on Hiina suurim kaubanduspartner ja Hiina on ELi suuruselt teine kaubanduspartner. Nende kahe vahelised kaubandus- ja investeerimissuhted on mõlema poole jaoks oluliseks majandusliku heaolu, tööhõive, arengu ja innovatsiooni allikaks.
 • Lisateave:
  • Hiina ja EL (Euroopa Liidu välisteenistuse veebileht)

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 16. septembri 1985. aasta määrus (EMÜ) nr 2616/85 Euroopa Majandusühenduse ja Hiina Rahvavabariigi vahelise kaubandus- ja majanduskoostöölepingu sõlmimise kohta (EÜT L 250, 19.9.1985, lk 1)

Majandus- ja koostööleping Euroopa Majandusühenduse ja Hiina Rahvavabariigi vahel (EÜT L 250, 19.9.1985, lk 2–7)

ELi ja Hiina strateegiline koostöökava 2020

Ühisteatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule. ELi uue Hiinat käsitleva strateegia elemendid (JOIN(2016) 30 final, 22.6.2016)

ELi Hiinat käsitlev strateegia - nõukogu järeldused, (Brüssel, 18.7.2016)

Viimati muudetud: 20.03.2017

Top