Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerlus ÜROga: arengu- ja humanitaarabi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Partnerlus ÜROga: arengu- ja humanitaarabi

 

KOKKUVÕTE:

teatis (KOM(2001) 231 (lõplik)) – Tõhusa partnerluse loomine ÜROga arengu- ja humanitaarküsimustes

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

 • ELi ja ÜRO partnerlus põhineb ühisel eesmärgil jõuda maailma kriisikolletes kõige haavatavamate elanikkonnarühmadeni ja leevendada nende kannatust.
 • Kui ÜRO elluviidavaid humanitaarabi- ja arengukoostöö projekte koordineeritakse otse asjaomaste Euroopa Komisjoni talitustega (vastavalt Euroopa kodanikukaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraadi (ECHO) ning rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadiga (DEVCO)), siis ÜRO ja Euroopa Komisjoni vaheliste suhete üldise koordineerimise eest vastutab DEVCO.
 • Viimati 2014. aastal läbi vaadatud finants- ja haldusraamistiku lepingus on sätestatud kõikide ELi ja ÜRO asutuste vaheliste lepingute suhtes kohaldatavad õigusnormid. EL ja ÜRO võivad oma koostöökäsitust kohandada:
  • töötades välja riigipõhised Euroopa välispoliitika mitmeaastase programmitöö vahendid;
  • kehtestades ELi uue finantsmääruse, et lubada suuremat paindlikkust ÜRO tegevustes osalemisel;
  • uuendades ELi ja ÜRO vahelist finants- ja haldusraamistiku lepingut seoses ÜRO programmide ja projektide finantsjuhtimise, järelevalve ja auditeerimisega;
  • suurendades mitmepoolse juhtimise abil ELi poliitika esmatähtsate eesmärkide esindatust ja kaitset ÜROs.
 • Selles teatises on välja toodud kaks peamist põhimõtet ELi ja ÜRO koostöö tugevdamiseks:
  • töötajate jagamine ELi, ÜRO asutuste ja nende partnerite vahel sõltuvalt töötajate pädevustest;
  • arendustegevuses vaesuse vähendamisele keskendumine.
 • Teatises soovitatakse ELil ühtlasi toetada ELi poliitika esmatähtsate eesmärkidega sarnaste eesmärkidega ÜRO partnerorganisatsioone, koordineerides eri rahastajate tagatud mitmeaastast rahastust ja võideldes pettuse vastu.

TAUST

Võttes arvesse ka ELi riikide rahalist panust, pärineb valdav osa ÜRO eelarvelistest vahenditest ELilt. EL ja ÜRO tegutsevad maailma tasandil üheskoos. Nende koostöö laieneb enamikule ELi välispoliitika hõlmatud valdkondadest ning kõikidele ÜRO põhikirjas käsitletud valdkondadele (rahu, julgeolek, inimõigused, majandus- ja sotsiaalküsimused, areng, humanitaarabi ning kaubanduspoliitika).

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: „Tõhusa partnerluse loomine ÜROga arengu- ja humanitaarküsimustes” (KOM(2001) 231 (lõplik), 2.5.2001)

Viimati muudetud: 06.12.2016

Top