Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Piinamisvahenditega kauplemise keeld

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Piinamisvahenditega kauplemise keeld

Euroopa Liit (EL) seisab surmanuhtluse, piinamise ning muu julma ja ebatavalise karistamise* vastu kolmandates riikides. Seetõttu on ELis keelatud kauplemine konkreetset liiki seadmete ja toodetega, mida võib sellisel eesmärgil kasutada (nt võllad, elektritoolid ja surmava keemilise aine manustamise süsteemid).

ÕIGUSAKT

Nõukogu 27. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks.

KOKKUVÕTE

Euroopa Liit (EL) seisab surmanuhtluse, piinamise ning muu julma ja ebatavalise karistamise* vastu kolmandates riikides. Seetõttu on ELis keelatud kauplemine konkreetset liiki seadmete ja toodetega, mida võib sellisel eesmärgil kasutada (nt võllad, elektritoolid ja surmava keemilise aine manustamise süsteemid).

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Kõnealuse määrusega keelatakse selliste seadmete sisse- ja väljavedu, millel puudub muu praktiline kasutus kui kasutamine surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks. Sellega kehtestatakse ka väljaveolubade andmise süsteem kaupadele, mida võib sellisel eesmärgil kasutada.

PÕHIPUNKTID

  • ELi riikide asutused peavad tegema vahet kaupadel, millel puudub muu praktiline kasutus kui kasutamine surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks, ja kaupadel, mida on võimalik sellisel eesmärgil kasutada.
  • Kõnealuse määrusega hõlmatud kaubad on loetletud II ja III lisas. Euroopa Komisjon võib muuta neid nimekirju kohe, kui turule on ilmunud uusi seadmeid.
  • Väljavedava ELi riigi pädev asutus võib erandina anda väljaveoks loa, kui sihtriigis kasutatakse selliseid kaupu üksnes avalikuks eksponeerimiseks muuseumis.
  • Väljaveoks ei anta luba, kui ELi riigi asutusel on põhjendatult alust arvata, et kaupu võidakse kasutada piinamiseks või muul julmal või ebatavalisel moel karistamiseks.
  • Sisse- ja väljaveoload väljastatakse V lisas esitatud näidisele vastaval vormil ja need kehtivad kogu ELi piires.
  • ELi riikide asutused võivad keelduda väljaveoloa andmisest ning tühistada, peatada, muuta või kehtetuks tunnistada juba antud väljaveoloa.
  • Kui luba ei anta, arestib toll deklareeritud kauba ja juhib tähelepanu loa taotlemise võimalusele. Kaup hävitatakse kuue kuu pärast, kui loataotlust ei ole esitatud.
  • Kui ELi riikide pädevad asutused jätavad loataotluse rahuldamata, teatavad nad sellest teistele ELi riikide asutustele ja komisjonile.
  • ELi riigid esitavad igal aastal tegevusaruande, võimaluse korral koostöös komisjoniga.

TAUST

ÜRO inimõiguste konventsioonides sätestatud piinamise ja muu väärkohtlemise tingimusteta ja täielik keeld peegeldub ka ELi põhiõiguste hartas, mille kohaselt ei tohi kedagi piinata ega muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohelda ega karistada. Harta kohaselt ei tohi kedagi ka surma mõista ega hukata.

PÕHIMÕISTED

*Ebatavaline karistus: valu, kannatust või alandust põhjustav karistus, mis ei vasta ühiskonna kõlblusnõuetele.

Lisateavet leiate piinamisvastaste meetmete teemast Euroopa Komisjoni veebisaidil.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

30.7.2006

-

ELT L 200, 30.7.2005, lk 1-19

Parandus

-

-

ELT L 79, 16.3.2006, lk 32

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 37/2014

20.2.2014

-

ELT L 18, 21.1.2014, lk 1-51

Määruse (EÜ) nr 1236/2005 ja selle lisade järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 16. juuli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 775/2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (ELT L 210, 17.7.2014, lk 1-10)

Viimati muudetud: 03.08.2015

Top