Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toiduabi konventsioon

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toiduabi konventsioon

Euroopa Liit (EL) aitab kaasa kõige haavatavamate kolmandate riikide toidu- ja toitumisalaste vajaduste rahuldamisele. See konventsioon aitab muuta doonorite hulgas selle abi koordineerimise ülemaailmsel tasandil tulemuslikumaks ja tõhusamaks.

AKT

Nõukogu otsus 2012/738/EL Euroopa Liidu nimel toiduabi konventsiooni sõlmimise kohta.

KOKKUVÕTE

Milles küsimus?

Doonorite vahel sõlmitud mitmepoolsete kokkulepete reas uusima toiduabi konventsiooni eesmärk on anda asjakohast ja tulemuslikku toidu- ja toitumisalast abi haavatavatele elanikkonnarühmadele abikõlblikes riikides kindlaks tehtud vajaduste alusel.

Konventsiooni eesmärk on:

  • elude päästmine;
  • nälja vähendamine;
  • toiduga kindlustatuse* parandamine;
  • kõige haavatavamate elanikkonnarühmade toitumuse parandamine.

Vastavalt ELi toiduabi poliitikale on konventsiooni eesmärk suurendada piisava, ohutu ja täisväärtusliku toidu kättesaadavust haavatavatele elanikkonnarühmadele ja tarbimist nõuetekohase vajaduste analüüsi alusel.

Mis on muutunud?

Konventsiooni alusel jagavad osalised teavet, teevad koostööd ja hoiavad kontakti. Ühtlasi on see aruteluplatvormiks, mis võimaldab teabevahetust muude sidusrühmadega probleemküsimustes (nt teatud liiki tegevuskava rakendamisel omandatud kogemuste asjus), et tagada nende varade maksimaalselt tõhusat kasutamist.

Tegevus. Iga osaline nõustub võtma iga-aastase toiduabi miinimumkohustuse, mida väljendatakse väärtuseliselt või koguseliselt. Seda miinimumkohustust tuleks täita alati, kui võimalik, kinkeabina.

Selgelt on sätestatud, et toiduabi andmine ei tohi olla mis tahes viisil seotud põllumajandustoodangu või muude kaupade ja teenuste ärilise ekspordiga abi saavatesse riikidesse.

Osamakseid võib teha:

  • kahepoolselt;
  • valitsustevaheliste või muude rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu või
  • muude toiduabipartnerite kaudu.

Abikõlblike riikide hulka kuuluvad:

Taust. Euroopa Liit osaleb rahvusvahelises teraviljakokkuleppes, mis koosneb kahest eraldi õigusaktist: teraviljakaubanduse konventsioon ja toiduabi konventsioon. Kokkuleppele alla kirjutanud riikide hulka kuuluvad USA, Austraalia, Kanada, Jaapan ja Šveits.

Mõiste

* Toiduga kindlustatus. 1996. aasta määratluse järgi „tekib toiduga kindlustatus siis, kui kõigil inimestel on alati võimalik saada piisavas koguses ohutut ning toitaineterikast toitu, mis on aktiivseks ning tervislikuks eluks vajalik”.

VIITED

Akt

Jõustumine

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus 2012/738

13.11.2012

-

ELT L 330, 30.11.2012

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu otsus 2011/339/EL , millega kehtestatakse Euroopa Liidu võetav seisukoht toiduabi komitees 1999 . aasta toiduabi konventsiooni kehtivusaja pikendamise kohta.

Nõukogu otsus 2010/316/EL , millega kehtestatakse Euroopa Liidu nimel toiduabi komitees vastuvõetav seisukoht 1999 . aasta toiduabi konventsiooni pikendamise kohta.

Nõukogu otsus 2011/224/EL , millega kehtestatakse Euroopa Liidu võetav seisukoht rahvusvahelises teraviljanõukogus 1995 . aasta teraviljakaubanduse konventsiooni kehtivusaja pikendamise kohta.

Nõukogu otsus 2000/421/EÜ Euroopa Ühenduse nimel 1999 . aasta toiduabi konventsiooni sõlmimise kohta.

Viimati muudetud: 10.03.2014

Top