Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cotonou leping

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cotonou leping

 

KOKKUVÕTE:

koostööleping 2000/483/EÜ ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt ELi vahel

MIS ON KOOSTÖÖLEPINGU EESMÄRK?

 • Cotonou leping on koostööraamistik Euroopa Liidu (EL), ELi riikide ning kolmel mandril asuva 79 riigi vahel, mis moodustavad Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma.
 • Lepingu eesmärk on vaesuse vähendamine kuni selle väljajuurimiseni, partnerriikide jätkusuutliku majanduse, kultuuri ja ühiskonna arengu toetamine ning nende majanduse järkjärgulise maailmamajandusse integreerumise hõlbustamine.

PÕHIPUNKTID

 • Cotonou leping on tihe partnerlus, mis tugineb reale aluspõhimõtetele.
  • Koostööpooltel on võrdsed õigused.
  • AKV riigid piiritlevad iseseisvalt oma arengupoliitika.
  • Koostöös ei osale ainult valitsused, vaid oma osa on ka parlamentidel, kohalikel asutustel, kodanikuühiskonnal, erasektoril ning majanduspartneritel ja tööturu osapooltel.
  • Koostöö kord ja prioriteedid muutuvad vastavalt riikide arengutasemele jms teguritele.
 • Cotonou lepingu rakendamise toetamiseks on loodud ühisinstitutsioonid. AKV ministrite nõukogu ülesanne on suursaadikute komitee abil juhtida poliitilist dialoogi, võtta vastu tegevussuuniseid ja kõnealuse lepingu rakendamiseks vajalikke otsuseid. Ta esitab AKV ja ELi parlamentaarsele ühisassambleele kord aastas aruande lepingu rakendamise kohta. Parlamentaarne ühisassamblee kui nõuandev organ annab soovitusi lepingu eesmärkide saavutamiseks.
 • Cotonou lepingu juures on tähtis selle poliitiline tahk. See hõlmab
  • igakülgset poliitilist dialoogi riiklikes, piirkondlikes ja ülemaailmsetes küsimustes;
  • inimõiguste ja demokraatlike põhimõtete edendamist;
  • rahu edendava poliitika arendamist, konfliktide vältimist ja lahendamist;
  • tegelemist migratsiooni ja julgeoleku küsimustega, sh võitlust terrorismi vastu ja massihävitusrelvade leviku tõkestamist.
 • Leping hõlmab koostöötegevust, et hoogustada
  • majandusarengut, sealhulgas suunates põhitähelepanu AKV riikide tööstus-, põllumajandus- ja turismisektorile;
  • inimese ja ühiskonna arengut, et parandada tervishoiusüsteeme, haridust ja toitumist; ning
  • piirkondlikku koostööd ja integratsiooni, et edendada ja laiendada kaubandust AKV riikide vahel.
  • Nende meetmete rahastamine toimub Euroopa Arengufondi kaudu.
 • Leping on kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni sätetega ning võimaldab AKV riikidel täiel määral osaleda rahvusvahelises kaubanduses.
 • Leping allkirjastati 2000. aastal ja see lõpeb 2020. aastal. Leping vaadati viimati läbi 2010. aastal (otsus 2010/648/EÜ). Tehtud muudatuste kohaselt keskendub koostöö rohkem järgmistele küsimustele:

MIS AJAST KOOSTÖÖLEPINGUT KOHALDATAKSE?

Koostöölepingut kohaldatakse alates 1. aprillist 2003, kuna viimane ratifitseerimiskiri anti hoiule 27. veebruaril 2003.

TAUST

 • 23. juunil 2000. aastal Cotonous (Bénin) allkirjastatud koostööleping AKV riikide ning Euroopa Liidu vahel on AKV riikide ja ELi vahelise koostöö uusim järk. Teatavate AKV riikidega algas koostöö Rooma lepingu allkirjastamisega 1957. aastal. Seda laiendati kahe Yaoundé konventsiooni ja nelja Lomé konventsiooniga. 2016. aastal võeti vastu teatis uuendatud koostöö kohta AKV riikidega 2020. aastale järgneval ajal.
 • Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Koostööleping 2000/483/EÜ ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000. aastal (EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3–353)

Koostöölepingu 2000/483/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUV DOKUMENT

Ühisteatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Uuendatud koostöö Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega (JOIN(2016) 52 final, 22.11.2016)

Viimati muudetud: 08.12.2016

Top