Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kaitse kaubandustõkete vastu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kaitse kaubandustõkete vastu

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 3286/94 – meetmed, millega tagatakse rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest, eeskätt Maailma Kaubandusorganisatsiooni egiidi all kehtestatud eeskirjadest tulenevate ELi õiguste kasutamine

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määrusega sätestatakse menetlus, mis võimaldab ettevõtetel ja ELi riikidel paluda ELi institutsioonidel uurida kolmandate riikide kehtestatud kaubandustõkkeid*, et kaitsta ELi ettevõtete ja töötajate huve.
 • Selle eesmärk on kõrvaldada selliste kaubandustõkete põhjustatud kahju* või kaubandust kahjustavad mõjud* kooskõlas rahvusvaheliste kaubanduseeskirjadega.

PÕHIPUNKTID

 • Käesoleva määrusega kooskõlas olevad kaebused, milles osutatakse kaubandustõkkele, võib esitada ELi tööstuse nimel, ühe või mitme ELi ettevõtte nimel või võib seda teha ELi riik. Kaebus peab sisaldama piisaval määral tõendeid kaubandustõkete olemasolu ning nende põhjustatud kahjude või kaubandust kahjustavate mõjude kohta.
 • Kaebused tuleb esitada Euroopa Komisjonile kirjalikult. Komisjonil on 45 päeva aega otsustada, kas kaebus on vastuvõetav. Selle perioodi võib peatada kaebaja palvel, et oleks võimalik lisada rohkem teavet.
 • Kõigi ELi riikide esindajatest koosnev nõuandekomitee, mille eesistujaks on komisjon, esitab nendele riikidele teabe. Tegemist on ka foorumiga, kus nad saavad arvamust avaldada.
 • Kui kaebus loetakse vastuvõetavaks, alustatakse uurimisega ning sellest teatatakse Euroopa Liidu Teatajas (ELT). Teates on märgitud käsitletav toode või teenus ning asjaomased riigid. Seejärel kogub komisjon osapooltelt kogu asjakohase teabe.

Kui EL otsustab uurimismenetluse põhjal meetmed võtta, tohib võtta kõiki kaubanduspoliitika meetmeid, mis on kooskõlas olemasolevate rahvusvaheliste kohustuste ja menetlustega. Eelkõige võidakse

 • 1.

  peatada tariifisoodustused* ja kehtestada uued või suuremad tollimaksud;

 • 2.

  kehtestada või suurendada koguselisi piiranguid kaupade impordile ja ekspordile;

 • 3.

  peatada riigihangete valdkonnas kaupadele, teenustele või tarnijatele kehtivad soodustused.

Nõukogu peab tegema komisjoni eespool nimetatud meetme(te) võtmise ettepaneku osas otsuse 30 päeva jooksul.

2014. aastal muutis EL määrust (määrus (EL) nr 654/2014), lisades uued eeskirjad ja menetlused. Nendega tagatakse, et EL saab kasutada efektiivsemalt ja kiiremini oma õigust peatada või tühistada soodustused või muud rahvusvahelistest kaubanduslepetest tulenevad kohustused.

Komisjon võib võtta vastu õigusakte, millega võetakse meetmeid ELi mittekuuluvate riikide vastu, kui selleks on tungiv vajadus. Need rakendusaktid jõustuvad kohe ning seda menetlust võib kasutada ainult nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel. Meetmed, mida võib rakendusaktiga võtta, hõlmavad ka kolme eespool nimetatut.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust (EÜ) nr 3286/94 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1995. Määrust (EL) nr 654/2014 kohaldatakse alates 17. juulist 2014.

TAUST

Kaubandustõkete uurimine

PÕHIMÕISTED

* Kaubandustõke – ELi mittekuuluva riigi kaubandustegevus, mis on rahvusvaheliste kaubanduseeskirjadega keelatud ning mis annab tegevusest mõjutatud osapoolele õiguse taotleda tegevuse mõju kõrvaldamist. Need rahvusvahelised kaubanduseeskirjad on peamiselt Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) eeskirjad ning eeskirjad, mis on sätestatud ELi mittekuuluvate riikidega sõlmitud kahepoolsetes lepingutes, mille üks osapool on EL.

* Kahju – igasugune materiaalne kahju, mida kaubandustõke võib ELi tööstusele ELi turul põhjustada.

* Kaubandust kahjustavad mõjud – mõjud, mida kaubandustõke põhjustab või võib põhjustada toote või teenuse osas ELi ettevõtetele ükskõik millise ELi mittekuuluva riigi turul.

* Soodustused või muud kohustused – tariifisoodustused või muud soodustused, mille korral EL on võtnud endale kohustuse neid ELi mittekuuluvate riikidega kauplemisel kohaldada kooskõlas rahvusvaheliste kaubanduslepetega, mille üks osapooltest ta on.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta määrus (EÜ) nr 3286/94, millega kehtestatakse ühenduse meetmed ühise kaubanduspoliitika vallas, et tagada rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest, eeskätt Maailma Kaubandusorganisatsiooni egiidi all kehtestatud eeskirjadest tulenevate ühenduse õiguste kasutamine (EÜT L 349, 31.12.1994, lk 71–78)

Määruse (EÜ) nr 3286/94 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 30.11.2015

Top