Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tasakaalustusmeetmed

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tasakaalustusmeetmed

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2016/1037 – tasakaalustusmeetmed

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega sätestatakse Euroopa Liidu (EL) eeskirjad kolmandatest riikidest subsideeritud impordi eest kaitsmise kohta ja tingimused tasakaalustusmeetmete rakendamiseks.

PÕHIPUNKTID

 • Tasakaalustavat tollimaksu kohaldatakse vastutoime avaldamiseks subsideeritud impordi kahjulikule mõjule ELi turule ja ausa konkurentsi taastamiseks. Tollimaksu tasub importija asjaomase ELi riigi tolliasutustele.
 • Kui ELi tootmisharu leiab, et toote import kolmandast riigist on subsideeritud ja kahjustab sarnast toodet tootvat ELi tootmisharu, võib ta esitada Euroopa Komisjonile kaebuse.
 • Kui kaebus sisaldab piisavat tõendusmaterjali subsiidiumide olemasolu või ELi tootmisharule tekitatud kahju kohta ning põhjusliku seose olemasolu kohta subsiidiumi ja kahju vahel, algatab komisjon subsiidiumivastase uurimise.
 • Komisjon võib kehtestada ajutise tasakaalustava tollimaksu täiendava uurimise läbiviimiseks, kui subsiidiumivastase uurimise käigus selgub, et:
  • imporditud toote suhtes kehtivad subsiidiumid;
  • ELi tootmisharule on tekitatud kahju;
  • subsiidiumi ja kahju vahel esineb põhjuslik seos;
  • ELi huvid nõuavad kahju ärahoidmiseks sekkumist.
 • Pärast täiendavat uurimist võib komisjon 13 kuu jooksul kehtestada püsimeetmed. Need kohalduvad tavaliselt viieks aastaks.
 • Viieaastase perioodi jooksul võidakse esitada vahepealse läbivaatamise taotlus, kui subsideerimise ja kahju tekitamisega seotud asjaolud on märkimisväärselt muutunud ja kui see muutus on püsiv.
 • Meetmete kehtimise viimasel aastal võib ELi tootmisharu paluda komisjonilt aegumise läbivaatamise teostamist. Selle käigus selgitatakse, kas meetmete kehtivuse lõppemisega võib tõenäoliselt kaasneda subsideerimise või kahju jätkumine või kordumine. Sellisel juhul võidakse meetmeid pikendada veel viieks aastaks.
 • Importijad võivad samuti taotleda tasutud tollimaksude tagasimaksmist, kui nad leiavad, et subsiidiumide summa on kas kaotatud või seda on vähendatud.
 • ELi subsiidiumivastased eeskirjad põhinevad Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) kehtestatud ülemaailmsetel standarditel.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus (EL) 2016/1037 on alusõigusakti (määrus (EÜ) nr 597/2009) ja selle järjestikuste muudatuste kodifitseeritud versioon. Seda kohaldatakse alates 20. juulist 2016.

TAUST

 • Subsiidium on rahaline abi, nagu toetus või laen, mida maksab tavaliselt kolmanda riigi valitsus ja millest saab kasu ettevõte või tootmisharu, kes impordib oma tooteid ELi, ning mis seeläbi moonutab konkurentsi ELi turul. Selle moonutuse tasakaalustamiseks ja ausa konkurentsi taastamiseks võib EL kehtestada neile importidele nn tasakaalustavad tollimaksud.
 • Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016 määrus (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (kodifitseeritud) (ELT L 176, 30.6.2016, lk 55–91)

Viimati muudetud: 27.02.2017

Top