Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dumpinguvastased meetmed

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dumpinguvastased meetmed

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Sellega sätestatakse Euroopa Liidus (EL) dumpinguvastaste meetmete kohaldamise kord.

PÕHIPUNKTID

 • Dumpinguga on tegu siis, kui ettevõte müüb toodet eksporditurul odavama hinnaga kui oma koduturul. Et tagada õiglane konkurents sama tootega, mida tootjad müüvad ELi turul, võib EL kehtestada impordi suhtes dumpinguvastaseid meetmeid.
 • Dumpinguvastaseid meetmeid võib kohaldada, kui on täidetud järgmised tingimused:
  • import peab toimuma dumpinguga;
  • samasugust toodet* valmistavate ELi tootjate huve peab olema oluliselt kahjustatud*;
  • dumpinguhinnaga impordi ja olulise kahju vahel peab olema põhjuslik seos;
  • dumpinguvastane meede ei tohi olla ELi huvidega vastuolus.
 • Kui need tingimused on täidetud, võib asjaomase toote ELi importimise suhtes kohaldada dumpinguvastaseid meetmeid. Tavaliselt on selliseks meetmeks väärtuseline tollimaks, mis moodustab teatud protsendi asjaomase toote impordiväärtusest. Samuti võidakse rakendada koguselisi tollimakse, st kindlat summat teatava kaubakoguse kohta (nt 100 eurot ühe tonni toodete kohta), või hinnakohustust. Hinnakohustus on eksportija kohustus järgida minimaalset impordihinda.
 • Importija tasub tollimaksu ELis asjaomaste ELi riikide tolliasutustele.
 • Meetmed kehtestatakse tavaliselt viieks aastaks. Teatavatel tingimustel võidakse kehtivad meetmed läbi vaadata (vaheläbivaatus). Läbivaatamisel käsitletakse üldjuhul algsete meetmete ühte või mitut elementi, nt dumpingu ja/või kahju taset, hõlmatud tooteid ja meetmete vormi.
 • Viie aasta möödudes kaotavad meetmed kehtivuse, välja arvatud juhul, kui aegumise läbivaatamisel jõutakse järeldusele, et meetmete kehtivuse lõppemisega võib tõenäoliselt kaasneda dumpingu ja olulise kahju jätkumine või kordumine.
 • Importijad võivad taotleda tasutud tollimaksu täielikku või osalist tagasimaksmist, kui nad saavad tõendada, et dumpingumarginaal*, mille alusel tollimakse maksti, on kaotatud või seda on vähendatud.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus (EL) 2016/1036 on alusõigusakti (määrus (EÜ) nr 1225/2009) ja selle järjestikuste muudatuste kodifitseeritud versioon. Seda kohaldatakse alates 20. juulist 2016.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Oluline kahju: oluline kahju ELi tööstusele, nt turuosa, hinnataseme ja/või kasumlikkuse vähenemine, mis on tingitud dumpinguhinnaga impordist.

Samasugune toode: toode, mis on kõnealuse tootega identne või sellega väga sarnane.

Dumpingumarginaal: selle hinna, mida eksportija küsib toote eest koduturul (normaalväärtus) ja sama eksportija poolt kõnealuse toote eest ELi turul küsitava hinna (ekspordihind) vahe.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (kodifitseeritud) (ELT L 176, 30.6.2016, lk 21–54)

Viimati muudetud: 27.02.2017

Top