Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi impordi- ja ekspordikvootide ja -litsentside eraldamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi impordi- ja ekspordikvootide ja -litsentside eraldamine

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 717/2008 – koguseliste kvootide haldamine

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Sellega kehtestatakse Euroopa Liidu (EL) impordi- ja ekspordikvootide haldamise eeskirjad.

PÕHIPUNKTID

 • Käesolevat määrust ei kohaldata teatavatele toodetele, sealhulgas Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete suhtes.
 • ELi kvootide haldamise üldpõhimõteteks on muuhulgas:
  • kvoodid tuleb eraldada taotlejatele võimalikult kiiresti;
  • kvootide haldamisel võib kasutada üht konkreetset meetodit või nende kombinatsiooni, näiteks tavapärastel kaubavoogudel või taotluste esitamise järjekorral (põhimõttel „kes ees, see mees”) rajanevat meetodit;
  • teade kvootide avamisest avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
 • Sätestatud on kvootide erinevate haldamismeetodite erikord. Näiteks järgmiste meetodite puhul nähakse sellega ette järgmist:
  • tavapärastel kaubavoogudel põhineva meetodi puhul pannakse kvootidest üks osa kõrvale esmajärjekorras tavapäraste importijate või eksportijate tarvis ehk neile, kes suudavad tõendada, et nad on eelmise perioodi jooksul kvoodiga hõlmatud toodet ELi importinud või eksportinud;
  • põhimõttel „kes ees, see mees” rajaneva meetodi puhul määrab Euroopa Komisjon kindlaks koguse, mida on importijatel või eksportijatel õigus saada, kuni kvoot on ammendatud;
  • kvootide eraldamisel võrdeliselt taotletud kogustega määrab komisjon kvootide kogused kindlaks ELi riikide esitatud teabe alusel laekunud litsentsitaotluste arvu kohta.
 • Taotluste esitamise järjekorral rajaneva meetodi puhul väljastatakse viivitamata impordi- ja ekspordilitsentsid, mis lubavad asjaomaseid tooteid importida või eksportida. Muudel juhtudel väljastatakse need kümne päeva jooksul pärast teadet komisjoni asjaomase otsuse kohta või komisjoni määratud tähtpäevaks.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus (EÜ) nr 717/2008 on alusõigusakti (määrus (EÜ) nr 520/94) ja selle järjestikuste muudatuste kodifitseeritud versioon. Seda kohaldatakse alates 15. augustist 2008.

TAUST

Läbi aastate on aina rohkem riike saanud Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmeks ja seetõttu kohaldatakse seda määrust praktikas veel vaid impordile mõnest üksikust riigist. Praegusel ajal kohaldatakse seda tekstiiltoodete impordile Valgevenest ja Põhja-Koreast. Koguselisi kvoote EList eksportimisele ei kohaldata.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 15. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 717/2008, millega kehtestatakse ühenduse koguseliste kvootide haldamise kord (kodifitseeritud versioon) (ELT L 198, 26.7.2008, lk 1–7)

Nõukogu 17. juuli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 717/2008 (millega kehtestatakse ühenduse koguseliste kvootide haldamise kord) parandused (ELT L 206, 2.8.2008, lk 34)

Viimati muudetud: 27.02.2017

Top