Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laste õigused ja relvakonfliktid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Laste õigused ja relvakonfliktid

KOKKUVÕTE:

ELi suunised laste ja relvakonfliktide kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON NENDE SUUNISTE EESMÄRK?

Need näitavad ELi pühendumist eesmärgile käsitleda relvakonflikti lühi-, kesk- ja pikaajalist mõju lastele.

Nende eesmärk on mõjutada kogu maailma riike ja organisatsioone rakendama humanitaarõigusi ning inimõigusi, mis kaitsevad lapsi relvakonflikti mõjude eest.

Lisaks on nende eesmärk peatada laste relvajõududesse värbamine ja teha lõpp karistamatusele lastevastaste kuritegude eest.

PÕHIPUNKTID

  • Nõukogu inimõiguste töörühm (COHOM) teeb koos teiste pooltega kindlaks abi vajavad piirkonnad, tuginedes seejuures ELi missioonide juhtide, sõjaväeülemate ja ELi eriesindajate aruannetele, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) aruannetele ja soovitustele ning Euroopa Komisjonilt saadud teabele ELi rahastatud projektide kohta, mis on seotud laste ja relvakonfliktidega (ning nende järelmõjudega).
  • Relvakonfliktist mõjutatud laste kaitsmiseks ja nende õiguste edendamiseks kasutab EL kolmandate riikidega suheldes selliseid vahendeid nagu diplomaatilised algatused, poliitiline dialoog, mitmepoolne koostöö, lastekaitse ja kriisiohjamise koolitused.
  • ELi suuniste muudetud rakendusstrateegia aitab need ellu viia.
  • EL on pühendunud lastekaitse võimaluste suurendamisele, nt osaledes 2014. aasta ühisalgatuses ÜRO Lastefondiga (UNICEF) – Child Rights Toolkit: Integrating Child Rights in Development Cooperation. Lisaks toetab EL kampaaniat Lapsed, mitte sõdurid, mis loodi 2014. aastal ning mille eesmärk on lõpetada laste värbamine ja konfliktidesse kaasamine 2016. aastaks.

TAUST

UNICEFi andmetel elab üks laps kümnest maailmas relvakonfliktist mõjutatud piirkonnas, mis ähvardab nende ellujäämist, arengut ja võimalusi. Probleemi lahendamiseks on võetud vastu rahvusvahelisi õigusakte, sh lapse õiguste konventsioon, mille fakultatiivne protokoll käsitleb olukordi, kus lapsi mõjutab relvakonflikt.

Mõju suurendamiseks on ELi ja selle riikide eesmärgiks arvestada ja kooskõlastada oma tegevus teiste institutsioonidega, nagu ÜRO peasekretäri eriesindaja laste ja relvakonfliktide küsimuses ning ÜRO Julgeolekunõukogu laste ja relvakonflikti töörühm. Muud asjakohased inimõiguste standardid ja humanitaarõigus, millest EL lähtub relvakonfliktist mõjutatud laste kaitsmisel, on loetletud nende suuniste lisas.

ÕIGUSAKT

Ajakohastatud ELi suunised laste ja relvastatud konfliktide kohta. Üldasjade nõukogu, 16. juuni 2008

Viimati muudetud: 25.09.2015

Top