Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa kodanikukaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (ECHO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa kodanikukaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (ECHO)

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 214

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 196

MIS ON NENDE ALUSLEPINGU ARTIKLITE EESMÄRK?

  • Artiklis 214 on sätestatud Euroopa Liidu (EL) humanitaarabi peamine õiguslik alus. See annab ELile õiguse anda abi, teha päästetöid ja pakkuda kaitset loodusõnnetuste või inimtegevusest tingitud õnnetuste tõttu kannatanud inimestele kolmandates riikides.
  • Artikkel 196 annab ELile pädevuse toetada ja täiendada ELi riikide meetmeid kodanikukaitse valdkonnas.

PÕHIPUNKTID

  • Euroopa Komisjoni kodanikukaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraadi (ECHO) ülesanne on osutada abi kriisi ja loodusõnnetuste või inimtegevusest tingitud õnnetuste tõttu kannatanutele.
  • Ühtlasi haldab ECHO ELi kodanikukaitse mehhanismi.
  • Alles hiljuti 2016. aastal hakkas ECHO vastutama ka ELi-sisese erakorralise toetuse haldamise eest.

Humanitaarabi

Lähtudes rahvusvahelistest põhimõtetest, mis on sätestatud Euroopa konsensuses humanitaarabi valdkonnas, osutab EL vajadustepõhist humanitaarabi. Selles keskendutakse kõige haavatavamatele kannatanutele.

ECHO rahastab humanitaarabi humanitaarabi käsitleva 1996. aasta määruse alusel, mis tagab väljaspool ELi toimuvate operatsioonide rahastamise, et anda abi, teha päästetöid ja pakkuda kaitset loodusõnnetuste või inimtegevusest tingitud õnnetuste ja sarnaste hädaolukordade tõttu kannatanud inimestele. ECHO teeb partnerluspõhist koostööd selliste organisatsioonidega nagu vabaühendused, ÜRO fondid, programmid ja eriagentuurid, Punane Rist ja Punane Poolkuu ning ELi riikide eriagentuurid.

Erakorralise toetuse andmine ELis

  • Määrus (EL) 2016/369 annab ELile õiguse anda erakorralist toetust nendele ELi riikidele, keda on mõjutanud tõsiste ja laiaulatuslike humanitaartagajärgedega erakordselt tõsised inimtegevusest tingitud või looduskatastroofid, näiteks maavärinad, üleujutused ja tööstusõnnetused. Toetust antakse ainult juhul, kui muudest vahenditest ei piisa, ning see on ette nähtud mõjutatud ELi riigi/riikide võetavate meetmete toetamiseks ja täiendamiseks.

Kodanikukaitse

  • ECHO osaleb ELis ja väljaspool ELi aset leidvate loodusõnnetuste või inimtegevusest tingitud õnnetuste korral ka ELi kodanikukaitse mehhanismis, mille eesmärk on tugevdada ELi ja ELi riikide vahelist koostööd ja koordineerimist kodanikukaitse valdkonnas. Teatavad ELi mittekuuluvad riigid võivad samuti eritingimustel osaleda.
  • Selle peamine eesmärk on suurendada mis tahes loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud õnnetuste ennetamise, nendeks õnnetusteks valmisoleku ja neile õnnetustele reageerimise süsteemide tõhusust nii ELis kui ka väljaspool ELi.
  • Mehhanismil on iga päev ööpäevaringses valmisolekus hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskus, mis koordineerib operatsioone, ning hädaolukordadele reageerimise suutlikkus (n-ö vabatahtlik reserv), milles on ühendatud suur hulk abimeeskondi, eksperte ja varustust, mida hoitakse nende ELi riikidest asukohariikides pidevas valmisolekus.
  • Kuigi mehhanismi põhieesmärk on kaitsta inimesi, hõlmab see ka keskkonna ja vara, sealhulgas looduspärandi kaitset.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 214 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 143)

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 196 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 135–136)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrus (EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta (EÜT L 163, 2.7.1996, lk 1–6)

Määruse (EÜ) nr 1257/96 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Sellel konsolideeritud versioonil on üksnes dokumentaalne väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta otsus nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta (ELT L 347, 20.12.2013, lk 924–947)

Nõukogu 15. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/369 erakorralise toetuse andmise kohta liidus (ELT L 70, 16.3.2016, lk 1–6)

Viimati muudetud: 22.09.2016

Top