Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi kalanduskontrolli süsteem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi kalanduskontrolli süsteem

KOKKUVÕTE:

Määrus (EÜ) nr 1224/2009 – ELi kalanduskontrolli süsteem

KOKKUVÕTE

ELi ühise kalanduspoliitika tõhusus sõltub sellest, kas ELi riigid suudavad tagada sellega seotud eeskirjade järgimise praktikas.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega luuakse süsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade kontrollimiseks, inspekteerimiseks ja rakendamiseks siseriiklike ametiasutuste poolt.

PÕHIPUNKTID

Kontrollisüsteemi peamised eesmärgid on järgmised:

tagada, et püütud kalade hulk ei ületa lubatud kogust;

koguda vajalikke andmeid kalapüügivõimaluste haldamiseks;

selgitada ELi riikide ja Euroopa Komisjoni ülesandeid;

tagada, et kõigile kaluritele kohaldatakse kogu ELis ühesuguseid eeskirju ja sanktsioone;

tagada, et on võimalik jälgida ja kontrollida kalandustoodete teekonda kalavõrgust toidulauale ehk kogu tarneahelat.

See hõlmab järgmist:

kogu püügitegevus ELi vetes;

ELi riikide kalalaevade ja ELi kodanike püügitegevus nii ELi vetes kui ka neist väljaspool;

kalapüügitoodete töötlemine ja turustamine;

tundlikke kalavarusid hõlmav harrastuspüük;

vesiviljelustoodete jälgitavus.

Kontrollimine ja järelevalve

ELi riik peab kontrollima kogu tootmisahelat, eelkõige järgmistes etappides:

lossimine,

töötlemine,

transport;

turustamine.

Andmete kogumiseks kasutatakse uusi tehnoloogiaid, sealhulgas:

elektroonilised püügipäevikud;

saagi süstemaatilise kaalumise süsteem;

süsteem kalandustoodete teekonna jälgimiseks kalapüügilaevast jaemüüjani.

Kontrollivolitused

Ühise kalanduspoliitika jõustamise ja kontrolli eest vastutavad üksnes ELi riigid. Komisjon võib teha sõltumatut kontrolli, sealhulgas osaleda siseriiklikes kontrollides eesmärgiga veenduda, et siseriiklikud ametiasutused rakendavad eeskirju õigesti.

Sanktsioonid

Tõsise rikkumise korral võib rakendada sanktsioone püügiväärtuse alusel. Kalapüügilubade omanikele on kehtestatud karistuspunktide süsteem, mille puhul võidakse luba esialgu peatada ja mitme tõsise rikkumise korral ka tühistada.

Samuti võivad ELi riike ähvardada sanktsioonid, kui ühise kalanduspoliitika eeskirju ei rakendata õigesti, sealhulgas:

ELi Merendus- ja Kalandusfondist abi eraldamata jätmine;

kalapüügi keelamine olukorra lahendamiseni;

kvootide vähendamine (ülepüügi korral).

Kui ELi riik ei võta probleemi lahendamiseks asjakohaseid meetmeid, võib komisjon pöörduda Euroopa Liidu Kohtusse.

Andmete kogumine

ELi riikidel peab olema turvaline andmebaas, mis sisaldab kõiki määrusest tulenevate kohustuste täitmisel kogutud andmeid. Komisjonil peab olema vahetu juurdepääs andmebaasile mis tahes asukohast. Samuti peavad ELi riigid koondama kogutud andmed ametlikule veebisaidile, mis koosneb turvalisest osast ja avalikkusele kättesaadavast osast.

Samuti kehtestatakse määrusega ELi riikide vastastikuse abistamise ja teabevahetuse süsteem.

Koordineerimine

Et edendada tihedamat koostööd ja heade tavade vahetamist, korraldab Euroopa Kalanduskontrolli Amet ühiseid kontrollikampaaniaid, milles osalevad erinevate ELi riikide inspektorid.

Lisateave:

ÕIGUSAKT

Nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1224/2009

1.1.2010

ELT L 343, 22.12.2009, lk 1–50

Parandus

ELT L 149, 16.6.2015, lk 23

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1385/2013

1.1.2014

ELT L 354, 28.12.2013, lk 86–89

Määrus (EL) nr 508/2014

1.1.2014

ELT L 149, 20.5.2014, lk 1–66

Määrus (EL) 2015/812

1.6.2015

ELT L 133, 29.5.2015, lk 1–20

Määruse (EÜ) nr 1224/2009 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 08.10.2015

Top